Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Þikayet Masasý

Þikayet Masasý dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5329
ilahi dinle  

Bir cemiyet için, bir millet için adâlet, insanýn damarýnda dolaþan kan gibidir. Adâlet mekanizmasý sýhhatli çalýþýrsa, cemiyet hayatý da sýhhatli olur. Dilerseniz Hazret-i Ömer (r.a.) devrinden bir misâlle mevzûmuzu müþahhaslaþtýralým.

Ashâb-ý kirâmýn ileri gelenlerinden, Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'in iþtirak ettiði hiçbir gazâdan geri kalmayan, bazan da Medîne'de Efendimiz  (s.a.v.)'e vekâlet eden Ensâr'dan Muhammed bin Mesleme (r.a.), Hz. ömer (r.a.)'in hilâfeti esnasýnda onun 'Þikâyet Masasý' reisi idi. Memurlarla alâklý þikâyetler bu masaya gelirdi. O, gelen bu þikâyetleri inceler, araþtýrýrdý. Neticede þayet haksýzlýk yapan, adam kayýran, rüþvet alan biri ortaya çýkarsa cezalandýrýlýrdý.

Bir defasýnda Medîne'de toplanan memurlara, Hz. Ömer  (r.a.) nasîhat ediyor ve onlarý, insanlara âdil davranmalarý, zulmetmemeleri hususunda îkaz ediyordu. Ýþte bu esnada halkýn arasýndan, sessiz-sâkin ve kimsesiz bir adam ortaya çýktý ve:

-Beni memurlarýnýzdan iþte þu adam, haksýz yere dövdü. Halbuki suçladýðý hususta benim bir kabahatimin olmadýðý da sonradan anlaþýldý, diyerek dâvâcý olduðunu söyledi.

Bunun üzerine mes'ele araþtýrýldý... Adamýn haklýlýðý anlaþýldý, memurun ona zulmen kýrbaç vurduðu meydana çýktý.

Hz. Ömer (r.a.)'in kararý kesindi:

-Seni döven memura sen de, onun sana vurduðu kýrbaç adedince vuracaksýn! Amr bin Âs (r.a.) itiraz etti:

-Yâ Ömer, bundan sonra memurlarýnýzý insanlarýn gözü önünde dövdürecek misiniz? Þayet böyle yaparsanýz, bu tatbikat, memurlarýnýzýn itibarýný düþürür, onlarý iþ yapamaz hâle getirir.

Hz. Ömer'in cevabý aynen þöyle oldu:

-Ben zâlimi, þu veya bu bahânelerle koruyup da, mazlûmu mâruz kaldýðý zulümle baþbaþa býrakmam. Kim zulmetmiþse karþýlýðýný görmeli ki, tekrarýna cesaret edemesin. Böylece karar kesinleþti. Sessiz ve kimsesiz þikâyetçi adam, kendisine vurulan kýrbaç adedince kýrbaç vuracaktýr zulmeden memura...

Bu defa Amr bin Âs (r.a.), kimsesiz  olan bu þikâyetçi adama gitti ve þu teklifte bulundu:

-Sana, onun vurduðu kýrbaç sayýsýnca altýn vereyim. Bunlarý al, dâvandan vaz geç. Yoksa kötü niyetli bazý insanlar cesaret bulur, memurlar korkaklaþýr. Neticede adâletin temini daha da güç hâle gelebilir, dedi. Mazlum ve maðdur adam da bu teklifi kabul etti: Yediði kýrbaç adedince altýnlarý aldý, dâvâsýndan vaz geçti. Ve böylece, idare edenlerle idare olunanlar arasýndaki buna benzer haksýzlýklar da son bulmuþ oldu.

Ne âdil bir hüküm, ne güzel bir hâl çaresi... Tabii ki ne mes'ut bir cemiyet! Bütün insanlýða örnek olmasý dileðiyle...

 

  Yorumlar

 
Online ezan dinle


Kaç Yaþýnda iKen Peygamberlik Gelmiþtir ?


Salavat ÇeþitLeri


EnSaR Ne DemektiR..?


Muhammed Yilmaz - Ölüm Kapisinda


Cahit Nazlý - Açan Çiçeklere Meyve


( MüzikSiz )2015 - ÜnaL DoÐan - GüL aÇar


Osman Erdoðan - Bülbül


Güzelliðinde imtihaný var


Dolmabahçe Cami


2012 En Güzel Regaib Kandil E Kartlarý


Rüyada yumurta görmek


Enver Cin - Maksudum Allahým dinle


Allahü Teâlâyý Bilirmisin


__ABDuLLaH AKBuLaK__


Yusuf Ýslam - Þükür


Müziksiz ilahiler - Dedikleri gerçek imiþ


Zara - Aþkýnla Aþýklar


Abdulbaki Kömür - Yalnýzlýðýn Þarkýsý


HaYat ÖLüme SoRmuþ..!


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe