Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 SÝYER NEDÝR

SÝYER NEDÝR en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

10773
ilahi dinle   Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayat hikayesi anlamýna gelen "Siyer" kelimesi; Arapça "SÝRE" sözcüðünün çoðuludur. Hz.Peygamber (s.a.v.)'in hayatýný (hal tercümesini) anlatmak için kullanýlan bir kelimedir. ( Þamil Ýslam Ans. 1/218) Tevarih denilince geçmiþ dönemler, geçmiþ zamanlar, o geçmiþ zamanlarda yaþamýþ olan insanlarýn hayat hikayeleri akla gelmektedir. Ama "Siyer" denilince Peygamberler, Hz. Muhammed (sav) akla gelmektedir. Zira Peygamberler (a.s.) hakkýnda yazýlan kitaplara "Siyer- Siret-i Nebi- Siyer-i nebi" gibi isimler verilmiþtir. Özellikle bu isimler duyulunca Hz. Peygamber (sav)'in hayatý hatýrlanmalýdýr. Ýçerik olarak; " Peygamberimizin soy dizini, doðumu, çocukluðu, gençlik yýllarý, peygamberliði, Mekke ve Medine'de meydana gelen olaylar ve gerçekleþen savaþlarý da içine alacak þekilde, doðumundan ölümüne kadar Hz. Peygamber (sav)'in hayatýndan söz eden kitaplara "Siyer-i Nebi", "es- Siyretü'n-Nebeviyye" veya kýsaca "SÝYER" adý verilmiþtir.

Siyer daha genel, megazi daha özel anlamý ifade eder.......Siyer bir yönüyle Hadis'e, bir yönüyle de Ýslam tarihinin içine girmiþtir. Gerçekten siyer, Hz.Peygamber (sav)'in söz ve davranýþlarýndan bahseden Hadis ilminin bilinmesini gerekli kýldýðý gibi; O'nun hayatýnýn her safhasýndan bilgi vermesi itibariyle de Ýslam tarihinin bir bölümünü oluþturur.....Siyer'in kaynaklarý arasýnda ilk sýrayý, nüzülünden itibaren hiçbir tahribat ve tahrifata uðramamýþ olan Kur'an-ý Kerim alýr. Herhangi bir olay konusunda Kur'an'da ayet ve iþaretler varken baþka bir kaynak aramaya ihtiyaç yoktur. Kaynaklarda ikinci sýra Hadis-i Þerif'lerindir. Özellikle Hz. Peygamber (sav)'in Medine de geçirdiði hayata ait bilgiler, hadislerde bütün ayrýntýlarýyla bulunabilir. Bu iki kaynak, Ýslami ilimlerin her dalýnda olduðu gibi, Siyer için de vazgeçilmez kaynaklar durumundadýr.

Siyer'in kaynaklarý arasýnda Sahabe'den gelen rivayetlerin yeri oldukça önemlidir. Hz. Peygamber (sav)'den gördüklerini, duyduklarýný kendilerinden sonraki nesle sözlü olarak aktaran bu güzide topluluðun anlattýklarý, Emevi'ler devrinden itibaren yazýlý belgeler olarak ortaya konmuþ ve bunlar ilk Siyer ve Megazi kitaplarýna kaynak teþkil etmiþtir. Siyer-i Nebi, bir süre þifahi nakil olarak devam ettikten sonra, tedvin edilmeye baþlandý. Siyer'i ilk tedvin eden, Ýbn ÞÝHAB ez- ZÜHRÝ (Rh.a. öl.122/739)'dir. Siyer alanýnda Ýslam tarihinde büyük þöhrete ulaþmýþ dört eser vardýr. Bunlar "Siyer-i Erbaa" (En ünlü dört Siyer) adýný almýþlardýr. Bunlar : 1-Ýbn-i Hiþam'ýn "es-Siyretü'n-Nebeviye" si;

2-Ýbn Seyyiddin- Nas'ýn "Uyunul-Eser"ri;

3-Muhammed b.Yusuf ed- Dýmaþki'nin "Sebiül-Hadyi ve'r-Reþad" ý ve

4-Ali b. Burhaneddin el-Halebi'nin "Ýnsanül-Uyunu" dur." (Þ.Ýslam Ans. C/7, sh:218-219)

Diðer bir rivayete göre en ünlü "SÝYER" kitaplarý üçtür ve þunlardýr:
"Peygamberlerin yüksek hayatlarý üzerinde yazýlmýþ birçok Siyer kitablarý vardýr. Fakat bunlarýn en geniþ ve en mükemmelleri, bizim peygamberimizin yüksek hayat hallerine dair olanlardýr. Peygamberimizin hakkýnda olan ilk siyer kitabýný, Tabiîn'den (ashabý görenlerden) "Urve" ile, talebelerinden "Zührî'dir. Diðer bir rivayete göre, Peygamber Efendimiz kutsal sîretlerini ilk yazan zat, hicretin (150) yýlýnda Baðdad'da vefat eden Muhammed Ýbni Ýshak'dýr.
Bugün elde bulunan Siyer kitablarýnýn en eskisi ve en güvenilir olanlarý þu üç eserdir:

1-(207) tarihinde Baðdad'da vefat etmiþ olan Vakýdî'nin Siyer Kitabý.

2-(313) de vefat eden Basra'lý Ýbni Hiþam'ýn Siyer Kitabý.

3-(315) yýlýnda Baðdad'da vefat eden Muhammed Taberî'nin yazmýþ olduðu Siyer kitabýdýr.
Ýslam âlimleri, Peygamber Efendimiz hakkýnda daha birçok kitablar yazmýþ olduklarý gibi, Avrupalý þarkiyatçý tarihçiler de bu konuda pek çok kitablar yazmýþlardýr." (Ö.Nasuhi Bilmen Ýslam Ýlmihali, sh:496-497)

Baþka bir eserde ise; "Kelime olarak "Siyer" siret'in çoðuludur. Siret ise gidiþ, insanýn manen tuttuðu yol manalarýný taþýr. Ýlim bakýmýndan "Siyer-i Nebi" bir tarihtir. Fakat yalnýz Hz.Peygamberin hayatýný öðretir. Tarih bilgisi geneldir. Siyer-i Nebi ise özeldir; ay senesi olarak Peygamberimizin 63 yýllýk þahsi tarihidir. Siyer-i Nebi hem Hadis ilminin, hem de Ýslam tarihinin birer þubesidir. Peygamberimizin söylediði sözler, yaptýðý iþler bakýmýndan Siyer, Hadis ilminin bir parçasýdýr, siyasi ve askeri hayatý itibariyle de Ýslam tarihinin en doðru bölümüdür. Siyer, diðer meslek bilgileriyle mesela Tefsirle, Hadisle, Fýkýh ve ibadetle alakalýdýr. Bu sebepten Siyer-i Nebi meslek bilgilerinin ruhudur. Peygamberimizin hayatý doðru olarak bilinmedikçe ne Tefsirin, ne Hadisin, ne Fýkhýn ne de ahlakýn ne olduðu anlaþýlmaz. Siyer bilgisi, sýrasý geldikçe, bütün bu mesleki bilgilere temas eder.

Siyret-i Nebi bilgisi, Peygamberimizin hayatýný içtimai, siyasi, askeri, dini ve ahlaki bakýmlardan açýklarken birtakým hükümler çýkarýr. Fakat hiçbir vakit kendi sýnýrýný aþmaz.... Bunun içindir ki, bütün meslek bilgiler, kaynaðýný Hz.Peygamberin hayatýnda bulur. (Peygamberimizin Hayatý -Siyer-i Nebi-Ýmam-Hatip Liseleri, 1.Sýnýf, sh:1-2. M. Zekai KONRAPA. DEVLET Kit. Ýst. 1980) Konumuzla ilgili olduðu için aylýk çýkarýlan "Misak" mecmuasýnda Nizameddin DEMÝR tarafýndan yapýlan bir kitabýn tanýtým yazýsýnýn bazý bölümlerini sizlere aktarmak istiyorum : "Geçmiþ dönemlere ait saðlýklý ve sýhhatli bilgiler alabilmek için "Kütüb-ü Tevarih" e göz atmak lazým. Hem de saðlam tevarihe! Peygamberler (as) hakkýnda yazýlan tevarihe ise "Siyer" ismi verilmiþtir. Özellikle "Siyer-i Nebi" denilince de akla Hz. Muhammed (sav) Efendimizin hayatý gelmektedir....Siyer, siret'in çoðuludur.

Bu sayýmýzda tanýtýmýný yapacaðýmýz kitap Prof. Dr. Ramazan El-Buti Hoca Efendiye ait "Fýkhu's-Siyre" adlý kitaptýr. Kitapta Peygamber Efendimiz (sav)' in hayatý günümüz müslümanlarýnýn anlayacaðý en güzel bir þekilde ele alýnmýþtýr. Kitap tecrübeli bir kalem tarafýndan yazýldýðý için çok mükemmel olmuþtur. Dahasý yazarý Ehl-i Sünnet akaidine sahip olmasý, bazý konularý "Müsteþriklerin" gözüyle ele almayýþý da kitaba apayrý bir özellik kazandýrmýþtýr. Tanýtým için bu kitabý seçmemizin bir diðer özelliði daha var ki, o da kitabýn isminin yaptýðý çaðrýþýmdan da anlaþýlacaðý gibi Siyerle birlikte ortaya çýkarýlan "FIKIH"týr! Yani Siyret'in fýkhý! Siyer kitaplarý mutlaka Kur'an, Sünnet kaynaklýdýrlar. "Siret-i Nebi" demek veya Fýkhu's-Siyre" demek; Fahr-i Kainat Hz. Muhammed (sav) Efendimizin getirdiði dinin (Ýslam Dini'nin) hayta nasýl hakim kýlýnacaðýný anlatan kitap demektir. Fertten Cemaate, Cemaatten Devlete gidiþin nasýl olduðunu anlatan kitap demektir. Dolayýsý ile "Asr-ý saadet" i günümüze taþýmak isteyen Siyer'cilerin "Fýkhu's-Siyre"yi çok iyi bilmeleri gerekir. Bir cismin aynada yansýmasý ne ise, "Asr-ý Saadet"in "Fýkhu's-Siyre" olarak yansýmasý da odur. Siyer okuyan mü'minlerin niçin Siyer okuduklarýný çok iyi düþünmeleri gerekir. Günümüz müslümanlarý, her ne kadar "Siyer-i Nebi"yi iyi anladýklarýný söylüyor olsalar da yürüttükleri mücadele usullerini görünce "Siyer-i Nebi"yi kavrayamadýklarý anlaþýlmaktadýr. Siyer kitaplarý; "Masal- Hikaye-Roman-Efsane" kitaplarý deðillerdir.

Hele hele Siyret adý altýnda okunan "Battal-ý Gazi Efsaneleri- Þia kaynaklý Cenk kitaplarý" hiç deðildir. Yirminci asrýn müslümanlarý Siyret-i Nebi'yi hareketlerine, hayatlarýna, mücadele usullerine yansýtamamalarýnýn, egemen kýlamamalarýnýn periþanlýðý içinde kývranmýþlardýr. (Hala da kývranmaya, ezilmeye, horlanmaya devam etmektedirler.) Temennimiz yirmi birinci asrýn müslümanlarý ayný hataya düþmezler, ayný hatalý yollarý aþýndýrmazlar!!! Zira; Ýslam'ý gönderen Yüce Allah (c.c), gönderdiði dinin hayata nasýl hakim kýlýnacaðýnýn usulünü de göndermiþtir. Dünya müslümanlarýnýn çalýþmalarýndaki bereketsizliðin asýl kaynaðý bu usulsüzlük deðil midir? Susamýþ gönülleri kandýracak "PINAR" "Siyret-i Nebi" pýnarý deðil midir? "Siret-i Nebi"de erimekten, "Siret-i Nebi" ile bütünleþmekten baþka yol var mýdýr? Elbette hayýr!..........

Kitabýn yazarý Ramazan el-Buti Hocaefendi, Kitabýn baþ tarafýnda "Siyret-i Nebi"nin kaynaklarý üzerinde durmuþtur. Daha sonra, Peygamberimizin (sav) doðumundan, Peygamber oluþuna kadarki zaman içinde geliþen ve deðiþen bazý olaylarý aktarmýþtýr. Sonra Peygamberimiz (sav)'in niçin çok evlendiðini, Ýslam düþmanlarýnýn niçin bu konuya burunlarýný soktuklarýný, bu konuda bazý müsteþriklerin düþüncelerini özet olarak aktarmýþtýr. Vahyin hakikatlerini ve bir kýsým müsteþriklerin vahiy meselesine bakýþlarýný aktarmýþtýr. (sh:88)

Daha sonra Ýslam'a davet merhaleleri üzerinde durarak, Davetin gizlilikten sonra nasýl açýða vurulduðuna dikkat çekmiþtir....Buna baðlý olarak iþkencelerin, boykotlarýn, ambargolarýn baþladýðýný sonunda ise ilk "HÝCRET" in gerçekleþtiðini ve o günlerde Mekke-i Mükerreme'nin "Dar-ý Ýslam" olmadýðýna dikkat çekmiþtir..... Ýsra-Mirac mucizesine dikkat çekmiþtir...Mirac'ta namazýn önce "elli vakit " farz kýlýndýðýný daha sora beþ vakitle sýnýrlandýrýldýðýný, buna dair rivayetleri (Buhari- Müslim kaynak verilerek) aktarmýþtýr. Müsteþriklerin vahye ve Mucizelere bakýþ usullerini benimseyen nice ilahiyatçý Prof.ler , hem Mi'racý, hem de Mi'rac hadislerini inkar ederek Cehennemin en çukur derekelerine doðru yol almaya devam etmektedirler.

Son zamanlarda medyatik unvan kazanma hýrsý peþinde koþan Prof.lerden bir ilahiyatçý Prof'e bir TV. Kanalýnda : "Namaz mi'racta önce elli vakit farz kýlýnmýþ, daha sonra beþ vakte indirilmiþ" þeklinde alaylý bir eda ile sorulan bir soruya karþý bu medyatik Prof. (Yaþar Nuri ÖZTÜRK) : "Bu sözleri söyleyebilenler ancak müþrikler olabilirler" þeklinde cevap vermiþtir!!! Oysa bu haberi (Namazýn önce elli vakit farz kýlýndýðý haberini) Ümmet'e bildiren zat Kainatýn Efendisi Hz. Muhammed (sav)'dir. Dünya müsteþriklerinin Türkiye temsilcisi bu tür zýndýk herifler "üstü kapalý olarak Hz. Peygamber (sav)' e "müþrik" dediklerinin farkýnda deðiller midir?........Bu hayýrsýz kervanýn baþýnda Zýndýk ve Mason Afgani ile onun tilmizlerinden M. Abduh, R.Rýza, F. Vecdi, H. Heykel, Asya temsilcisi M. Bugiyef (Kazanlý) vb. lerine dikkat çekilmiþtir......

Bu Mezhepsiz sapýklarýn hepsi Fýrak-ý Dalal'a mensupturlar. Kafalarýný kuma sokmuþ nice gafillerin hala yukarýda adý geçen zýndýk herifleri "Müctehid", "Müceddid" olarak tanýtma gayretlerinden vaz geçmedikleri görülmektedir.....Cihadýn Medine'de farz kýlýndýðýný; O günkü Arap yarýmadasýnýn idari merkezi sayýlan Mekke'deki "Darun-Nedve"ye ve orada alýnan karara dikkat çekerek günümüzdeki "Darun-Nedve"ler üzerinde durulmuþtur..... (Günümüzdeki bir kýsým gafil müslümanlar da Darun-Nedve'ye girmek için mallarýný, canlarýný telef etmektedirler. Ve bu felaketin adýna da cihad demektedirler. Bu halleriyle, Peygamberimizin (sav) kesinlikle reddettiði bir meclisi meþru gösterme gayreti ve çabasý içindedirler. Ki nice tekliflere raðmen Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (sav) kesinlikle Darun_Nedve'ye girmemiþtir. Müþriklerin tüm bu tekliflerine raðmen oraya ayak basmamýþ: "Ayý sol elime, güneþi sað elime koysanýz ben bu davadan vaz geçmem" diyerek müþriklerin bu tekliflerini reddetmiþtir.)

Daha sonra Hicret'le birlikte devletin gündeme geldiðini, Peygamberimizin (sav) Medine Ýslam Devleti'ni (Ahmak H.Ýsmail bu tür hakikatleri inkar etse de, bunlar siyerin ana mevzu'larýdýr. Güneþin balçýkla sývanmasý mümkün deðildir.)kurduðunu ve kendisinin ise bu devletin baþkaný olduðu vurgulanmýþtýr..... Resül-i Ekrem (sav) baþkanlýðýnda Gayr-i müslimlerle bir sözleþme yapýldýðýný, bu sözleþmeye "Medine Vesikasý" denildiðini, günümüz müslümanlarýnýn henüz bu sözleþmeyi tam olarak kavrayamadýklarýný, bu sözleþme bahane edilerek "Fýkhu's-Siyre" nin gölgelendiðini aktarmýþtýr. Zira bu sözleþmenin (vesikanýn) 11. Maddesi "Velayetten" söz ediyordu! Müellif daha sonra savaþlarý anlatmaya geçerek mü'min kadýnlarýn "baþörtüsü ile uðraþmanýn" savaþ sebebi olduðuna dikkat çekmiþtir......

Daha sonra "ÝFK" olayýna ve kadýnýn sesinin avret olup olmayacaðý hakkýndaki fýkhi görüþleri aktarmýþtýr. (Racih olan görüþe göre kadýnýn sesi Avret deðildir. Ýbn Abidin C/2,sh:11-112. C/15, sh:395) Daha sonra bir kýsým sofilerin "Raks" ve "Sema" adý altýnda düzenledikleri meclislerin Ýslam'da yeri olmayan "Bid'at"ler olduðuna, Mescid-i Dýrar konusuna açýklýk getirilerek "Veda Hutbesi" metin olarak verilmiþ ve evrenselliði üzerinde durulmuþtur.......Okuyup üflemenin meþruluðuna,, Sihrin hakikatinin varlýðýna ve bu tür hastalarýn "Muska" ile tedavisinin meþruluðuna dikkat çekilmiþtir. Halifelerin seçilme iþinin üstünlük sýralarýna göre olduðu, hilafet süreleri, icraatlarý, "Sýffýn Olayý" ný, Haricilerle Hz. Ali (r.a)'nin "HAKEM OLAYI" ný çok kýsa ve net bir þekilde naklederek Sahabeye dil uzatýlmamasýný tavsiye etmiþtir.

..  

  Yorumlar

 
Yeni 2015 - Adem Sevgi - Kervan DinLe


Rüyada baca görmek


O Bir Çare Bulur


Ahmet ÖZHAN - Demedim mi


HaLit ÜnaL --- ÇaY iLahiSi...


Namaz Kýlma Videolu Eðitim


sohbetsila


GüzeL CevapLarý iLe Hz. ALi


Adnan Aydýn - Allah Yolu Yektir Yek


Esat Aydoðan - Güzel Annem


Mescid-i Aksa - Kudüs


2015 Yeni aLbüm - Muzaffer GürLer -AðLaya AðLaya


2014 - Ramazan Bayramý


Hristiyan ve Hazret-i Ali'nin Zýrhý


Medinenin Yollarýna


Ali Ercan - dertli gönlüm medineyi arzular


Hicretin 11. senesinde ilahi sözleri


Hasret kaldýk RESULLAHA


Mp3 - AnKa iLahi Grubu - BirLik oLun MüsLümanLar


Rüyada ADESE görmek


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe