Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 hz ibrahimin makamýnýn geçmiþi

hz ibrahimin makamýnýn geçmiþi - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

7666
ilahi dinle   Kabe'nin doðu tarafýnda, yerden yaklaþýk iki metre yüksekliðinde ve bir metre çapýnda, yukarý kýsmý camla kaplý, aþaðý bölümü ise mermer taþla kaplý dörtgen þeklinde küçük bir alan vardýr. Bu alanda, Hz. Ýbrahim'in Kabe'yi inþa ederken üzerine çýktýðý taþ muhafaza edilmektedir. Ýslami ve tarihi kaynaklarda, bu alan Kuran'da bildirilen "Ýbrahim'in makamý" olarak kabul edilmektedir.Hacer-ül Esved adý verilen taþýn bulunduðu yer, geleneksel olarak tavafa baþlama noktasý kabul edilir. Rivayetlere göre bu taþ, Hz. Ýbrahim tarafýndan özel olarak bulunduðu yere yerleþtirilmiþtir. Hacer-ül Esved, "siyah taþ" anlamýndadýr.
Kabe'nin doðu köþesinde bulunan bu taþ, yerden 1.5 m yüksekliktedir. Rengi sarýya çalan siyah olup, oval þeklindedir. Üzerinde kýrmýzý noktalar vardýr. Yanlarý gümüþle kaplanmýþtýr. Hacýlar tavafa Hacer-ül Esved'in hizasýndan baþlarlar. Tavaf sýrasýnda bu taþa doðru dönerek, ellerini kaldýrarak selam verirler.

Þüphesiz, 'Safa' ile 'Merve' Allah'ýn iþaretlerindendir. Böylece kim Evi (Ka'be'yi) hacceder veya...


...umre yaparsa, artýk bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için bir sakýnca yoktur... (Bakara Suresi, 158)

Safa ve Merve, Kabe'nin doðu tarafýnda yer alan iki tepenin ismidir. Safa tepesi, harem bölgesinden yaklaþýk 15 metre ve Merve tepesi ise 8 metre yüksekliktedir. Ýki tepenin arasýndaki uzaklýk yaklaþýk 420 metredir. Ýki tepenin arasýnda kalan alana "Mes'a" adý verilir. Mes'a, Mescid-i Haram'a bitiþiktir. Resimlerde Safa ve Merve arasýnda sa'y eden (yani gidip gelen) hacýlar görülmektedir.
Arafat, Mekke'nin kuzeyinde 24 km2 alaný olan büyük ve düz bir ovadýr. Harem'in dýþýnda yer almaktadýr. Arafat, "arefe" kelimesinin çoðulu olup, "irfan" ve "marifet" kökünden gelmektedir. Ayrýca dað ve yükseklik manalarý da vardýr. Kuran'da Arafat'tan þöyle bahsedilmektedir:
Rabbinizden bir fazl istemenizde sizce sakýnca yoktur. Arafat'tan hep birlikte indiðinizde Allah'ý Meþ'ar-ý Haram'da anýn. O, sizi nasýl doðru yola yöneltip-ilettiyse, siz de O'nu anýn. Gerçek þu ki, siz bundan evvel sapmýþlardandýnýz. Sonra insanlarýn (topluca) akýn ettiði yerden siz de akýn edin ve Allah'tan baðýþlanma dileyin. Þüphesiz Allah baðýþlayandýr, esirgeyendir. (Bakara Suresi, 198-199)
Mina, Mekke ile Meþ'ar-ý Haram arasýnda kalan yere verilen isimdir. Hac ibadeti sýrasýnda, Hacýlar Mina'da da bulunurlar. Haccýn bazý önemli þartlarý burada yerine getirilir.
Sayýlý günlerde Allah'ý anýn. Ýki günde (Mina'dan dönmek için) elini çabuk tutana günah yoktur, geri kalana da günah yoktur. (Bu) sakýnan için(dir). Allah'tan korkup-sakýnýn ve gerçekten bilin ki, siz O'na döndürülüp-toplanacaksýnýz. (Bakara Suresi, 203)Þirk koþanlarýn, kendi inkarlarýna bizzat kendileri þahidler iken, Allah'ýn mescidlerini onarmalarýna (hak ve yetkileri) yoktur. Ýþte bunlar, yaptýklarý boþa gitmiþ olanlardýr. Ve bunlar ateþte süresiz kalacak olanlardýr.
(Tevbe Suresi, 17)
Allah'ýn mescidlerini, yalnýzca Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazý dosdoðru kýlan, zekatý veren ve Allah'tan baþkasýndan korkmayanlar onarabilir. Ýþte, hidayete erenlerden olduklarý umulanlar bunlardýr.
(Tevbe Suresi, 18)


Bir kýsým ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa'ya götüren O (Allah) yücedir. Gerçekten O, iþitendir, görendir.

(Ýsra Suresi, 1)

Mescid-i Aksa Müslümanlarýn ilk kýblesi olmasý nedeniyle, Müslümanlar için ayrý bir öneme sahiptir. Mescid-i Aksa'nýn Kabe'den sonra inþa edilen yeryüzündeki ikinci mescid olduðu rivayet edilir.
MS 638 yýlýnda Hz. Ömer döneminde Kudüs fethedildikten sonra Beyt-i Makdis'in yerinde Mescid-i Aksa inþa edilmiþtir. Hz. Ömer'in burayý mabed olarak kabul etmesi de, Mescid'i Müslümanlar için deðerli kýlan bir diðer nedendir. Mescid-i Aksa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanýnda geniþletilmiþtir.

De ki: "Rabbim adaletle davranmayý emretti. Her mescid yanýnda (secde yerinde) yüzlerinizi (O'na) doðrultun ve dini yalnýz kendisine has kýlarak O'na dua edin. "Baþlangýçta sizi yarattýðý" gibi döneceksiniz." (Araf Suresi, 29)

Kubbet-üs Sahra, Ömer Cami olarak da bilinir. Kubbet-üs Sahra mescid olarak yapýlmamýþtýr. Binanýn içinde, Ýslam alimleri tarafýndan Hz. Muhammed (sav)'in Miraç'a çýkarken üzerine bastýðýna inanýlan ve kutsal kabul edilen bir taþ vardýr.
Sahra kelimesi kaya parçasý demektir, Kubbet-üs Sahra ise kaya üzerine yapýlan kubbe anlamýna gelmektedir. Kubbet-üs Sahra'daki kayanýn doðusunda, içinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mübarek sakalýnýn bulunduðuna inanýlan uzun bir dolap vardýr.

Sina daðýna ve þu emin beldeye (güvenilir þehre).
(Tin Suresi, 2-3)
O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük 'lutuf ve ihsan ' sahibidir.
(Al-i Ýmran Suresi, 74)

 

  Yorumlar

 
Abdurrahman Önül__Gül Ahmed'e


Sedat Uçan__AnneM


GüLe GüLe Yitik SevDam___


Seviþmek orucu bozar mý?


Müziksiz ilahiler - Günahlar Dökülür


Mahmut Durgun - CANIM FEDA GÜL AHMEDE


Baþörtüsünün omuzlarý da örtmesi þart mýdýr


Abdurrahman Önül - Bugün Ben Þahýmý Gördüm 2011


Dursun Ali Erzincanlý - Ana Hakkýný Helal Eyle


GruP KývýLcýM__AyrýLýk TüRküSü...


Muhammed Ýlhan - Cennette


Dursun Colak - Menzilin Gulu


Rüyada arkadaþ görmek


Ekmek Veren Eli Kýran Baba


Ali KýNýK - KaRDeLeN


Kuran-ý Kerim 69 Sayfa Dinle


Kuran-ý Kerim 1 Sayfa Dinle


Ertuðrul Erkiþi - Ýnleyen Bir Nayým


Ali Ercan - Beni Gotursun inanmis Dort Adam


Buyrun MiSaFirimiz oLun Ne Dersiniz..!


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe