Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kime benziyoruz

Kime benziyoruz en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5593
ilahi dinle  

Yeryüzünün gelmiþ ve gelecek olan en büyük insaný Hz.Muhammed (s.a.v.)'dir.

Ýnsanlara huzursuzluktan baþka bir þey getirmeyen beþeri ideolojilerin kýskacý altýnda inim inim inlemekte olan insanlýða tek kurtuluþ yolunu saðlayacak olan O'nun açtýðý aydýnlýk yoldan gitmektir..
Hiçbir kimse, Hz.Muhammed (s.a.v.) kadar temiz olamaz. Elbiselerinin temizliðine sürekli dikkat eden Peygamberimiz, aðýz saðlýðýna da çok dikkat ederdi. Diþ temizliðinin ana maddesi olan misvak kullanmayý ihmal etmemiþ, bunu ümmetine tavsiye etmiþtir.

Rasûlullah vakitlerini çok iyi kullanýrdý. Bundan dolayý hayatý düzenliydi.

Kendisini ne büsbütün dünyaya ne de ahiret için çalýþmaya verirdi. O'nun her þeyi vasat (orta) idi. Günün bir kýsmýný ibadete, bir kýsmýný dinlenmeye, bir kýsmýný insanlarla ilgilenmeye, bir kýsmýný da çalýþmaya ayýrýrdý.

Çok vefakârdý. Kendisine yapýlan iyiliði hiç bir zaman unutmazdý. Kendisine maddi-manevi destek olan Hz.Hatice radiyallahu anhe'yi hiç bir zaman unutmamýþ, onu daima hayýrla anmýþtýr.

Son derece adil ve insaflýydý.

Af etmesini severdi.

Kimseden intikam alma yoluna gitmedi.

Nefsine yönelik iþlenen hatalarý affederdi.

Adâleti yerine getirme noktasýnda asla taviz vermezdi.

Allah'a olan inanç ve güvenini hiçbir zaman asla kaybetmemiþtir.

Müþrikler tarafýndan kendisine yapýlan uzlaþma taleplerine kesinlikle yanaþmamýþtýr.

Yeryüzünün en cömerti Rasûlüllah (s.a.v.) idi. Kendisinden bir þey isteyeni hiçbir zaman asla geri çevirmemiþtir. Yoksullarý dâima kendisinden çok düþünürdü.

Alçak gönüllüydü. Asla büyüklük taslamazdý.

Kimseye elini öptürmezdi.

Çarþýdan alýþveriþ yapardý.

Ev iþlerinde hanýmlarýna yardýmcý olurdu.

Hastalarý ziyaret eder, onlara ümit verirdi. Baþkalarý konuþurken onlarýn konuþmalarýný kesmez, kendilerini dinlerdi.

Huyu yumuþak ve nazikti.

Sâde bir hayatý vardý.

Kaba ve kýrýcý deðildi.

Kimseyi azarlamazdý.

Ýnsanlarla þakalaþýrdý.

Yüzü sürekli tebessümlüydü. Tebessüm etmenin sadaka olduðunu söylerlerdi.

Hanýmlarýyla çok yakýndan ilgilenirdi.

Ayaklarý þiþinceye kadar ibadet ederlerdi. Allah'ýn azabýndan en çok korkandý; lakin, Allah'ý en fazla seven de O idi. Yaþayan bir Kur'an idi.

Doðruluk ve dürüstlüðün zirvesinde O (S.A.V.) vardý. Mekke'nin en azýlý müþrikleri bile O'nun doðruluðunu kabul ettiler ve O'na "Muhammed'ül Emin" (en güvenilir insan) dediler.

Kalbi þefkat, merhamet ve insan sevgisiyle doluydu.

"Âlemlere rahmet olarak" gönderilmiþtir. (Enbiya Suresi, A:107)

O, yetimlerin babasýydý. Yetimlere iyi davranýlmasýný emrederdi.

Asla kýzmazlardý. Kýzgýnlýk emareleri de göstermezlerdi.

Çünkü O, âlemlere rahmetti.

Ya biz ey Müslüman?

Hayatýmýz Peygamberimizle uyuþuyor mu? Söyle bakalým...

 

  Yorumlar

 
Haricilerin Tevbesi


Nihat Hatipoðlu - Sahur Özel 25 Aðustos - 2010 sohbeti izle 2. Bölüm


Dursun Ali Erzincanlý Ümmü Zer 2009 izle


Terzi Kusto


Abdulhamit Tutkun - Gelin Canlar dinle


TebrizLi ÞemS'ten ÝnciLeR....


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Biz Bu Gülistanýn Bülbülleriyiz


Erkan Mutlu - Dertli Dolap


Rüyada bacak görmek


Küçük Abdurrahman - yürüyorum medineye


Engin Titiz - Zikreyle Dön Hacý ilahisi


KadiR SuResi Ve MeaLi


Cemal Kuru - Medine YoLLarý izle


Diyanet'ten Regaip Kandili mesajý


ertugrul erkisi - ayyuzlum


Yusuf Islam - in Abu Dhabi


Muhammed Ýlhan - Yüzüm Kýbleye


Mustafa Dursun - Himmet Eyle


Mahmut Durgun - merhaba ya merhaba


Mevlana'dan Günün Sözü...


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe