Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Salevât-ý Þerîfe

Salevât-ý Þerîfe dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

18076
ilahi dinle   Talebelerinin sayýsýnýn on binleri bulduðu rivâyet edilen Muhammed Cezûlî, bir gün bir kuyu baþýna abdest almak için uðradý. Kuyunun yanýnda su çekmek için kova ve ip yoktu. Ne yapacaðýný þaþýrmýþtý. Bir kýz, onun bu hâlini yüksekçe bir yerden gördü ve ona þöyle dedi: -Sen kimsin ve niye þaþýrdýn? Muhammed Cezûlî, onun kova getireceði ümîdi ile kendisini tanýttý ve hâlini bildirdi. Kýz bunun üzerine ona; -Ýnsanlar seni hayýr ve kerâmetle överler. Sen ise kuyudan su çýkarmaktan âciz kaldýn ve þaþýrdýn, dedi ve gelip kuyuya seslendi. Allahü teâlânýn izni ile su, kuyudan taþýp dýþarýya akmaya baþladý. Muhammed Cezûlî abdest aldýktan sonra kýza; -Sen bu kerâmete hangi amelin sebebi ile nâil oldun?" dedi. Kýz da; -Resûl-i ekreme salevât-ý þerîfeyi çok getirmekle ve salevât okumaya devâm ederek kavuþtum, diye cevap verdi. Muhammed Cezûlî, bu duruma hayret ederek; "Acabâ hangi salevât-ý þerîfeyi okumaya devâm etsem?" diye düþünmeye baþladý. O gece, bu düþünceden dolayý uyuyamadý. Bu düþünce içerisinde yatakta yatarken, hanýmý yataðýndan kalktý. En güzel elbisesini giyip, örtüsünü örtüp evden dýþarý çýktý. Bunu görünce, hanýmýnýn bu saatte nereye gittiðini merak ederek arkasýndan dýþarý çýktý ve onun deniz kýyýsýna doðru gittiðini gördü. Önünde ve ardýnda bir arslan ona bekçilik ediyordu. Meraký daha fazla arttý. Hanýmý kýyýya varýnca denize girdi ve yürümeye devâm etti, sonunda küçük bir adaya ulaþtý. Arslanlar denizin kýyýsýnda yattýlar. Orada abdest alýp, namaz kýlmaya baþladý. Ýbâdetten sonra, yine su üzerinde yürüyerek kýyýya geldi. Arslanlar da kalkarak, biri önde, diðeri arkada yürümeye baþladýlar. Muhammed Cezûlî daha önce eve gelip, uyuyor göründü. Hanýmý, eve gelip elbiselerini deðiþtirip, yattý. "Haným bunu her gece mi yapýyor?" diye düþünerek, üç gece onu gözetledi. Hanýmýnýn her gece böyle yaptýðýný gördü.Üçüncü gecenin sabahýnda, bu durumu hanýmýna sordu. Hanýmý ona; -Siz, bu iþe þimdi mi vâkýf oldunuz? Uzun senelerdir ben böyle yapýyorum, dedi. Bunun üzerine Muhammed Cezûlî; -Acabâ, bu kerâmete ne sebeple kavuþtunuz? diye sorunca, hanýmý; -Resûl-i ekreme salevât-ý þerîfe okumayý hiç býrakmadým. Nîmete bu yüzden kavuþtum,dedi. Muhammed Cezûlî; -Devâm ettiðiniz bu salevât-ý þerîfe hangisidir? diye suâl etti. Hanýmý cevap vermedi. Isrâr edince; -Bu gece istihâre edeyim, izin olursa, cevap veririm, dedi. Sabahleyin hanýmý; -Açýkça söyleyeyim, haber vermeye izin yoktur. Ancak salevât-ý þerîfeleri topla, onlarýn içinde varsa, "Vardýr" diye haber veririm." dedi. Bunun üzerine Muhammed Cezûlî, birçok kitaplarda bulunan salevât-ý þerîfeleri topladý ve bir kitap yazdý. Hanýmýna, yazdýðý bu kitabý okuduðu zaman, hanýmý; "Ýçinde birkaç yerde vardýr." dedikten sonra; "Bu kitabý okumaya devâm edenin, Allahü teâlânýn rahmetine kavuþacaðýnda þüphe yoktur." dedi. Muhammed Cezûlî bu eserine; Hayýrlara deliller ve nûrlarýn doðuþu mânâsýna gelen Delâil-ül-Hayrât ve Meþârýk-ul-Envâr ismini verdi. Delâil-ül-Hayrât'ta toplanmýþ olan salevât-ý þerîfelerden bâzýlarý þunlardýr: "Allahümme salli alâ Muhammedin ve ezvâcihî ve zürriyyâtihî kemâ salleyte alâ Ýbrâhîme ve bârik alâ Muhammedin ve ezvâcihî ve zürriyyâtihî kemâ bârekte alâ âli Ýbrâhîme inneke hamîdün mecîd." "Allahümme salli alâ Muhammedin kemâ salleyte alâ Ýbrâhîme ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ Ýbrâhîme inneke hamîdün mecîd." "Allahümme salli alâ Muhammedin-in-nebiyy-il-ümmiyyi ve alâ âli Muhammed." "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ Ýbrâhîme ve alâ âli Ýbrâhîme inneke hamîdün mecîd. Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ Ýbrâhîme ve alâ âli Ýbrâhîme inneke hamîdün mecîd. Allahümme ve terahham alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ terahhamte alâ Ýbrâhîme ve alâ âli Ýbrâhîme inneke hamîdün mecîd. Allahümme ve tehannen alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ tehannente alâ Ýbrâhîme ve alâ âli Ýbrâhîme inneke hamîdün mecîd. Allahümme ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ sellemte alâ Ýbrâhîme ve alâ âli Ýbrâhîme inneke hamîdün mecîd." "Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ Ýbrâhîme inneke hamîdün mecîd." "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehl-i beytihî ve eshârihî ve ensârihî ve eþyâihî ve muhibbihî ve ümmetihî ve aleynâ maahüm ecmaîne yâ erhamerrâhimîn." "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve alâ ehl-i beytihî."

..  

  Yorumlar

 
Bizleride Mahrum Eyleme Allah


Seccadenin Feryadý


Peygamber Sevdalýlarý - Biat Ediyoruz


Sami Yusuf - Go


yeni 2015 abdullah akbulak döner semazen


Müziksiz ilahiler - Bülbüller Þakýr Sana


Sedat Uçan - Sultaným


Ertuðrul Erkiþi - Gel Efendim


Fatih Dur - Gel Gör Beni


ÞoL Cennetin IrmakLarý iLahisi Mp3 DinLe


Müziksiz ilahiler - Bugünün Yarýný Var


Mustafa Yýlmaz - açýver ravzayý


ZARA - UYAN EY GÖZLERÝM


MuStaFa DuRSun - AþkýN iLe


Muzaffer Gürler - Efendim


Kuran-ý Kerim 9 Sayfa Dinle


MüzikSiz iLahi - Mp3 DinLe


Rüyada kýz çocuðu görmek


Sami Yusuf - Happy New Year 2010


Muzaffer Gürler - Ya Rasulüm Ya Habibim


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe