Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kadir Gecesinde nasýl dua etmeliyiz?

Kadir Gecesinde nasýl dua etmeliyiz - Kadir Gecesinde edilecek dualar - kadir gecesi dualari en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7479
ilahi dinle  

Kadir Gecesinde nasýl dua etmeliyiz? Bunu da Hazret-i Âiþe (r.a.) vasýtasýyla yine Peygamberimizden, öðrenelim:
“Dedim ki, ‘Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasýl dua edeyim?’
Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam “Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fu annî (Allah’ým, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin’ buyurdu”

Ramazanýn Baðrýnda Bir Kutlu Gece: Kadir Gecesi

Kadr: “Kudret, deðer, þan, þeref, mertebe, takdir, bir þeyin diðerine uygunluðu, ayný ölçüde olmasý” anlamlarýna gelir. Kadir gecesi ise içerisinde Kur’an’ýn indirildiði mübarek gecedir.

Yüce Kitabýmýz Kur’an-ý Kerim’de Kadir gecesinin önemini belirten 5 ayetten meydana gelen müstakil bir sure vardýr. Bu surenin ismi Kadir suresidir. Bu sure Mekke’de Abese suresinden sonra inmiþtir.

Yüce Allah, Kur’an’ýn bu mübarek gecede indirildiðini deðiþik ayetlerde þöyle ifade etmektedir: “Biz o (Kur’an’ý) Kadir gecesinde indirdik.” (Kadir, 1), “Ha, Mim. Apaçýk olan Kitaba andolsun ki, Biz onu, mübarek bir gecede indirdik. Doðrusu Biz, insanlarý uyarmaktayýz. Katýmýzdan bir buyrukla, her hikmetli iþe o gecede hükmedilir. Doðrusu Biz öteden beri peygamber göndermekteyiz.” (Duhan, 1-5) “Ramazan ayý ki, insanlara yol gösterici, doðruyu ve yanlýþý birbirinden ayýrdedip açýklayýcý olarak Kur’an o ayda indirilmiþtir.” (Bakara, 185)

Bu gece Allah katýnda çok deðerli bir gecedir. Bu gecenin önemi ve fazileti nereden kaynaklanmaktadýr?

Yüce Allah, bu gecenin öneminin nereden kaynaklandýðýný bizlere Kadir suresinde þöyle açýklamaktadýr: “Kadir gecesinin ne olduðunu sen nereden bileceksin?” Yüce Allah, bu soruyla bu gecenin önemini vurguluyor. Sonra Kadir gecesinin faziletini üç madde ile þöyle açýklýyor:

Birincisi, Kur’an-ý Kerim bu gece inmeye baþlamýþtýr.

Ýkincisi; “Kadir gecesi bin aydan hayýrlýdýr.” Bin ay, yaklaþýk olarak 84 yýl eder. Ýþte bu gece yapýlan ibadet, âdeta içinde Kadir gecesi olmayan seksen dört yýl ibadet etmek kadar sevaptýr.

Üçüncüsü; “Melekler ve Ruh, o gece Rablerinin izniyle her iþ için iner de iner.” Bu ayette meleklerin ve Ruh’un Rablerinin izniyle yeryüzüne inecekleri belirtilmektedir. Ayetteki Ruh’tan kasýt, Cebrâil’dir. “Tan yeri aðarýncaya kadar o gece selamettir.” Yani o gece melekler müminlere selâm verirler. Çünkü melekler, gecenin baþýndan itibaren ta tan yeri aðarýncaya dek grup grup inerler.

Peki Kadir gecesi hangi gecedir?

Yüce Allah, Ramazan ayýnýn hangi gecesinin Kadir gecesi olduðunu kesin olarak bildirmemiþtir. Bunun birçok hikmeti vardýr. Bunlardan birisi; Müslümanlarýn Ramazan ayýnýn her gecesini Kadir gecesiymiþ gibi ibadetle geçirmeleri suretiyle daha fazla sevap kazanmalarýný saðlamaktýr.

Kadir gecesinin hangi gece olduðu hakkýnda Peygamber (s.a.s.)’den çeþitli rivayetler vardýr. Bunlarýn birinde Hz. Peygamber; “Kadir gecesini ramazanýn son on gecesinde arayýn” buyurmuþtur. Bundan dolayý Hz. Peygamber (s.a.s.) ramazanýn son on gününde i’tikafa girerler ve aile efradýna da bunu tavsiye ederlerdi.

Kadir gecesinin hangi gece olduðu hususunda Peygamber (s.a.s.)’den çok çeþitli rivayetler geldiði için Kadir gecesinin hangi gece olduðu hususunda Ýslâm âlimleri ihtilaf etmiþlerdir.

Bazýlarý, 17. gece, bazýlarý son on gün içindeki tek geceler, 21-23-25-27-29. geceler olabileceðini söylemiþlerdir.

Ýslâm âlimlerinin çoðu, Hz. Peygamber’den “Kadir gecesinin 27. gece olduðu” hususunda gelen rivayetin daha doðru olduðunda ittifak etmiþlerdir. Dolayýsýyla Ýslâm’ýn ilk devirlerinden beri ramazanýn 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kutlanmaktadýr.

Ýbn Abbas da Kadir gecesinin 27. gece olduðunu söylemiþtir.

Bu geceyi nasýl ihya etmeli, bu gecede neler yapmalýyýz?

Ýçerisinde Kur’an’ýn inmeye baþlamasýyla insanlýðý zulmetten nura, sapkýnlýktan hidayete, düþmanlýktan kardeþliðe götüren en büyük dünya inkýlâbýnýn bu gece vukubulduðunu düþünerek, bu geceyi, huzur ve huþu’ ile Kur’an okuyarak, dua ederek, yapmýþ olduðumuz günahlarýmýza piþman olup, bol bol tövbe ve istiðfar ederek, üzerimize kazaya kalmýþ namazlarýmýzý kýlarak geçirmeye gayret etmeliyiz.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ýbadet için en iyi gece Kadir gecesidir. En korkunç gece de Kabirde kalýnan gecedir. En güzel gecede, en korkunç gece için amel edene müjdeler olsun.”, “Kim inanarak ve Allah rýzasý için Kadir gecesinde kalkar (namaz kýlar, ibadet ederse) onun geçmiþ günahlarý affedilir.” buyurmaktadýr.

Hz. Âiþe validemiz (r.ah.) bu geceyi ihya etme hususunda Hz. Peygamber (s.a.s.)’e; -Ya Rasûlallah, Kadir gecesine rastlarsam nasýl dua edeyim? deyince, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.): “Ya Rab! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, affeyle beni” diye dua et, buyurmuþtur.

Bu gece önemini Kur’an’dan aldýðýna göre Kur’an nedir ve nasýl bir kitaptýr?

Tirmizî’nin Kur’an’ýn faziletleri babýnda zikrettiði bir hadis-i þerifte, Rasûlullah (s.a.s.) þöyle buyuruyor: “Allah’ýn Kitabýna sarýlýn. Zira onda, sizden öncekilerin tarihi, sizden sonrakilerin haberi ve aranýzdaki meselelerin hükmü vardýr. O, hakla batýlý birbirinden ayýran kesin bir hükümdür, saçma (anlamsýz bir söz) deðildir. Her kim zorbalýðýndan ötürü onu býrakýrsa, Allah onun belini kýrar. Her kim de hidayeti ondan baþkasýnda ararsa, Allah onu sapýtýr. O Allah’ýn sapasaðlam ipidir. O hikmet dolu sözlerdir. O Hakk’a giden dosdoðru yoldur. O arzu ve isteklerin kendisini hakikatten saptýramadýðý, dillerin kendisine benzemediði, âlimlerin kendisinden doymadýðý, çok tekrarlamaktan dolayý eskimeyen, hayranlýk veren taraflarý bitmeyen bir kitaptýr. O öyle bir kitaptýr ki, cinler onu dinledikleri zaman; “Gerçekten biz, þaþýlacak bir Kur’an dinledik, doðruya götürüyor ve ona derhal iman ettik.” (Cin, 1) demekten kendilerini alamadýlar. Kim onun dediðini söylerse doðruyu söylemiþ olur. Kim onunla amel ederse sevap kazanmýþ olur. Kim onunla hükmederse adaletle hükmeder. Kim ona davet ederse, doðru yola hiyadet etmiþ olur.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 14)

Kur’an-ý Kerim niçin indirilmiþtir?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in bu güzel tarifinden sonra Kur’an niçin indirilmiþtir? sorusunun cevabýna gelelim.

Kur’an, hayatý anlamlandýrmak için indirilmiþtir. O Allah’ýn gökten indirdiði saðlam ve kopmayan ipidir. Kim ona yapýþýrsa doðru yolu bulmuþ olur. Çünkü onda insanlarý hem dünyada hem de ahirette mutluluk ve saadete eriþtirecek prensipler vardýr. Kim onu terk eder de hidayeti baþka yolda ararsa, hem dünyada hem de ahirette hüsrana uðrayanlardan olur. Nitekim Kur’an, ikinci suresi olan Bakara suresinde indiriliþ gayesini þu þekilde belirtmektedir:

«“Elif. Lam. Mim. O kitap (Kur’an); onda asla þüphe yoktur. O, muttakîler (Müttekîn kelimesi vikâye kökünden gelir. Vikaye, “korumak”, müttakî “korunan, takvâ sahibi” demektir. Ayný kökten gelen takvâ, Arap dilinde canlý bir varlýðýn, dýþarýdan gelecek tehlikeli bir güce karþý kendini korumasýný ifade eder. Bu kelime, daha önce de Arapça’da kullanýlýyordu. Fakat Kur’an sistemi içine girince önemli bir anlam kazandý. Kur’an’da takvâ, herhangi bir tehlikeden deðil, Allah’ýn azabýndan ve insaný bu azaba sürükleyecek günahlardan korunma anlamýný kazanmýþtýr. Daha sonra inen ayetlerde takvâ, “saf dindarlýk” anlamýna gelmektedir) için yol göstericidir.” (Bakara, 1-2) Kur’an muttakîlere hidayet kaynaðý olarak indirilmiþtir.

Yine Yüce Allah, Sâd suresinde Kur’an’ý indiriþ gayesini þu þekilde bizlere açýklamaktadýr:

“(Ey Muhammed!) Sana bu mübarek Kitabý, ayetlerini düþünsünler ve aklý olanlar öðüt alsýnlar diye indirdik.” (Sâd, 29)

Bu zikretmiþ olduðumuz ayetten de anlaþýldýðý gibi, Yüce Allah, Kur’an’ý düþünerek okumamýz, anlamamýz ve ondan öðüt alarak hayatýmýzý ona göre yaþamamýz için indirmiþtir.

Bugün Müslümanlarýn Kur’an’a karþý görevleri nelerdir?

Kur’an bizden onu;

1- Okumamýzý,

2- Düþünmemizi,

3- Anlamamýzý,

4- Yaþamamýzý istiyor.

Sevgili Peygamberimize inen ilk ayette Yüce Allah: “Yaratan Rabbiyin adýyla oku” (Alak, 1) buyurarak bizlerden onu okumamýzý istemektedir. Bazý ayetlerde de “Biz onu, anlayasýnýz diye, Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yusuf, 2) “Biz, düþünüp anlamanýz için onu Arapça bir Kur’an yaptýk.” (Zuhruf, 3) “Allah size ayetleri, düþünesiniz diye böylece açýklar.” (Nur, 61) buyurarak Kur’an’ý okurken manalarýný düþünmemizi istemektedir. Hatta Yüce Allah: “Onlar Kur’an’ý düþünmüyorlar mý? Yoksa kalpleri kilitli mi?” (Muhammed, 24) buyurarak, Kur’an’ý düþünmeyenleri yermektedir.

Kur’an, insanlarý karanlýktan aydýnlýða çýkarmak ve onlarý hem dünyada hem de ahirette mutluluða eriþtirmek için indirilmiþ bir kitaptýr. Ýnsanlýk, evrensel prensipleri içeren Kur’an’ý anlayýp yaþadýkça hasretini çektiði barýþ ve huzur ortamýný yakalamýþ olacaktýr. Zira Kur’an, insanlýðýn huzuru ve mutluluðu için gönderilmiþtir.

Prof. Dr. Mehmet Soysaldý
Fýrat Üniv. Ýlahiyat Fak.

kadir gecesi

..  

  Yorumlar

 
HaSan DuRSun --- SenSiz AðLaR...


GüvendiÐiniz DaðLara KarLar YaðdýÐýnda..


Sedat Uçan - Kabristan iLahisi


Hilmi Tunalý - Erler demine


MuRat AnLaR -- 2013 -- Ya ReSuLALLah...


Rüyada ACÝZ görmek


Selçuk Kubalý - Gururlanma Ýnsanoðlu


Abdurrahman Önül - Alemlerin Sultaný


Ömer Gümüstas - Entel Hadi


Kuran-ý Kerim 34 Sayfa Dinle


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Rahman Rabbim


Dursun Ali Erzincanlý -- Medine'nin Gülü


Esat Aydoðan - Be Yarenler


iLahi - AbduLLah AkbuLak - KutLu DoÐum


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 2 Eylül 2010 sohbeti izle 3. Bölüm


Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan-ýn 3. Günü - 3 Aðustos 2011


Enver Cin - Kuran dinle


SeN'Le KýL Beni....


Hasan Dursun__2012__Mekke Bakar Medine'Ye...


RuYa YorumLarýnýz Burada..


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe