Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ad Kavmi Nasýl Helak Edildi

Ad Kavmi Nasýl Helak Edildi - Ad Kavmi Nasýl Helak Edildi bilgiler - Ad Kavmi Nasýl Helak konulari - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6834
ilahi dinle   Kuran'da, Ad Kavmi'nin helak edilme þeklinin "kulaklarý patlatan bir kasýrga" vasýtasýyla gerçekleþtirildiði söylenmektedir. Ayetlerde bu kasýrganýn yedi gece ve sekiz gün sürdüðünden ve Ad Kavmi insanlarýný tümden yok ettiðinden de bahsedilir:

Ad (kavmi) de yalanladý. Þu halde Benim azabým ve uyarmam nasýlmýþ? Biz, o uðursuz (felaket yüklü ve) sürekli bir günde üzerlerine 'kulaklarý patlatan bir kasýrga' gönderdik. Ýnsanlarý söküp atýyordu; sanki onlar, kökünden sökülüp-kopmuþ hurma kütükleriymiþ gibi. (Kamer Suresi, 18-20)

Ad (Halkýn)a gelince; onlar da, uðultu yüklü, azgýn bir kasýrga ile helak edildiler. (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralýk vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiþ gibi çarpýlýp yere yýkýldýðýný görürsün. (Hakka Suresi, 6-7)

Daha önceden uyarýlmýþ olan kavim, hiçbir uyarýya kulak asmamýþ ve elçisini sürekli yalanlamýþtý. Hatta öylesine bir gaflet içindeydiler ki, helakýn kendilerine gelmekte olduðunu gördüklerinde bile bunu kavrayamamýþ ve inkara devam etmiþlerdi:

Derken, onu (azabý) vadilerine doðru yönelerek gelen bir bulut þeklinde gördükleri zaman, "Bu bize yaðmur yaðdýracak bir buluttur" dediler. Hayýr, o, kendisi için acele ettiðiniz þeydir. Bir rüzgar; onda acý bir azap vardýr. (Ahkaf Suresi, 24)

Ayette kavmin kendisine azap getirecek olan bulutu gördükleri, ancak bunun gerçekte ne olduðunu anlayamadýklarý ve bir yaðmur bulutu sandýklarý belirtilmektedir. Bu durum, kavme gelen azabýn ne þekilde olduðu konusunda önemli bir gösterge sayýlabilir. Çünkü çöl kumunu kaldýrarak ilerlemekte olan bir kasýrga da uzaktan bir yaðmur bulutuna benzer. Ad Kavmi insanlarýnýn da bu görüntüye aldanmýþ ve azabý fark etmemiþ olmalarý mümkündür. Güney Arabistan'da araþtýrmalar yapan Doe, bir kum fýrtýnasýný þöyle tarif etmektedir:

Bir (kum fýrtýnasýnýn) ilk iþareti, kuvvetli rüzgarla savrulan ve yükselmekte olan akýmlarla yüzlerce metre yükseðe çýkan kumla dolu bir buluttur.20

Nitekim Ad Kavmi'nin kalýntýsý olduðu düþünülen "Kumlarýn Atlantisi Ubar" da, metrelerce kalýnlýktaki bir kum tabakasýnýn altýndan çýkarýlmýþtýr. Anlaþýlan Kuran'ýn ifadesiyle "yedi gün ve sekiz gece" süren kasýrga, þehrin üzerine tonlarca kum yýðmýþ ve kavmin insanlarýný diri diri topraða gömmüþtür. Ubar'da yapýlan kazýlar da ayný gerçeði gösterir. Fransýz Ça m'Interesse dergisi ayný tespiti þu ifadeyle bildirir: "Ubar, çýkan bir fýrtýna neticesinde 12 metre kumun altýna gömülmüþtü."21

Ad Kavmi'nin bir kum fýrtýnasý ile topraða gömüldüðünü gösteren en önemli delil ise, Kuran'da Ad Kavmi'nin yerini belirtmek için kullanýlan "ahkaf" kelimesidir. Ahkaf Suresi'nin 21. ayetinde geçen ifade þöyledir:

Ad'ýn kardeþini hatýrla; onun önünden ve ardýndan nice uyarýcýlar gelip geçmiþti; hani o, Ahkaf'taki kavmini: 'Allah'tan baþkasýna kulluk etmeyin, gerçekten ben, sizin için büyük bir günün azabýndan korkarým' diye uyarmýþtý. (Ahkaf Suresi, 21)

Ahkaf Arapça'da "kum tepeleri" demektir ve "kum tepesi" anlamýna gelen "hikf" kelimesinin çoðuludur. Bu ise Ad Kavmi'nin "kum tepeleri"yle dolu bir bölgede yaþadýðýný gösterir ki, bir kum fýrtýnasý ile topraða gömülmüþ olmasýnýn bundan daha mantýklý bir zemini olamaz. Bir yoruma göre, Ahkaf "kum tepeleri" anlamýndan çýkarak doðrudan bir bölgenin, güney Yemen'de Ad Kavmi'nin yaþadýðý bölgenin adý haline gelmiþtir. Ama bu da kelimenin kökeninin kum tepeleri olduðu gerçeðini deðiþtirmez, sadece kelimenin bu bölgedeki yoðun kum tepeleri nedeniyle yöreye has hale geldiðini gösterir.

Verimli topraklar üzerinde tarým yaparak yaþayan ve kendisine barajlar ve su kanallarý yapan Ad Kavmi'ne kum fýrtýnasýyla beraber gelen helak, tüm kavmi kýsa sürede yok etmiþ olmalýdýr. Kavmin tüm verimli ekili tarlalarý, su kanallarý, barajlarý kumlarla kaplanmýþ, tüm þehir ve içindekiler diri diri kuma gömülmüþlerdir. Kavim helak edildikten sonra da zamanla geniþleyen çöl, bu kavimden hiçbir iz býrakmayacak þekilde üzerlerini örtmüþtür.

Sonuç olarak þöyle söylenebilir ki, tarihsel ve arkeolojik bulgular, Kuran'da bahsi geçen Ad Kavmi'nin ve Ýrem þehrinin varlýðýný ve Kuran'da anlatýldýðý biçimde helak olduklarýný ispatlamaktadýr. Yapýlan araþtýrmalarla bu kavmin kalýntýlarý kumlarýn içinden çýkarýlmýþtýr.

Ýnsana düþen, kumlarýn içine gömülmüþ olan bu kalýntýlara bakarak Kuran'da hatýrlatýldýðý üzere ibret almaktýr. Allah Kuran'da, Ad Kavmi'nin kibirlenme nedeniyle doðru yoldan saptýðýný bildirir ve "yeryüzünde haksýz yere büyüklenerek, 'kuvvet bakýmýndan bizden daha üstünü kimmiþ?" dediklerini haber verir. Ayetin devamýnda ise þöyle denir:

"Onlar, gerçekten kendilerini yaratan Allah'ý görmediler mi? O, kuvvet bakýmýndan kendilerinden daha üstündür..." (Fussilet Suresi, 15)

Ýþte insana düþen, bu deðiþmez gerçeði her zaman görmek, en büyük ve en üstün olanýn her zaman için Allah olduðunu ve sadece O'na kulluk etmekle kurtuluþa eriþilebileceðini bilmektir.

..  

  Yorumlar

 
Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Elveda (Kaside)


PeCeLi BüLbüL - SeydaYe


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel - 21 Aðustos 2010 sohbeti izle 3. Bölüm


Abdurrahman Onul - Her Sabah Gönlümü


Grup Hacegan - Bölük Bölük


Kuran-ý Kerim 7 Sayfa Dinle


dini chat odalari


Rüyada ADÝLANE görmek


Göze, burun ve kulaða damlatýlan ilaç orucu bozar mý?


Harun Kaplan - Zalim Nefsim


Mustafa TopaL__Allah'ýmýn AdýdýR....


AbduLHadi ÖztürK - SýLaya HaSret Mp3 DinLe


cemal kuru - anam kiymetini bilemedim


sami yusuf - without you


Daha Büyük Keramet mi Olur?


PazaR Günü iÇin TarifLer


Ümit DuRSun__ServeRi EnBiya...


Ali Kýnýk Þarký Sözleri - Son Bir Defa


Bayram Büyükoruc-Gül Menzil ilahileri


HÝLMÝ TUNALI - GÜLÜM 2011


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe