Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kabir Ziyareti Nasýl Olur

Kabir Ziyareti Nasýl Olur en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

9239
ilahi dinle  

Kabir ziyareti nasýl olur 

Sual: Kabir ziyareti nasýl olur, kadýn da ziyaret edebilir mi?

CEVAP

Ölümü hatýrlamak, ölüden ibret almak ve ahireti düþünmek için kabir ziyaret etmek sünnettir. Kendisinin de ayný hallere düþeceðini hatýrýna getirir. Kimseye kötülük düþünmez. Ýyi bir müslüman olarak yaþamaya çalýþýr. Hanefi’de, perþembe, cuma ve cumartesi günleri kabirleri ziyaret etmek sünnettir. Þafii’de, perþembe günü ikindiden cumartesi günü güneþ doðuncaya kadar ziyaret etmek sünnettir.

Ziyaret edenin, ölü için Kur’an-ý kerim okumasý, ona dua etmesi gerekir. Bunlarýn ölüye faydasý çok olur. Kabristana girince, (Esselamü aleyküm ya Ehle-daril kavmilmüminin! Ýnna inþaallahü an karibin biküm lahikun) demek sünnettir.

Hadis-i þerifte buyuruldu ki:

(Bir müminin kabrini ziyaret ederken, Allahümme inni eselüke-bi-hürmeti Muhammed aleyhisselam en la tüazzibe

hazelmeyyit denirse, o ölünün azabý kýyamete kadar kaldýrýlýr.) [Etfal-ül müslimin]

Yine hadis-i þerifte buyuruldu ki:

(Ana-babanýn kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahlarý affolur, haklarýný ödemiþ olur.) [Tirmizi]

Evliyayý ziyaret için uzak yere gitmek ve kabirlerini, bereketlenmek, yani istifade etmek niyetiyle ziyaret etmek müstehaptýr. Resulullahýn mübarek kabrini ziyaret etmek, ibadetlerin en kýymetlilerindendir. Hadis-i þerifte buyuruldu ki: (Kabrimi ziyaret edene þefaatim vacip olur.) [Taberani, Bezzar]

Ziyaret ederken, kabir etrafýnda tavaf etmek, kabri öpmek caiz deðildir. Hindiyye’de, ana-babanýn kabrini öpmenin caiz olduðu bildiriliyor. Ana-babadan daha kýymetli olan evliya veya peygamber türbesini öpmek de caizdir. Evliyadan, þefaat etmesi, Allahü teâlânýn vermesine vesile olmasý istenir. (Kabirleri ziyaret eden kadýnlara Allah lanet etsin) hadis-i þerifi, aðlamayý yenilemek için kabir ziyaret eden kadýnlarý kasdetmekte olup, bu cahiliyet devri âdetlerindendir. (Kabirleri ziyaret etmenizi yasak etmiþtim, bundan sonra ziyaret edin; zira size ahireti hatýrlatýr) hadis-i þerifi, kadýnlarýn da kabir ziyaret edebileceðini göstermektedir. Kadýnlarýn, kapalý olarak, fitneye sebep olmadan, ara sýra kabir ziyaretleri caizdir. (Tahtavi)

Askeri’nin bildirdiði ve Münavi’nin (Künuz) kitabýnda yazýlý hadis-i þerifte, (Yahya bin Zekeriya’nýn kabrini bilseydim, ziyaret ederdim) buyuruldu.

Þeyh-ül-Ýslam ibni Kemalpaþazade hazretleri (Bir iþinizde þaþýrýrsanýz ölmüþlerden yardým isteyiniz) hadis-i þerifini açýklarken diyor ki:

Ruhun bedene baðlanmasý, kuvvetli bir aþk ile olmuþtur. Ölmek, ruhun bedenden ayrýlmasý demektir. Ruhun bedene olan sevgisi öldükten sonra da devam eder.

Bir insan, kuvvetli, olgun ve tesiri çok olan bir zatýn kabri yanýnda durup, o zatý düþünse, o zatýn ruhunun, bedenine ve dolayýsýyla, o topraða baðlýlýðý olduðundan, bu iki ruh karþýlaþýr. Gelen insanýn ruhu, o zatýn ruhundan istifade eder.

Ýmam-ý Razi hazretleri buyuruyor ki:

Gelen insanýn ruhu ile, kabirdeki zatýn ruhu, birer ayna gibidir. Birbirinin karþýsýna gelince herbirinin ýþýðý, ötekinde akseder, yansýr. Bir zat, öldükten sonra, ruh âleminden ve rahmeti ilahiden ona gelmiþ olan, ilimler, kuvvetli eserler, onun ruhundan, ziyarete gelen kiþinin ruhuna geçer. (Metalib-i aliyye)

Peygamberlerin ruhlarý kabirlerinde her an bulunmaz, hep de ayrý kalmaz. Kabirleri ile iliþkileri vardýr. Her müslümanýn da ruhu ile kabri arasýnda, devamlý bir baðlýlýðý vardýr. Ziyaret edenleri tanýr, selamlarýna cevap verirler. (El alam)

Evliya kabrini ziyaret

Sual: Bir Evliyanýn kabrini ziyaret ederken nelere dikkat etmelidir?

CEVAP

Seyyid Abdülhakim-i Arvasi hazretleri buyuruyor ki:

Büyük bir zatýn kabrini ziyaret eden kimse, ona rabýta ederse, yani dünya iþlerini hiç düþünmeyip, kalbine hiçbir þey getirmeyip, o zatýn ruhunu, his organlarý ile anlaþýlamayan bir nur farz ederek, bunu kalbinde bulundurursa, o ruhtan, kendi kalbine bir þeyler akmaya baþlar. Çünkü, Evliyanýn ruhlarý, feyzlerin kaynaðýdýr. Kaynaðý kalbine koyan, bunun feyzine, nimetine, bilinmeyen ihsanlarýna elbette kavuþur. Ruhu kuvvetlenir, olgunlaþýr.

Kabir yanýna gelince, önce selam verilir. Kabrin sað yanýna, yani kýble tarafýna, ayak ucuna yakýn durur. Tanýdýðý gibi, þeklini, suretini hatýrýna getirir. Euzü ve besmele ile bir Fatiha ve 11 Ýhlas okur. Sevabýný, Resulullah efendimizin, bütün Peygamberlerin, Eshab-ý kiramýn ve Evliya-i izamýn ruhlarýna ve bu zatýn ruhuna hediye eder. Onun ruhunu, gönlünde bulundurur. Kalbinde bir þey hasýl oluncaya kadar durur. Gelen kimse almasýný bilir ise, o zat da, vermeye ehil, olgun bir Veli ise ve þartlarý gözeterek beklerse, elbette bir þey ele geçer.

Bu þartlar, o zatýn kendisini tanýdýðýna, selamýný iþitip cevap verdiðine, ruhunun, kâmil, olgun olduðuna, ruhunun bir zamana ve yere baðlý olmadýðýna, nerede hatýrlarsa, orada imiþ gibi feyz vereceðine, Allahü teâlânýn, feyzini, ruhun gýdasýný, onun ruhu ile gönderdiðine inanmaktýr.

Üzüm isteyen, baða gidip asmadan koparýr. Erik aðacýna gitmez. Su isteyen, kaynaða, pýnara, çeþmeye gider. Aðaca, sobaya gitmez. Buðday isteyen, tarlasýný sürer, eker, biçer. Çocuk isteyen, evlenir. Ýlaç isteyen bir hasta, doktora ve eczaneye gider. Bakkala, avukata gitmez. Kalbin gýdasýný, ruhun temizliðini isteyen de, Evliyanýn kalbine, ruhuna baþvurur. Allahü teâlâ, bu nimetlerini, Evliyanýn kalbinden göndermektedir. Her þeyi yaratan, gönderen, yalnýz Allahü teâlâdýr. Fakat, her þeyi belli bir sebeple göndermek, Onun âdetidir. Onun nimetine kavuþmak isteyenin, Onun âdetine uymasý, sebebi arayýp, bulup, öðrenip, Onun sebebine yapýþmasý lazýmdýr. Sebepleri aramamak ve öðrenmek istememek, Allahü teâlânýn âdetini bozmak olur. Bir kabirden feyiz almak için, o zata karþý, diri imiþ gibi, edep ve saygý göstermek gerekir. (R. Þerife)

Kabir ziyaretinde

Sual: Evliya kabrini ziyaret edenler arasýnda, laubali hareket edenler, orada gülenler, konuþanlar oluyor. Bunlar uygun mu? Geçen gün mübarek bir Ýslam âliminin kabrine gittim. 3-5 kiþi oturmuþ, güle oynaya sohbet ediyorlardý. Tam o mübarek zatýn kabrinin yanýna sedirler koymuþlar. Orada sohbet edilmesi uygun mudur?

CEVAP

Zaruretsiz konuþmamalý. Oradaki zatýn bizi gördüðünü bilmeli. Saðlýðýnda yanýndaymýþýz gibi edebi muhafaza etmeli. Baþka iþle meþgul olmamalý. Orasý oturulacak, sohbet edilecek yer deðildir. Edeple dua edip çýkýlmalý. Normal kabirlerde bile gülmek uygun deðildir. Kabirde gülmek hadis-i þerifle yasaklanmýþtýr.

Kabir ziyareti için uzaða gitmek

Sual: Evliya kabrini ziyaret için uzak bir yere gitmek caiz midir?

CEVAP

Bu hususta, din kitaplarýmýzdaki bilgiler þöyledir:

Resulullah, Uhud þehitlerini ziyaret için, Medine’den Uhud’a gelmiþtir. Bundan dolayý, Kabr-i saadeti ziyaret için, Medine’ye gitmek de, elbette ibadet olur. (M. Nasihat)

Uzak kabirleri ziyaret, mendubdur. Seyyid Ahmed-i Bedevi gibi Evliya zatlar, bunun için ziyaret edilmektedir. Ýmam-ý Gazali hazretleri, (Evliyanýn Allahü tealaya yakýnlýklarý ayný deðildir. Ziyaret eden, her birinden farklý faydalara kavuþur) buyurdu. (Redd-ül-muhtar)

Uzak olan kabirleri de, ziyaret etmek için gitmek caizdir. Hele Salihleri, Velileri ziyaret için uzak yere gitmek sünnettir. (Mezahib-i Erbea)

Diri iken ziyaret edilen âlimleri, vefatýndan sonra ziyaret etmek için, uzak memleketlere gitmek caizdir. (Hazanet-ür-rivayat, Hindiyye, Hazanet-ül-müftîn)

(Büyük zatlarýn kabrini ziyaret için uzak ülkelere gitmemek, baþka bir iþi için gidilince, ziyaret etmek iyi olur) da, denildi. (Cennet Yolu Ýlmihali)

Sual: Resulullahýn ve Evliyanýn kabirlerini ziyaret ederken, kabrin neresinde durmalý? Kýbleye mi, kabre mi dönmeli, oturmalý mý, ayakta mý durmalý?

CEVAP

Bu konuda din kitaplarýmýzdaki bilgiler þöyledir:

Ýmam-ý a’zam hazretleri buyuruyor ki:

Abdullah ibni Ömer hazretlerinden bildirdiðine göre, Kabr-i saadeti ziyaret eden, Kýbleye arkasýný, yüzünü kabre döner. Sonra, (Esselamü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh) der. Kabr-i þerife dönmek ve kýbleyi arkaya almak sünnettir.(Müsned)

Ziyarette, namazda olduðu gibi, sað el sol elin üstüne konur. (Rükneddin Ebu Bekr Muhammed Kirmani)

Resulullah, mübarek kabrinde diridir. Ziyaret edenleri tanýr. Hayatta iken yanýna gelen, mübarek yüzüne karþý dururdu. Kýble, arkasýnda kalýrdý. Kabr-i þerifini ziyaret ederken de, elbet böyle olacaktýr. Bir kimse, Mescid-i haramda, kýbleye karþý duran hocasýnýn veya babasýnýn yanýna gelip bir þey söylese, elbet buna karþý durarak söyler. Kâbe, arkasýnda kalýr. Resulullahýn mübarek yüzüne karþý durmak, babaya, hocaya karþý durmaktan elbet daha gereklidir. Dört mezhebin âlimleri, ziyaret ederken Kabr-i þerife dönmek gerektiðini sözbirliði ile bildirdiler. (Ýmam-ý Sübki – Þifa-üs-sikam)

Mescid-i þerife girdiðinde, kýbleyi arkaya almalý, yüzünü Hücre-i saadete karþý dönmelidir. Edep ve saygý ile, selam verip, salevat-ý þerife okumalýdýr. (Ýmam-ý Malik)

Ziyaret eden, Resulullahýn mübarek baþý bulunan köþeyi sol tarafýna ve kýbleyi sað tarafýna alýp, köþeden iki metre kadar uzakta durmalýdýr. Sonra kýble duvarýný yavaþ yavaþ arkaya almalý, tam Kabr-i saadete dönünce, selam vermelidir. (Ýbni Cemaa – Menasik)

Kabir ziyaretinde, kabre karþý durularak kýble arkada býrakýlýr. Her kabir ziyaretinde, böyle yapýlýr. (Merakýl-felah)

Kabir ziyaret ederken, kýbleyi arkada býrakýp, ölünün yüzüne karþý oturup selam vermek müstehabdýr. Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez. (Ýhya)

Kýbleyi arkada býrakýp, ayak tarafýnda, ayakta durmak efdaldir. (Redd-ül-muhtar)

Resulullah, Baki kabristanýný ziyaret eder, mezar yanýnda ayakta dua ederdi. (M. Nasihat)

Ayakta ziyaret etmek, oturarak ziyaretten efdaldir. (Ýbni Hacer-i Mekki)

Kabrin ayak ucunda durmak iyidir. Baþ tarafýnda durmak da caizdir. (S. Ebediyye)

Ölülere dua

Sual: Mezarlýktan geçerken ölülere dua etmek gerekir mi?

CEVAP

Ýyi olur. Kendimize de çok sevab olur. Ýki hadis-i þerif meali þöyledir: (Kabristana giren kimse, Yasin suresini okusa, o gün ölülerin azaplarý hafifler; ölülerin sayýsý kadar, ona da sevab verilir.) [Etfâl-ül müslimin]

(11 ihlâs okuyup, sevabý ölülere gönderilirse, ölü sayýsýnca ona da sevab verilir.) [Ý. Ahlaký]

Kabir ziyaretinde

Sual: Kabir ziyaretinde hangi dualar okunur?

CEVAP

Kabristana girince, ayakta, (Esselâmü aleyküm, yâ ehle dâr-il kavm-il müminîn! Ýnnâ inþâallahü an karîbin biküm lâhikûn) denir. Besmeleyle, 11 Ýhlâs ve bir Fatiha’dan sonra, (Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-ýzâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün, edhýl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî) duasýný okumalý. Kabrin yanýna gelince, kabrin kýble ve ayak tarafýndan yaklaþýp selam vermeli. Vaktimiz müsaitse, ayakta, çömelerek veya oturup, Bekara suresinin baþýný ve sonunu, Yasin-i þerif, Tebareke, Tekasür, Ýhlas ve Fatiha surelerini okuyup, ölüye hediye etmelidir.

Evliya kabri öpmek

Sual: Ana babanýn kabrini öpmek caiz olduðu gibi, Resulullahýn kabr-i þerifini ve evliya-i kiramýn kabirlerini öpmek de caiz midir?

CEVAP

Elbette caizdir. Ancak fitneye sebep olmadan bunu yapmalý. Vehhabi nöbetçiler görürse, Þirk diye kamçý vururlar. Türkiye’de de evliya kabri öpülürse, selefiye maskeli Vehhabilerin þirk saldýrýsýna uðranýr.

Kabir ziyareti

Sual: Kabir ziyareti hangi günler daha iyidir? Gece de kabir ziyareti yapmak caiz midir?

CEVAP

Pazartesi, Perþembe, Cuma ve Cumartesi günü kabir ziyareti efdaldir. Cuma günü ziyaret, Cuma namazýndan sonra olmasý iyi olur. Cumartesi günü ziyaret güneþ doðana kadardýr. Perþembe günü, ziyaret, öðleden önce veya sonra olabilir. Özellikle, Berat gecesi gibi mübarek gecelerde de kabir ziyareti daha iyidir. Kýymetli zamanlarda, Zilhiccenin onunda, bayram günlerinde, Aþure gününde kabir ziyaret edilmesi daha uygundur. (Hindiyye)

Geceleyin de kabir ziyareti yapýlabilir.

Kabir ziyaretinde

Sual: (Kabir ziyaretine gidildiðinde, yedi kat elbise giymek veya avret yerine yedi kat bez koymak gerekir. Konmazsa ölüler avret yerini görür) deniyor. Böyle bir þey var mý?

CEVAP

Böyle bir þeyin aslý yoktur. (Namaz kýlarken de iç çamaþýrý giymek lazýmdýr. Yoksa melekler avret yerine bakar) diyorlar. Bunun da aslý yoktur. Meleklere iftiradýr.

..  

  Yorumlar

 
Abdurrahman Önül - En Büyük Allah 2011


Hasan-ý Basri


Çocuðun Ýtaatkar Olmasý Ýçin


Mp3 - FeriDun EroÐLu - TövbeYe DinLe


RüYada - KaRne Görmek


Abdurrahman Önül - Döne Döne


Eþref Ziya - Özgürlüðün Gölgesinde


Celaleddin Ada -hangi bahcenin gulusen


en güzel ilahiler indir


Ertuðrul Erkiþi - Hüzünlü Gurbet


M-ozcan Gunesdogdu rabbena-atina


CuMa DuaSý


PeCeLi BüLbüL - DünYa BoÞ


Kimin ÜmmetiYiz ?


Kul Hakký ve Cennete Girmek


Ender Doðan - Ey dil bize ver bir haber


Ahmet ZeyD Tetik - Bir AdýM KaLdý


Caným Öðretmenim


Abdurrahman Onul - Her Sabah Gönlümü


CuMa'nýz Mübarek Olsun


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe