Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Sodom ve Gomere'nin Son Günü

Sodom ve Gomere'nin Son Günü dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6216
ilahi dinle  

Hz Lût (a.s), Arap yarýmadasýný puta tapýcýlýktan alýkoymak, ortaksýz ve tek bir Allah'ý tanýtmaya çaðýran ve bu mukaddes yolda büyük baþarýlar kazanan Hz. Ýbrahim'in amcasýnýn oðludur. Ömrü ve peygamberliði bugün Ürdün devletinin sýnýrlarý içinde bulunan Lût gölü çevresinde geçmiþtir. Günümüzde tuzlu sularýn doldurduðu orta büyüklükte olan su saha, eskiden topraklarý oldukça verimli bir vadi idi ve o günün önemli þehirlerini sinesinde barýndýrýyordu. Bu þehirlerin ikisinin adýný bugün de biliyor ve yapýlan ilmi kazýlar sonunda izlerine rastlýyoruz.

Þehirler; Þezum (Sodom) ve Omore (Gomore) þehirleridir.

Hz. Lût (a.s) Þezum þehrinde oturuyordu. Þimdi size bu çevrenin ve bu çevrede dosdoðru Allah yolunun sözcülüðünü ve yýlmaz mücadelesini yapan Hz. Lût'un son günlerine ait bir hikayeyi kýsaca anlatacaðýz...

Ýnsanoðlu, yolun doðrusundan bir kere çýkmaya görsün; düþmeyeceði sapýklýk ve yuvarlanmayacaðý uçurum yoktur. Hz. Adem'in oðlu Kabil'e yeryüzünün ilk cinayetini, üstelik öz kardeþinin canýna kýydýrmak suretiyle iþleten þehvet hýrsý, Hz. Lût'un kavmini büsbütün baþka ve yüz kýzartýcý bir ahlak düþkünlüðüne sürüklemiþtir.

Bu sonsuz kavim erkek erkeðe cinsi birleþmeyi (livata) vazgeçilmez, sapýkça bir huy haline getirmiþlerdi. Hz. Lût'un dosdoðru yolu temsil eden bir Allah resulü sýfatýyla durmak ve yorulmak bilmez bir gayret göstererek yaptýðý bütün ikazlar ve verdiði bütün acý-tatlý öðütler bu ahlak düþkünlerine zerrece bir tesir etmiyordu.

Nihayet her þeyi daha baþýndan bilen Ulu Allah'ýn kesin ve deðiþmez hükmünün günü geldi. Hz. Lût'un sapýk kavmi, Allah'ýn baþlarýna vereceði karþý durulmaz bir felaketle, toptan mahvolacak ve yokluðun karanlýklarýna gömülecekti.

Ulu Allah (c.c) bu kesin kararýný bildirmek ve kendisine inanmýþ birkaç yakýný ile birlikte, son günlerini yaþayan günahkar þehirden ayrýlmasýný söylemek üzere Hz. Lût'a günün birinde üç tane melek göndermiþti. Melekler; genç ve yakýþýklý erkek kýlýðýna girerek yeryüzüne inmiþlerdi.

Þezum (Sodom) þehrine vardýklarýnda doðruca Hz. Lût'un evine yöneldiler. Þehvet sapýklarý þehre üç tane genç ve yakýþýklý delikanlýnýn geldiðini duyunca bir anda yollara dökülerek gelenleri görmek istediler. Meleklerin geçtiði yolun hir iki yaný, ahlak düþükleri tarafýndan doldurulmuþtu. Tap taze erkek kýlýðýna girmiþ meleklere bakarken hepsi þehvet kururganlýklarý içinde kývranýyor; aðýzlarýndan salyalar akýyordu. Azgýn kalabalýðýn arasýnda yollarýna devam eden melekler, Peygamber Lût'un evine vardýlar. Kudurmuþ ahlaksýzlarýn hiçbirisi, ele geçirip azgýn þehvetlerini bir anlýðýna tatmin edebilmek için arkalarýndan kývrandýklarý gençlerin, þehirlerini ve çevrelerini toptan yok etmeyi kararlaþtýran Allah'ýn emri ile birlikte gelmiþ melekler olduðunu bilmiyor ve düþünmüyorlardý.

 Melekler Lût'un evine varýnca önce kim olduklarýný söylemediler. Arkalarýna takýlan kalabalýk evin kapýsýna dayanmýþtý. Anlaþýlmaz sözlerle baðýrýþýyorlar ve Hz. Lût'un evine aldýðý genç delikanlýlarý ellerine vermesini istiyorlardý. Hz. Lût (a.s) gelen misafirlerinden utanýyordu ve kapýda baðrýþan kalabalýðýn azgýn hýrslarýndan endiþe ediyordu.

Bir ara evinin kapýsýna çýktý; kudurmuþ kalabalýða dündü "ey azgýnlar, soysuzlar, gelenler benim olduðu kadar kendinize de aziz misafirlerdir; yani hepinizin misafirleridir. Bu kadar da mý insanlýðýnýzý unuttunuz? Bir parça olsun kendinize geliniz." diye söze baþladý.

Kalabalýktan homurtulu gülüþmelerin geldiðini duyunca "size iki tane genç ve güzel kýzýmý vereyim. Gözlerinizi bürüyen þehvetinizi onlarla tatmin edin de tek beni misafirlerim karþýsýnda rezil etmekten vazgeçerek buradan uzaklaþýn" diye teklifte bulundu.

Fakat kendinden geçmiþ kalabalýk hiçbir söz dinlememekte ve hiçbir teklife yanaþmamaktadýr. Evin kapýlarýný arka arkaya zorluyor ve içerdeki gençleri istiyorlardý.

Aðlamaklý bir çehre ile içeriye dönen Hz. Lût'a kapýdakilerin ýsrarla istediði genç misafirler; melek olduklarýný, Allah'ýn emri üzerine geldiklerini bildirdiler ve dediler ki; "Allah'ýn emri artýk kesindir. Yýllardan beri söz dinletemediðin bu beyinsiz halkýn artýk sonu gelmiþtir. Birkaç saat sonra topuna gökten ateþ ve ölüm yaðacak ve þehirleri ile birlikte yokluða kavuþacaklardýr. Onlarýn baþlarýna gelmek üzere olan bu felaket, ýsrarla Allah'ýn emirlerine karþý gelenlere ve Peygamberler'in verdiði öðütlerine arka dönen sapýklara bütün devirler boyunca ibret dersi olacaktýr. Allah'ýn sana emri böyledir:

Gece olunca sana inananlarý ve yakýnlarýný alacak ve ölüm kokan þu lanetlik þehirden habersizce uzaklaþacak ve þu sapýk halký lanetlik akibetleri ile baþ baþa býrakacaksýn. Sana bunlarý söyleme geldik."

Allah'ýn emri üzere Hz. Lût (a.s) ile inanmýþ yakýnlarý meleklerin dediklerine uyarak Sodam ve Gomere'yi o gece yarýsý, sezdirmeden terkettiler. Sabahýn ilk ýþýklarý ile birlikte lanetlik þehirlere ve sapýk halkýna gökyüzünden görülmemiþ bir Allah gazabý boþalmaya baþlamýþtý. Ahlaksýz soysuzlar neye uðradýklarýný anlayamadýlar. Yüce Allah (c.c.) ulu sabrýný iyice kötüye kullanarak günden güne daha da azgýnlaþanlara yakýcý kükürt alevleri ile taþlar yaðdýrýyordu. Bir kaç saniyelik afet ve ölüm saçan bir yaðmur sonunda, halkýn yekünü ile birlikte bütün þehirlerini ilerdeki insanlýðýn gözleri önüne bir ibret dersinin örneði olmak üzere harabeye çevirmiþ ve yerle bir etmiþti.

Esirgeyici Allah (c.c.) cümlemizi görünür, görünmez ve aniden bastýran felaketlerden korusun, amin!..

..  

  Yorumlar

 
Grup Hilal - Gidemedim MEdineye iLahisi


Mehmet Gökçe - Geldim Efendim


Mustafa Gümüþ - Can Ahmedim


GüzeL Bir Söz


Talip Altin - musLumanLar agliyor


Ahmet Baþak__GeL Efendim....


Bire yediyüz.


Dursun Ali Erzincanli - 2013 Mevlid Kandili


Fatih Dur-Allaha Kul olamadim


Bir eLif Miktari SuS Ve DinLe


EnGin Titiz - DoYuLurmu


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Tevbe Rabbim


Namaz ve Miraç


Zubeyir Haksever - mevlam


ilahifm.com


Mevlid Kandili 2013 Mevlid kandili tarihi


Asalet - Terbiye


Abdulhamit Tutkun - Gelin Canlar dinle


Erkan Mutlu - Kabenin Yollarý


2012 Mirac kandili ilahisi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe