Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Hikmetli sözler

Hikmetli sözler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7903
ilahi dinle   Kiþi, iyilik düþünür de yapamazsa, kendisinden misk kokusu yayýlýr. Melekler, iyiliði bu kokudan bilir, o iyiliði yapmýþ gibi sevab yazarlar. Kiþi, kötülük düþünür de yapmayýnca, etrafa kötü koku yayýlýr, kokusundan onun kötülük olduðunu anlarlar; fakat iþlemediði sürece onu günah olarak yazmazlar. (Süfyan bin Uyeyne) Kiþi, herkesle düþüp kalktýðý müddetçe, riyakârlýktan kurtulamaz. (Fudayl bin Ýyad) Âhiret dünyadan hayýrlýdýr dediði halde, kazandýklarýný Allah için harcamayan, sözünde yalancý deðil midir? Ölümden kurtuluþ yok dediði halde, hiç ölümü hatýrlamayan, ahmak deðil midir? (Þakik ez Zâhid)

Hatem-i Esam’a, (Ne zaman dünyadan ibret alanlardan oluruz?) diye sorulunca, (Dünyadaki her þeyin, sonunda harap olacaðýný ve sahiplerinin, sonunda topraða gideceði þuuruna erince) diye cevap verdi. (Ýmam-ý Þarani)

Gölgeyi güneþe tercih edip de, Cenneti Cehenneme tercih etmeyene, akýllý denebilir mi? (Ahmed Bin Harb)

Malik bin Dinar hazretlerine (Bizimle yaðmur duasýna çýkar mýsýn) dediklerinde, (Benim yüzümden üzerinize taþ yaðmasýndan korkarým. Siz yaðmur yaðmýyor diye endiþe ediyorsunuz. Ben hâlâ neden taþ yaðmadý diye düþünüyorum) buyurdu. (Ýmam-ý Þarani)

Bir zamanlar günahlarýmýz için aðlardýk, þimdi Müslümanlýk elden gidecek diye endiþeleniyorum. (Süfyan-ý Sevri)

Baþýna gelen bir felaketten dolayý, Allahü teâlâdan baþkasýna yakýnan kiþi, bu kusurundan dolayý tevbe etmedikçe, ibadetten zevk alamaz. (Ka’bul Ahbar)

Baþkalarýnýn elindeki nimetleri kýskanýp, bunun için üzülen, aslýnda Rabbinin takdirine kýzmýþtýr. (Vehb bin Münebbih)

Kazaya rýza göstermeyenin, ahmaklýðýnýn devasý yoktur. (Meymun bin Mihran)

Halkýn aðzýnda sakýz gibi çiðnenmedikçe, kiþinin Allah katýnda salihliði, kemal derecesine varamaz. (Vehb bin Münebbih)

Bir mecliste üç þey olursa oraya rahmet yaðmaz: 1- Dünyadan konuþulmasý, 2- Çok gülünmesi, 3- Gýybet edilmesi. (Hatem-i Esam)

Cehennemde, yalancýlar köpeðe, hasetçiler domuza, gýybetçiler maymuna çevrilecektir. (Hatem-i Esam)

Söylediði doðru olsa bile, kovucuyu, (Ya, öyle mi?) diye tasdik etmeyin, ondan nefret edin, çünkü kovucunun haberini tasdik etmek, kovuculuðun meþru olmasýna izin vermektir. Bu ise, kovuculuktan daha kötüdür. (Halid bin Safvan)

Bir dað bir daða saldýrsa, saldýran yýkýlýr. Bu söz, zulme uðrayanýn, zalimi Allahü teâlâya havale etmesinin felaketini bildiriyor, çünkü havale ile zalimin helakine sebep olabilir. Havale etmeyip affetmek daha iyidir. (Hazret-i Mücahid)

Kötü kiþi, kýrýlmýþ çömlek gibidir. Ne, iþe yarar; ne de yeniden çömlek yapmak için çamur olur. (Vehb bin Münebbih)

Kendisine iyilik ettiðiniz kötü kimsenin þerrinden korunmaya çalýþýn! (Hazret-i Ali)

Þimdi, ne kiþinin kendini sorgulamasý, ne de vefa kaldý. Er kiþiler gitti, geride çerçöp kaldý. (Meymun bin Mihran)

Þu iki haslete sahip olmayan kâmil olamaz: 1- Ýnsanlarýn ellerindekine göz dikmemek, 2- Onlarýn eziyetlerine katlanmak. (Eyyüb Sahtiyani)

Ýnsanlarla iyi geçinemeyen, imanýn tadýný alamaz. (Ýbni Verd)

Âhir zamanda bir müminin huzuru, halk tarafýndan tanýnmamaya baðlýdýr. (Hazret-i Ali)

Ýnsanlar bir ateþ gibidir. Ýhtiyacýn kadar onlara yaklaþ; ama ateþe nasýl yaklaþmak gerekirse öyle yaklaþ! (Hatem-i Esam)

Bu zaman, susmak ve azýkla yetinip ölümü bekleme zamanýdýr. (Süfyan-ý Sevri)

Eski insanlar birer ilaçtý. Günümüz insanlarý ise devasýz birer dert! (Süfyan-ý Sevri)

Ben mesciddeyken, (En kötünüz dýþarý çýksýn) dense, birisi benden daha çevik davranýp da dýþarý fýrlamazsa, herkesten önce ben çýkarým. (Malik bin Dinar)

Allahü teâlâ kibirliyi, en aþaðý bilinen kimse ve komþularý tarafýndan hakarete uðratmadýkça ve ölümünden önce altýna yapar bir hale düþürmedikçe, dünyadan çýkarmaz. (Hatem-i Esam)

Derviþi hor görmek, kibrin ta kendisidir. Onu kötülemekse, köpeklerin havlamasý gibidir. (Ebu Talib Nahþebi)

Öyle zaman gelecek, insanlar çok yüksek binalar yapacaklar, önemli binekleri olacak, ama dinlerini ziyan edecekler. Sizin kýblenize doðru namaz kýlacaklar, ama sizin dininiz üzere olmayacaklar. (Abdullah ibni Mes’ud)

Aðýr hastanýn yiyip içtiði kýymetli gýdalar saðlýðýna fayda vermediði gibi, dünya sevgisine dalmýþ kalplere de nasihat fayda vermez. (Malik bin Dinar)

Dinde seninle yarýþanla yarýþ! Dünyalýkta yarýþanla yarýþma, dünyayý onun kucaðýna at! (Hasan-ý Basri)

Dünya bir leþtir, ondan bir þey koparmak isteyen köpeklerle dalaþmaya mecbur kalýr. (Vehb bin Münebbih)

Ýnsan, beyinle ve yürekle sevmemeli, çünkü yürek durur, beyin unutur. Ruhla sevmeli; ruh ne durur, ne unutur, ne de ölür. (Hazret-i Mevlana

..  

  Yorumlar

 
Muzaffer Gürler - Hz Hamza


Abdullah Beyhan - Ne Olur Affeyle


Erkan MUTLU - Allah Hu


2015 Feyzullah KoÇ - Uhud DaÐi


GüzeL SözLer - Baþarý


Kadir gecesi mesajlarý - Kandil mesajlarý


Mustafa Topal - Mekkenin Daðlarý izle


Caným Yavrum - DinLe


MüsLüm Gürses - iLahi Kaside


Yilmaz Kilic - Haber Sorarim


Abdurrahman Toprak - Mevlaya Gider


Hayko Çepkin – Demedim mi


Abdurrahman Önül - Cürmüm ile geldim sana


Osman Erdoðan - Sevdim Seni


Adem OrmanCý - 2014 - HaCýLar


Abdurrahman Toprak - Senin Nurun


hasan dursun - Bilal-i Habes


~2014~ EbuBekiR Ýpek ~ UhuD


VarLýðýn Özüne Dönüþ


Yalnýz Allah Bilsin


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe