Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Sana o mu'cize yetmez mi

Sana o mu'cize yetmez mi dini hikayeler - en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6483
ilahi dinle   Hazret-i Alîden (r.a) rivâyet edilir. Evvelâ islâma gelen, Ebû Bekrdir (r.a). Hazret-i Resûl-i ekrem(s.a.v) ile ilk önce kýbleye durup, nemâz kýlan Ebû Bekrdir. Ebû Bekrin (r.a) islâma geliþ sebebi þöyle idi: Hazret-i Ebû Bekr önceleri tüccâr idi. Sefer ve ticâret yapardý. Ekserî Þâma giderdi. Seferde iken, bir gece rü'yâ gördü ki, gökden ay inip, kucaðýna girdi. Ebû Bekr, iki eliyle onu kucakladý ve sînesine basdý. Uyandý. Yemlîhâ adýnda meþhûr bir râhib var idi. Ona varýp, rü'yâsýný ta'bîr etdirdi. Râhib dedi ki, - Sen nerelisin? Ebû Bekr dedi; - Arz-ý Hicâzdaným. Tekrâr sordu: - Ne iþ yaparsýn. Ebû Bekr, - Tüccârým, dedi. Râhib dedi ki, - Yâ Arabistanlý kiþi. Bu rü'yâda, sana büyük müjdeler vardýr. Ta'bîrini ister isen, ücretini ver, dedi. Ebû Bekr (r.a) oniki dînâr çýkarýp, verdi. Râhib dedi ki: - O ay ki, gökden sana indi. Âhýr zemân Peygamberidir. Yakýnlarda zuhûr edecekdir. Sen Onun hayâtýnda iken vezîri olursun. Sonra halîfesi olursun. Yâ Arabistanlý kiþi. Eðer ben sað iken, Ona yetiþir isen, bana haber ver. Ona varýp, buluþayým. Eðer ben dünyâdan gitmiþ isem, selâmýmý ona ulaþdýrýrsýn. Ben Onun dînine girdim ve ümmetinden oldum. Beni âhýretde þefâ'atinden unutmasýn. Hazret-i Ebû Bekr (r.a), - Bana bir mektûb ver, dedi. Râhib, oniki satýr bir mektûb yazýp, Ebû Bekre (r.a) verdi. O mektûbun mevzû'u þu idi. (Esselâmü aleyke yâ Muhammed bin Abdüllah el Mekkî el Medenî el tehamî, salevâtullahi teâlâ aleyke ve selleme. Hakîkaten sen âhýr zemân Peygamberisin! Ve Rabbilâlemînin Resûlisin. Bu mektûbu Ebû Bekr bin Ebû Kuhâfe ile sana gönderdim. Ma'lûm ola ki, ben sana îmân getirdim ve sana ümmet oldum. Ebû Bekr bana gelip, rü'yâsýný ta'bîr etdirdi. O rü'yâ delâlet eder ki, Ebû Bekr senin vezîrin olur, sonra halîfen olur. Eðer ben sað olup, hazretine yetiþirsem, gelip önünde gâzâ ve cihâd ederim. Eðer yetiþmezsem, âhýretde beni þefâ'atinden unutmayasýn) diye mektûbu temâm etmiþdir. Hazret-i Ebû Bekr (r.a); ey rü'yâyý ta'bîr eden kiþiye: - Eðer ta'bîr etdiðin gibi olursa, yüz altýn dahi bende senin emânetin olsun, dedi. Þâm seferini bitirip, Mekkeye geldi. Bu hâdiseden oniki sene geçdi. Hak sübhânehü ve teâlâ, hazret-i Muhammede(s.a.v) vahy eyledi. Bir gece o büyük Peygamber, Ebû Kubeys daðýna çýkýp, gece yarýsýnda dedi ki: Allahü teâlâya da'vet edenin da'vetini kabûl ediniz. Lâ ilâhe illallah, deyiniz. Ebû Bekr, serîr üstünde yatýyordu. Söylenilenleri iþitdi. Eþhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eþhedü enne Muhammeden Resûlullah. Birkaç gün sonra, Mekke sokaklarýnda, hazret-i Resûlullah (s.a.v)ile buluþdu. Hazret-i Fahr-i âlem ona dedi ki: - Ne olaydý, islâma geleydin. Ebû Bekr (r.a) dedi ki: - Yâ Muhammed(s.a.v)! Peygamber isen mu'cize gösteresin. Hazret-i Resûl-i ekrem(s.a.v), Ebû Bekrin göðsüne mubârek ellerini dayayýp, þöyle dývâra yaslayýp, dedi ki, - Sana o mu'cize yetmez mi ki, o rü'yâyý gördün. Yemlîhâ râhibe ta'bîr etdirdin. O zemândan on iki yýl geçdi. Ta'bîr edene on iki dînâr verdin ve yüz dînâr dahâ va'd etdin. Rü'yâyý ta'bîr eden, on iki satýr bir mektûb yazýp, sana emânet verdi. Bunlarý bir-bir görüp, muttalî olup, mektûbda yazýlan þudur, þudur deyip, takrîr buyurdular. Ebû Bekr (r.a) iþitip, parmak kaldýrýp, - (Eþhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eþhedü enne Muhammeden Resûlullah). Ya'nî sen, o Peygambersin ki, Yemlîhâ râhib senden haber verdi, dedi.

 

  Yorumlar

 
Yemek Tarifleri - Miki Fare Þinitzel


Abdurrahman Önül - Uçun kuslar


Erkan Mutlu - Biz Dünyadan Gider Olduk


Mikail - Hoþ Seda


Kutsal Emanetler - belgesel


Ammar Acarlýoðlu__Daðlar Gibi


Feridun Özbek - Anneciðim


HaSan DurSun - Hazýr Mýsýn ?


Mustafa Gümüþ - Yaralýyým


www.sohbetlim.net


Cuma DuaSý


Ahmet ZeyD Tetik - EkRemiM


HareketLi iSLami ResimLer


Cuma Tebrikleri...


2012 Nihat Hatipoglu - Mirac Kandili Duasi


Abdurrahman Önül - Geylani


Yusuf Gurbet - EsmaZikri


Abdurrahman Önül - Cananlar Var Ýlahi Sözleri


ResimLi Cuma Duasý__


Küçük Emre - GönLüm Seni ArzuLuyor


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe