Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kadir gecesinin önemi nedir?

Kadir gecesinin önemi nedir? en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7219
ilahi dinle   Ramazan-ý þerif ayý içinde bulunan en kýymetli gecedir. Bazý âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kýymetli gecedir. Kadir Gecesi, Muhammed aleyhisselamýn ümmetine mahsus bir gecedir. Baþka peygamberlere böyle bir gece verilmemiþtir. Hadis-i þerifte buyuruldu ki:

(Allah Kadir gecesini ümmetime hediye etti, ondan önce kimseye vermedi.) [Deylemi]

Peygamber efendimiz, daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanlarý düþünüp, benim ümmetimin ömrü kýsadýr, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandýrdý. Hem de Kadir gecesi, her Ramazan ayýnda gelir.

Resulullah efendimize kendisinden önceki insanlarýn ömürlerinin ne kadar olduðu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kýsa buldu, uzun ömürlü olan diðerlerinin iþledikleri salih amelleri iþleyemezler diye düþününce, Allahü teâlâ Ona bin aydan hayýrlý olan Kadir gecesini ihsan etti. (Ý. Malik)

Resulullah efendimiz, (Beni Ýsrail peygamberlerinden 80 yýl Allahü teâlâya ibadet eden oldu) buyurunca, Eshab-ý kiram hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip; “Ya Resulallah, senin ümmetin bu peygamberlerin, 80 yýllýk ibadetine þaþarlar. Allah sana ondan iyisini gönderdi” diyerek, (Kadir gecesi, bin aydan hayýrlýdýr) mealindeki âyeti okudu. (Tefsir-i Mugni)Kadir gecesi hakkýndaki hadis-i þeriflerde buyuruldu ki:

(Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allah, o günlerde dua edenin isteðini geri çevirmez, onlarý maðfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]

(Ýnanarak ve sevabýný Allah’tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiþ günahlarý affolur.) [Buhari, Müslim]

(Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, baþka zamanda Kur’an-ý kerimi hatim etmekten daha sevaptýr. Kadir gecesinde bir tesbih (Sübhanallah), bir tahmid (Elhamdülillah), bir tehlil (Allahü ekber) söylemek yedi yüz bin tesbih, tahmid ve tehlilden kýymetlidir. Bu gece koyun saðýmý müddeti kadar [az bir zaman] namaz kýlmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha kýymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]

(Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanýn, birincisinde bütün günahlarý baðýþlanýr. Ýkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni]Kadir gecesinin kýymeti nedir ve 27. gece olduðu kesin midir?

Kadir gecesi Ramazan ayý içindedir. Kadir gecesinin hangi gece olduðu, kesin olarak belli deðildir. Âlimlerimiz, (Allahü teâlâ, rýzasýný taatte, gazabýný günahlarda, orta namazý beþ vakit namazda, evliyasýný halk arasýnda, Kadir gecesini Ramazan ayý içinde gizlemiþtir) buyuruyorlar.O halde Allahü teâlânýn rýzasýna kavuþmak için, hiçbir iyiliði küçük görmemeli! Gazabý günahlar içinde saklý olduðu için, hiçbir günahý küçük görmemeli; orta namazý kaçýrmamak için, beþ vakit namazý vaktinde kýlmalý; evliya halk arasýnda gizli olduðu için herkese iyi muamele etmeli. Her geleni Hýdýr, her geceyi Kadir bilmelidir.V.Necat’taki hadis-i þeriflerde buyuruldu ki:

(Allah indinde en kýymetli gece, Kadir gecesidir.)

(Bin aydan daha kýymetli olan Kadir gecesinin hayrýndan mahrum kalan, her hayýrdan mahrum kalmýþ sayýlýr.)

Kadir gecesi ile ilgili hadis-i þeriflerden birkaçý da þöyledir:

(Kadir gecesini Ramazanýn son on gününde arayýn.) [Müslim](Kadir gecesini, Ramazanýn son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya Ramazanýn son gecesinde arayýn. Sevabýný umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahlarý affolur.) [Ý.Ahmed]

(Kadir gecesi Ramazanýn 27. gecesidir.) [Ebu Davud]

Ýmam-ý a’zam hazretleri, Kadir gecesinin, Ramazanýn 27. gecesine çok isabet ettiðini bildirmiþtir. (Kadir gecesine rastlamýþ olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiþ gibi sevap kazanýr) hadis-i þerifini düþünerek sýk sýk vaki olan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuþulur.

Kadir gecesini soran bir zata, Peygamber efendimiz, (Bu yýl Kadir gecesi Ramazanýn ilk gecesi idi geçti. 27. geceyi ihya et! Ramazanýn 27. gecesini ihya edene, vücudundaki kýllar sayýsýnca, hac, umre, þehid ve gazi sevabý verilir) buyurdu. Baþka birisine de, (Bu yýl Kadir gecesi geçti, fakat Ramazanýn 27. gecesini ihya et! Kadir gecesi sevabýna kavuþursun. Þefaatten nasipsiz kalmazsýn) buyurdu. Hz. Âiþe validemize de, (13. gece idi geçti. Kadir gecesini kaçýrdýysan, 27. geceye kavuþursun. O geceyi ihya edersen, ahiret yolculuðu için azýk olarak o geceki ibadet sana yeter) buyurdu. Hz. Âiþe (Resulullah, Ramazanýn son on gününde çok ibadet ederdi) buyuruyor.

Ýmam-ý Þarani hazretleri, (Ramazan, pazar günü baþlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salý baþlarsa 27. gece, perþembe baþlarsa 25., cumartesi baþlarsa 23., pazartesi baþlarsa 21., çarþamba baþlarsa 19., cuma baþlarsa 17. gecedir) diyor.

Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalý, taatlarý, ibadetleri ve her çeþit hayratý artýrmalýdýr. Zira Allahü teâlâ, tarafýndan sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meþgul olur. Buðzettiði kul ise; faziletli vakitlerde kötü iþlerle meþgul olur. Kötü iþlerle meþgul olanýn bu hareketi azabýnýn daha þiddetli olmasýna ve Allahü teâlânýn, ona daha çok buðzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmýþ ve onun hürmet ve þerefini çiðnemiþ olur.

Bu geceyi ihya için ilim öðrenmeli, mesela ilmihal okumalý, kaza namazý kýlmalý, Kur’an-ý kerim okumalý, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanlarý sevindirmeli, bunlarýn sevaplarýný ölü diri bütün müminlere göndermeli! Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanýn, haccý kabul olanýn, bütün günahlarý affolursa da, namaz, oruç ve kul borçlarý ödenmiþ olmaz. Bunlarý kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak gerekir.

Resulullah, Kadir gecesinde, (Allahümme inneke afüvvün kerimun tühýbbül afve fa’fü anni) duasýný okumayý bildirmiþtir. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, affý seversin, beni de affeyle) demektir.

Bin aydan faziletli, ne kadar kadri yüce!

Sayýsýz günahkâr kul, affa uðrar bu gece.

Kadir gecesinin alametleri nelerdir? Özellikle Kadir gecesine rastlamak için Ramazanýn gecelerini nasýl deðerlendirmeli?

Ramazanýn her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmýþ olur. Her gün en az þunlar yapýlmalý:

1- Yatsý namazýnda zammý sure olarak Kadir suresini okumalý.

2- Kadir gecesi okunacak duayý okumalý.

3- Bir iki sayfa Kur'an-ý kerim okumalý.

4- Ýlmihalden bir iki sayfa okumalý.

5- Az da olsa sadaka vermeli.

6- Gece seher vakti, iki rekat namaz kýlýp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmelidir.

7- Gündüzü de gecesi gibi kýymetli olduðu için gündüzleri de deðerlendirmelidir.Kadir gecesin alametleri

Kadir gecesi, açýk ve sakin olur, ne sýcak, ne de soðuk olur. Ertesi sabah güneþ, kýzýl olup, þuasýz doðar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuþtur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatýr: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu deðildi, tatlý ve hoþ idi.

Hadis-i þeriflerde buyuruluyor ki:

(Kadir gecesi açýk ve mülayim olur. Soðuk ve sýcak deðildir, sabahýnda da güneþ zaif ve kýzýl olarak doðar.) [Taberani](Kadir gecesi açýk olur, sýcak ve soðuk deðildir. Bulut yoktur. Yaðmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahýnýn alameti güneþin þuasýz doðmasýdýr.) [Taberani](Kadir gecesi sabahý güneþ þuasýz olarak doðar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.) [Müslim]

..  

  Yorumlar

 
Mevlana'dan Resimli Sözler...


KadiR SureSi__


Celaleddin Ada__2013__Tut ElimDen....


Ýpek yolu iLahi Grubu - geL gör beni


Minik Kalpler Korosu - Yoluna Güller Döksem iLahisi


Peygamberin Gülleri - Neler Vermezdim


Küçük EmRe__ZikiR ZiyaFeti...


BiLerek Veya BiLmeyerek Ýþlediðimiz


Kuran-ý Kerim 69 Sayfa Dinle


Ömer KorOglu - Ölen Sevgili


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Elveda


2014 = AbduRRahman ÖnüL = NereYe Bu GidiÞ


Ýtikafý Bozmayan Þeyler Nelerdir?


GeçeR DedikLerim - MevLana SözLeri


Derviþ suadi - Ramazan izle


Cemal Kuru - Yananlar Gelsin


Senai Demirci__Ey OruÇ Tut Beni....


Emre Ermiþ - Kahrinda Hos Lütfunda


Aman ÇeþMe Caným ÇeþMe Mp3 DinLe


MevLana // OySa Ben Ýyiyim Görünürde


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe