Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Padiþah ve Genç

Padiþah ve Genç dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6369
ilahi dinle   Olay Peygamberimizden çok önce geçer. Zamanýn birinde insanlarýn kendisine taptýðý bir padiþah ve onunda bir sihirbazý vardý. Sihirbaz bir gün: - Padiþahým, artýk ihtiyarladým. Bana bir genç verseniz de ona sihir öðretsem. Padiþah ona bir genç buldurur ve yollar. Gençin eviyle sihirbazýn evi arasýnda bir rahip yaþamaktadýr. Genç zamanla ona da uðramaya baþlar. Sohbetederler. Rahibin anlattýðý hoþuna gider ve arkadaþlýklarý devam eder ve genç onun dinine girer. O'nunla beraber olduðu müddetçe zamanýn nasýl geçtiðini anlamaz ve dolayýsýyla hep geç kalýr. Sihirbaz da kýzar, kýzmakla kalmaz dövmeye de baþlar. Genç durumu sonunda rahibe de iletir.Rahip: - Sihirbazdan korktuðunda, "Evimizdekiler alýkoydu", ailenden çekindiðin zamanda "Sihirbaz býrakmadý" dersin. Bu hal üzerine epeyi zaman gidip gelir genç. Bir gün önünü yýrtýcý bir hayvan keser ve kendi kendine: - Sihirbaz mý daha üstün, yoksa rahipmi bugün öðreneceðim. Bir taþ alýr ve:- - Ya Allah, ihtiyarýn iþi, sana sihirbazýn iþinden sevimli ise þu hayvaný öldürüver, der. Taþý atar ve vahþi hayvan ölür. Durumu olduðu gibi rahibe anlatýr. Rahip: - Bugün sen benden üstün haldesin. Eðer bir belaya uðrasan, benim ismimi söyleme.. Delikanlý bir çok hastalýða þifa verir hale gelir, körlerin gözlerini açar. Padiþahýn kör bir arkadaþý da bunu duyar ve bir çok hediyeyle beraber gencin yanýna gelerek: - Gözlerimi açarsan, bu hediyelerin hepsi senindir, der. Delikanlý: - Ben kimseye þifa veremem. Þifayý ancak Allah verir. Eðer Allah'a iman edersen, Allah'a dua ederim, O da sana þifa verir. Hasta derhal iman eder. Gözleri açýlýr. O sevinçle hemen padiþahýn yanýna gider. Padiþah sorar: - Gözlerinin görmesini kim saðladý? - Rabbim. - Senin benden baþka bir Rabbin mi var? - Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'týr Hükümdar kýzar, iþin aslýný öðrenen, delikanlýnýn ismini alana kadar iþkence ettirir. Genç hemen huzura getirilir. Padiþah: - Sihrin körleri bile iyileþtirecek seviyeye ulaþmýþ, herkese þifa veriyormuþsun. - Ben hiçbir derde þifa veremem, þifayý anacak Allah verir. Padiþah, delikanlýya da rahibin ismini verinceye kadar iþkence eder. Rahip huzura getirilir. Padiþah: - Dininden dön. Rahip de teklifi rededer. Derhal baþý kesilir. Delikanlý getirilir, "Diniden dön" teklifini rededer. Padiþah onu yakýn adamlarýna vererek: - Onu falan daða götürün, daðýn tepesine çýkarýn, dininden dönerse serbest býrakýn, yoksa aþaðý atýn, der. Yola girerler. Uzun ve yorucu bir günün sonunda daðýn tepesine ulaþýrlar. Genç: - Allahým, nasýl dilersen beni onlara karþý sen koru, diye dua eder. Dað sarsýlýr. Delikanlýnýn dýþýnda hapsi yuvarlanýp gider. Delikanlý döner Padiþaha gelir. Hükümdar sorar: - Seninle beraber gidenlere ne oldu? - Allah beni onlara karþý korudu. Padiþah bu sefer onu bir baþka gruba teslim etti ve: - Bunu bir gemiye bindirin, denizin ortasýna getirin ayaðýna taþ baðlayýn, dininden dönerse serbest býrakýn, yoksa denize atýn, der. Genç: - Allahým, nasýl dilersen beni onlara karþý sen koru, diye dua eder. Gemi onlarla beraber alt üst olur. Delikanlýnýn dýþýnda hepsi boðulur. Döner. Padiþah: - Seninle beraber gidenlere ne oldu? - Allah beni onlara karþý korudu. Sana emrettiðimi yapmadýkça beni öldüremezsin. - Nedir o? - Halký, geniþ bir meydana toplayacaksýn, beni de hurma dalýna asacaksýn. Sonra ok torbamdan bir ok al, yayýn tam ortasýna yerleþtir, daha sonra baðýrarak "Delikanlýnýn Rabbi olan Allah'ýn adý ile" de, sonra at. Sen, böyle yaptýðýn takdirde beni öldürebilirsin, dedi. Halk meydana toplanýr. Denildiði þekilde yapýlýr. Ok atýlýr. Delikanlý ruhunu teslim eder. bütün bunlara þahit olan halk: - Delikanlýnýn Rabbine iman ettik, derler. Padiþahýn adamlarý gelerek: - Çekindiðin oldu, halk iman etti. Padiþah: - Hemen hendekler açýn. Ýçinde ateþler yakýn. Kim dininden dönmezse ateþe atýn. Emir yerine getirilir. Sonunda kucaðýnda çocuðu ile birlikte bir kadýn gelir, ateþe düþmemek için bir an durur, sendeler. Kucaðýndaki çocuk dile gelir: - Ey anneciðim sabret. Çünkü hak din üzerinesin. <>...ve çocuðun konuþmasýyla beraber....

..  

  Yorumlar

 
Dursun Ali Erzincanlý - Zeyd Bin Harise


Kuran-ý Kerim 47 Sayfa Dinle


Wherever You Are – Sami Yusuf


Ali Ercan - Hak Sever Seni


Fatih Dur - 2012 ilahileri


Zinanýn Yaygýnlaþmasý....


Abdulmetin KAYA - Güzel aþýk izle


Güzel Sözler - Cömertlik


Kuzenler - Yalnizim Sensiz Allah - Yeni ILAHI Klip 2011


OstaLe - Ramazan iLahisi dinle


GüzeL SözLer - Dua


Rüyada silah görmek


Muhammed ilhan - Secdem Sanadýr


Grup AnKa - UhuD mp3 DinLe


Adem Karaca - Fahri Alem


Abdulhamit Tutkun - Bir Arzuhalim Var


Kenan Güngör - Hz. Eyyüb


Yusuf Ýslam - Taleal Bedru Aleyna


Sedat UÇAN - Yüceler Yücesi


Sami Yusuf - Asma Allah


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe