Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Dini Bilgiler - Küfre sebep olan söz ve iþler

Dini Bilgiler - Küfre sebep olan söz ve iþler oku - Dini Bilgiler - Küfre sebep olan söz ve iþler öðren - Dini Bilgiler - Küfre sebep olan söz ve iþler dinle en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6390
ilahi dinle  
Ýbni Hacer-i Mekki hazretlerinin Zevacir isimli eseriyle, Hadika, Berika, Birgivi, Miftah-ül Cenne, Mektubat-ý Rabbani, Seadet-i Ebediyye, Ýbni Abidin’den aldýðýmýz, küfre düþüren söz ve iþlerden bazýlarý þunlardýr:
1-
Allahü teâlâya layýk olmayan þey söylemek. Mesela bir kimse bir iþi yaptýðý halde, zaruretsiz (Allah biliyor ki yapmadým) demek. Yahut, yapmadýðý bir þey için, zaruretsiz (Allah biliyor ki yaptým) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâyý hâþâ cahillikle suçlamak olur.

2- Allah akýllýdýr, þuurludur, iyi düþünür demek, Onu yaratýklara benzetmek olur ki küfürdür.

3- Peygamberleri küçültücü þey söylemek, onunla alay etmek. Mesela Hazret-i Âdemi kastedip (Ýlk insan vahþi idi) demek. Veya bir evliyayý peygamberden üstün bilmek. Yahut peygamberin dediði doðru ise biz kurtulduk demek.

(Yalnýz Kur'an), (Kur'andan baþka kaynak tanýmam), (Kur'andan baþka kaynaða lüzum yok), (Peygamber postacýdýr, vazifesi bitmiþtir) gibi sözler de küfürdür.

4- Peygamber efendimizden sonra baþka bir Peygamberin geleceðini söylemek. (Ýsa aleyhisselam gelecekse de, Peygamber olarak gelmeyecektir.)

5- Melekleri küçültücü þey söylemek. Mesela (Senin bakýþýn bana Azrail gibi geliyor) demek. Yahut (Cebrail bile söylese inanmam) demek. (Çocuklarýnýzý iyi yetiþtirmezseniz, zebani olur) demek.

6- Ýslam âlimlerinin sözlerini, fýkýh kitaplarýný ve fetvalarýný tazim etmesi gerekirken tahkir etmek. Mesela (Ýmam-ý a'zamýn kýyasý hak deðildir) demek. Fetvayý yere çarpmak. Hadis ve tefsir kitaplarýný yere fýrlatmak.

7-
Ahirette olacak þeylerle alay etmek. Mesela (Ben Cenneti istemem, Cehennemi isterim. Çünkü bütün fahiþeler oradadýr) demek.

8- Allahü teâlânýn emir ve yasaklarýna yani Kur'an-ý kerimde ve hadis-i þeriflerde açýk bildirilmiþ ve Ýslam âlimlerinin kitaplarý ile her tarafa yayýlmýþ, inanýlmasý zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak, beðenmemek veya önem vermemek. Mesela (Ben görmediðim için cinlere, nazara inanmam) demek.

9- Kesin haram olduðu bilinen bir þeyi yiyip içerken besmele çekmek. Mesela þarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür. Hýrsýzlýk yapýlarak alýnan bir þeyi yerken besmele çekmek küfür olmaz. Çünkü burada yenilen þey deðil, hýrsýzlýk haramdýr.

10- Kâfirlerin ibadet olarak yaptýklarý ve kâfirlik alameti olan veya Ýslamiyet’i inkâr etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan þeyleri yapmak, kullanmak. Bunlardan meþhur olanlarýný bilmeyerek veya þaka olarak veya herkesi güldürmek için yapmak da küfürdür. Mesela zünnar denilen papaz kuþaðýný baðlamak. Bunlarý güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur. Ýtikadýnýn doðru olmasý fayda vermez. (Berika)

11-
Yunan felsefecileri gibi, dünya ezeli ve ebedi demek.

12- Ýslamiyet’e, (Ýslam düþüncesi), (Ýslam nazariyesi) , (Ýslami görüþ) demek. [Düþünce, bir iþ için düþünülen çare veya kýyaslanan neticedir. Görüþ de düþünce demektir. Nazariye de, akli, zihni esaslara dayanan görüþ, teori demektir. Ýslam âlimleri, (Ýnsanýn, akýl, þuur, hafýza ve düþünce gibi yaratýlmýþ olan sýfatlarýný Allah’a vermek küfürdür) buyuruyorlar.]

13- Allahü teâlânýn bildirdiði hükümlere ilahi düþünce, ilahi görüþ, ilahi nazariye, ilahi þuur demek. Kur'an-ý kerimdeki hükümlere "Kur'ani görüþ" demek.

14- Kâfirlerin dini âyinlerini, bayramlarýný beðenmek. Zaruretsiz Hýristiyanlarýn Noelini tebrik etmek. Kiliseye gidip, âyinlere iþtirak etmek.

15- (Yahudi ve Hýristiyanlarýn Allah’a inananlarý Cennete gidecek) demek.

16- Mucizeyi veya kerameti inkâr etmek.

17- Meþhur bir harama helal, meþhur bir helale haram demek. Mesela domuz yaðý helal, sirke haram demek.

18- Âyeti, besmeleyi, bir melek, bir peygamber ismi bulunan yazýyý, kasten helaya, necasete, [pisliðe] atmak. Müslümanýn aðzýna [def-i hacet lafzý ile] sövmek.

19- Kendisine kâfir diye hitap edilince, kabul ederek evet demek.

20- Bir dilim ekmek, din ilminden iyidir demek. Din ilmi küçümsendiði için küfürdür.

21- (Bir süre sonra Hýristiyan olacaðým) diye düþünmek. Bir bayan, bir Hýristiyan’la evlenmeye karar verdiði andan itibaren kâfir olur. Bir erkek de bir ateist bayanla evlenmeye karar verdiði andan itibaren kâfir olur.

22- Aðýr bir hastalýða düþüp de, (Allah’ým canýmý al da, istersen kâfir olarak al) demek.

23- (Allah’ým çocuðumu aldýn, baþka elinden ne gelirse onu yap) demek.

24- Týrnaðý uzun olana, (Týrnaðý kesmek sünnettir) dense, o da, (olsun ne olacak) dese, kâfir olur. Týrnaðýný kesmediði için deðil, sünnete önem vermediði için küfür olur.

25- Ýnþallah, maþallah demek karýn doyurmaz. Maþallahla inþallahla iþ olmaz veya namaz kýlmak karýn doyurmaz demek. Bunlarý söylemekle dinimizin emri beðenilmemiþ ve alay edilmiþ oluyor. Ýnþallah, Allah’ýn izni ile demektir. Allah’ýn izni olmadan hiçbir þey olmaz. Onun için, hayýr ve þer Allah’tandýr diye iman etmek gerekir. Hayýr gibi þerrin de Allah’tan olduðuna inanmamak küfür olur. Ýsteyen kul ama yaratan Allahü teâlâdýr.

26- Sevdiði birine, (Sen bana Allah’tan da, Peygamberden de sevgilisin) demek.

27- Küfre rýza küfürdür. Çocuklarýnýn kâfir olmasýna üzülmemek. Mesela kýzlarýnýn gayri müslimle evlenmesine rýza göstermek.

28- Müslüman olmak isteyene, sen hele bekle, elimdeki þu iþi bitirip de geleyim diyerek, onun Müslüman olmasýný geciktirmek.

29- Ecelin hoyrat eli demek. [Çünkü Ecel Allah’ýn emri ile gelir, Allah’ýn emrini veya Azrail aleyhisselamýn vazifesini zulüm gibi göstermek küfürdür.]

30- Kâfire hürmet etmek, mesela hürmet gayesiyle papazýn elini öpmek.

31- Eshab-ý kiramdan her hangi birine kâfir demek. [Çünkü Kur’an-ý kerimde hepsinin Cennetlik olduðu bildirilmiþtir. Birine kâfir denilince Kur’ana inanýlmamýþ olur.]

32- (Mazlum kâfirler de Cennete girer) demek.

33- Haram paradan sevap ummak. Mesela bir bayan fuhuþ parasý ile kurban kesse, bundan sevap umsa, küfre girer. Sevap ummadan yaparsa küfre girmez.

34- Allahü teâlâyý mekanlý bilmek, mesela Hýristiyanlar gibi Allah gökte oturuyor demek. Allahü teâlâyý kastedip, (Göklerden bir ses geldi), (Allah, gökten bize bakýyor) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâya mekan isnat etmek olur. Dünya, gezegenler, Cennet ve Cehennem ezeli deðildir, sonradan yaratýlmýþtýr, mahlûktur. Yer ve gökler yok iken de Allahü teâlâ var idi. Ýslam âlimleri, (Allah her zaman ve her yerde ebedi olarak hazýr ve nazýrdýr) demenin caiz olduðunu bildirmiþlerdir. Ancak, Allahü teâlâ zamanlý ve mekanlý olmadýðý için bu söz, görünüþ üzere kalmaz, mecaz olur. Bu bakýmdan (Allah, zamansýz ve mekansýzdýr, hiçbir yerde olmayarak hazýr ve nazýrdýr) demek caiz olur. Böyle olmazsa, Allahü teâlâyý zamanlý ve mekanlý bilmek olur ki bu ise küfürdür. Miftah-ül Cenne kitabýnda (Bir kimse, "Allah’tan hali [boþ] yer yok" dese veya "Allah gökte benim þahidim" dese, kâfir olur. Çünkü Allahü teâlâya mekan isnat etmiþ olur. Halbuki Allahü teâlâ mekandan beridir) buyuruluyor. (Küfür Bahsi)

35- (Namaz kýlmam ama, sen kalbe bak, benim kalbim temiz) demek. [Çünkü burada namaza önem verilmiyor, namaza önem vermemek küfürdür. Namaz kýlmayan hep haram iþliyor demektir, haram iþleyenin kalbi temiz olmaz.]

36- (Anan baban esmer, sen nasýl sarýþýn oldun?) diyene, (Ben imalat hatasýyým) demek. Böyle söylemekle hâþâ Yaratýcýnýn yanlýþ iþ yaptýðý söylenmiþ oluyor.

37- Ýbadetleri müzikle yapmak, ilahileri müzikle söylemek. Çünkü ilahiler ibadettir, ibadete haram karýþtýrmak küfür olur. Ýçki içerken besmele çekmek de küfür olur.

38- Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek.

39- Bir Müslüman þaka olarak, muteber bir din kitabýna hurafe dese veya alay ederek haram iþleyene veya iþletene "helal olsun" dese, mürted olur.

40- Kur'aný teganni ile okuyan hâfýza, ne güzel okudun diyenin imaný gider. (Dürr-ül-münteka)

41-
Bir þarkýcýyý dinleyen veya herhangi bir haram iþi gören kimse bu harama, ne güzel dese, o anda imaný gider. (Müjdeci Mek. 266)

42-
Ýnsan için, dil alýþkanlýðý gibi bir sebeple deðil de, kasten yarattý, yaratýcý, yarattým, yaratýcýyým gibi sözler söylemek küfür olur. Allah’tan baþkasýna, yaratýcý denmez. Yaratýcý, yalnýz Allahü teâlâdýr. Mecaz anlamda yapmak, meydana getirmek manasýnda da söylememelidir. Bu manada veya kasýtsýz söyleyenlere küfre girdi dememelidir.

43- Zaruri olan ve tevatür ile bildirilen din bilgilerine inanmayan kâfir olur. Küfür olan her söz, ister þaka olarak, isterse gönülden olmayarak olsun küfür olur. (Milel-nihal)

44-
Ýslam bilgilerini ve ehli sünnet âlimlerini aþaðýlamak da, küfürdür.

45- Yabancý kadýnlara bakana, haramdýr denilince, güzele bakmak sevaptýr demek küfür olur. Haramý kabul etmeyip, üstelik sanki ibadet gibi sevap diyor. Yabancý kadýnlara bakmak, gözü zayýflatýr ve kalbi karartýr. Mubah olaný, güzeli sevmek, Allah’ýn kudretini temaþa etmek sevap olur.

46- Çok inatçý bir Müslüman için Nuh diyor Peygamber demiyor demek küfür olur.

47- Bir Müslümanýn dinine, imanýna sövmek küfürdür.

Evliyanýn resmine tazim
Sual:
Biri evliyanýn resmine tazim etmek þirk olur mu?
CEVAP
Þirk
, Allahü teâlâya ortak yapmak, benzetmek demektir. Benzeten kimseye Müþrik, benzetilen þeye Þerik denir. Bir kimsede, bir þeyde, üluhiyyet sýfatlarýndan birinin bulunduðuna inanmak, onu þerik yapmak olur. Allahü teâlâya mahsus olan sýfatlara üluhiyyet sýfatlarý denir. Sonsuz var olmak, yaratmak, her þeyi bilmek, hastalara þifa vermek, üluhiyyet sýfatlarýndandýr. Bir insanda, güneþte, inekte, herhangi bir mahlûkta, üluhiyyet sýfatý bulunduðuna inanarak, ona tazim, hürmet etmeye, ona yalvarmaya, ona Ýbadet etmek, tapýnmak denir. O þeyler Sanem [put] olur. Böyle zan olunan insanýn ve kâfirlerin resimleri önünde, tazim edici þeyler söylemek, yapmak da, ibadet etmek þirk olur.

Bir insanda üluhiyyet sýfatlarýndan birinin bulunduðuna inanmayýp, Allah’ýn sevgili kulu olduðuna inanarak, bunun resmine, tazim etmek þirk olmaz, küfür olmaz. Fakat, herhangi bir insanýn resmine hürmet etmek günah olduðu için, tazim, hürmet eden bir Müslüman, fasýk olur. Haram olduðuna önem vermezse, diðer bir haramý, önem vermeyerek yapanlar gibi Mürted olur.

Tazim ve tahkir
Sual:
Dinen kýymetli olan þeylere saygýsýzlýk, küfür olur mu?
CEVAP
Her saygýsýzlýk küfür olmaz. Ýki örnek verelim:
1- Bir ihtiyaç olmadan Kâbe’ye karþý ayaklarýný uzatmak, Kâbe’ye saygýsýzlýktýr, ama küfür deðildir, tahrimen mekruhtur. Bunu kasten yaparsa, yani Kâbe o tarafta olduðu için, onu hafife alarak veya alay ederek ayaklarýný uzatýrsa küfür olur.

2- Namaz kýlmamak Allahü teâlânýn emrine saygýsýzlýktýr; fakat küfür deðildir. Namazýn farz olduðunu inkâr etmek yahut bu farzý hafife almak, namaza önem vermemek ise küfür olur.

Küfre düþüren amel
Sual:
Ehl-i sünnete göre, amel imandan parça olmadýðýna göre, insan sadece itikadi bir konuda mý küfre düþer, ameli bir iþ yapýnca da küfre düþebilir mi?
CEVAP
Peygamber efendimizin bildirdiði bütün emir ve yasaklarda itikadi mesele vardýr. Yani, Peygamber efendimizin bildirdiði bütün emir ve yasaklara inanmak, hepsini beðenmek itikadi meseledir, imanla ilgilidir. Ýmanda hassas nokta budur. Bunlarý yapýp yapmamak ise günah ve sevapla ilgilidir. Küfür, dinimizde bildirilen, inanýlmasý, beðenilmesi gereken herhangi bir hususa inanmamak, beðenmemek, saygý göstermemektir. Veya yine dinimizde bildirilen, inanýlmamasý, beðenilmemesi gereken herhangi bir hususa inanmak, beðenmek, saygý göstermektir. Birkaç örnek verelim:
1- Mushaf-ý þerifi yere atmak küfürdür. Bu sadece bir iþtir, ama Allah’ýn kelamýna saygýsýzlýk olduðu için küfürdür.

2- Ýçki içen, domuz eti yiyen kâfir olmaz. Ama içkiyi içerken, domuz eti yerken Besmele çekerse veya bunlar ne güzel þeyler derse kâfir olur. Haram olan þeye saygý gösterilmiþ, haramlýðýna inanýlmamýþ olur.

3- Hýristiyanlarýn haçlarýný kolye olarak kullanmak küfür olur. Kolye takmak sadece bir iþtir, ama saygý yerinde bulundurulduðu için, küfür alametini beðendiði için küfür olur.

Nasýl hareket etmeli?
Sual: Müslüman olduðunu söyleyen, fakat sözlerinde veya yazýlarýnda küfrü gerektiren bir þey görülen kimseye kâfir denir mi?
CEVAP
Müslüman olduðunu söyleyen veya cemaat ile namaz kýlarken görülen bir kimsenin Müslüman olduðu anlaþýlýr. Sonra, bunun bir sözünde, yazýsýnda veya bir hareketinde, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri iman bilgilerine uymayan, küfrü gerektiren bir þey görülürse, bunun küfür veya dalalet olduðu, bundan vazgeçip tevbe etmek gerektiði söylenir; yine vazgeçmezse, bunun sapýk veya mürted olduðu anlaþýlýr. Namaz kýlsa, hacca gitse, her ibadeti ve iyiliði yapsa da, bu felaketten kurtulamaz. Küfre sebep olan þeylerden vazgeçmedikçe, bundan tevbe etmedikçe, Müslüman olamaz. Her Müslüman, küfre sebep olan þeyleri iyi öðrenerek, mürted olmaktan korunmalý, kâfir olanlarý ve Müslüman görünen yalancýlarý iyi tanýyýp, zararlarýndan sakýnmalýdýr!

Yalandan Hýristiyan olmak
Sual: Avrupa’da yaþýyoruz. Hýristiyan olan Müslümanlara para ve imkân veriliyor. Sýrf bu imkânlardan faydalanmak için, yalandan Hýristiyan olduðumuzu bildirsek bir mahzuru olur mu? Bunun gibi ateistlerin içinde ateist, masonlarýn içinde mason görünmekte sakýnca var mýdýr?
CEVAP
Çok sakýnca vardýr; çünkü bu iþte bir zaruret yoktur. Ýbadetini gizlemek ayrý, kâfir görünmek ayrýdýr. Din kitaplarýnda, (Þakadan, “Ben kâfirim” veya “Ben Hýristiyan’ým” dese, kâfir olur) buyuruluyor. Yani bu iþin þakasý bile olmuyor. Hatta bir kimse, (Hýristiyan olmak, Yahudi olmaktan iyidir) dese, kâfir olur. Bu bakýmdan þakadan da olsa, maddi menfaat için de olsa, Hýristiyan, ateist veya mason görünmemelidir. Ýbni Sebecilik’te takiyye varsa da, Ehl-i sünnette böyle takiyye yoktur.

Mazlum kâfirler
Sual: (Mazlum olarak öldürülen kâfirler de Cennete gider) demek küfür müdür?
CEVAP
Evet, küfür olur; çünkü Allahü tealayý yalanlanmýþ olur. Kur’an-ý kerimde her çeþit kâfirin sonsuz Cehenneme kalacaðý bildiriliyor. Mazlum olanlar bundan istisna edilmemiþtir. Bir âyet-i kerime meali þöyledir:
(Ehl-i kitab [Yahudi ve Hýristiyan] olsun, müþrik olsun bütün kâfirler, muhakkak Cehennemdedir, orada ebedi kalýrlar. Onlar yaratýklarýn en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

Bunlarýn mazlumlarý cennete gider diye bir þey yoktur.

Küfrün þakasý olmaz
Sual:
Güldürmek niyetiyle kötü kimselere, (Deyyusan-i kiram hazretleri) demek küfür olur mu?
CEVAP
Evet, küfür olur. Küfür söz ve iþlerden meþhur olanlarýný, bilmeyerek veya þaka olarak yahut herkesi güldürmek için yapmak da küfür olur. (Birgivi vasiyetnamesi)

Allahlýk demek
Sual:
Ahmak insanlarý kötülemek maksadýyla (Allahlýk Ali Bey) diyorlar. Böyle söylemek küfür olur mu?
CEVAP
Evet, küfür olur. Eðer, (Sýrf Allah’ý düþünür, dünyaya önem vermez) anlamýnda söylenirse küfür olmaz.

Hareket de Allah’tandýr
Sual:
(Rýzýk Allah’tandýr, fakat kulun da hareket etmesi gerekir) demek, niye küfür oluyor?
CEVAP
Hareket de Allah’tan olduðu için, küfür oluyor. (Birgivi vasiyetnamesi)

Ýnsanlarýn iþleri yalnýz irade-i cüziyye ile meydana gelmez. Yani insanýn her istediði vücuda gelmez. Allahü teâlâ, yalnýz kendi iradesiyle yaratmasý âdeti deðildir. Ýnsan irade eder, hareket etmesini ister, kudretini kullanýr. Allahü teâlâ da irade ederse, iþ meydana gelir. (Berika)

Cansýz maddelerin hareketleriyle, insan ve hayvanlarýn ihtiyari, istekli hareketleri arasýnda þu ayrýlýk vardýr ki, kullar bir þeyi yapmayý tercih edince ve dileyince, Allahü teâlâ da dilerse, kulu harekete geçiriyor ve yaratýyor. Kulun hareket etmesi kulun elinde deðildir. (Ýtikadname)
 
Ýbni Hacer-i Mekki hazretlerinin Zevacir isimli eseriyle, Hadika, Berika, Birgivi, Miftah-ül Cenne, Mektubat-ý Rabbani, Seadet-i Ebediyye, Ýbni Abidin’den aldýðýmýz, küfre düþüren söz ve iþlerden bazýlarý þunlardýr:
1-
Allahü teâlâya layýk olmayan þey söylemek. Mesela bir kimse bir iþi yaptýðý halde, zaruretsiz (Allah biliyor ki yapmadým) demek. Yahut, yapmadýðý bir þey için, zaruretsiz (Allah biliyor ki yaptým) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâyý hâþâ cahillikle suçlamak olur.

2- Allah akýllýdýr, þuurludur, iyi düþünür demek, Onu yaratýklara benzetmek olur ki küfürdür.

3- Peygamberleri küçültücü þey söylemek, onunla alay etmek. Mesela Hazret-i Âdemi kastedip (Ýlk insan vahþi idi) demek. Veya bir evliyayý peygamberden üstün bilmek. Yahut peygamberin dediði doðru ise biz kurtulduk demek.

(Yalnýz Kur'an), (Kur'andan baþka kaynak tanýmam), (Kur'andan baþka kaynaða lüzum yok), (Peygamber postacýdýr, vazifesi bitmiþtir) gibi sözler de küfürdür.

4- Peygamber efendimizden sonra baþka bir Peygamberin geleceðini söylemek. (Ýsa aleyhisselam gelecekse de, Peygamber olarak gelmeyecektir.)

5- Melekleri küçültücü þey söylemek. Mesela (Senin bakýþýn bana Azrail gibi geliyor) demek. Yahut (Cebrail bile söylese inanmam) demek. (Çocuklarýnýzý iyi yetiþtirmezseniz, zebani olur) demek.

6- Ýslam âlimlerinin sözlerini, fýkýh kitaplarýný ve fetvalarýný tazim etmesi gerekirken tahkir etmek. Mesela (Ýmam-ý a'zamýn kýyasý hak deðildir) demek. Fetvayý yere çarpmak. Hadis ve tefsir kitaplarýný yere fýrlatmak.

7-
Ahirette olacak þeylerle alay etmek. Mesela (Ben Cenneti istemem, Cehennemi isterim. Çünkü bütün fahiþeler oradadýr) demek.

8- Allahü teâlânýn emir ve yasaklarýna yani Kur'an-ý kerimde ve hadis-i þeriflerde açýk bildirilmiþ ve Ýslam âlimlerinin kitaplarý ile her tarafa yayýlmýþ, inanýlmasý zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak, beðenmemek veya önem vermemek. Mesela (Ben görmediðim için cinlere, nazara inanmam) demek.

9- Kesin haram olduðu bilinen bir þeyi yiyip içerken besmele çekmek. Mesela þarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür. Hýrsýzlýk yapýlarak alýnan bir þeyi yerken besmele çekmek küfür olmaz. Çünkü burada yenilen þey deðil, hýrsýzlýk haramdýr.

10- Kâfirlerin ibadet olarak yaptýklarý ve kâfirlik alameti olan veya Ýslamiyet’i inkâr etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan þeyleri yapmak, kullanmak. Bunlardan meþhur olanlarýný bilmeyerek veya þaka olarak veya herkesi güldürmek için yapmak da küfürdür. Mesela zünnar denilen papaz kuþaðýný baðlamak. Bunlarý güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur. Ýtikadýnýn doðru olmasý fayda vermez. (Berika)

11-
Yunan felsefecileri gibi, dünya ezeli ve ebedi demek.

12- Ýslamiyet’e, (Ýslam düþüncesi), (Ýslam nazariyesi) , (Ýslami görüþ) demek. [Düþünce, bir iþ için düþünülen çare veya kýyaslanan neticedir. Görüþ de düþünce demektir. Nazariye de, akli, zihni esaslara dayanan görüþ, teori demektir. Ýslam âlimleri, (Ýnsanýn, akýl, þuur, hafýza ve düþünce gibi yaratýlmýþ olan sýfatlarýný Allah’a vermek küfürdür) buyuruyorlar.]

13- Allahü teâlânýn bildirdiði hükümlere ilahi düþünce, ilahi görüþ, ilahi nazariye, ilahi þuur demek. Kur'an-ý kerimdeki hükümlere "Kur'ani görüþ" demek.

14- Kâfirlerin dini âyinlerini, bayramlarýný beðenmek. Zaruretsiz Hýristiyanlarýn Noelini tebrik etmek. Kiliseye gidip, âyinlere iþtirak etmek.

15- (Yahudi ve Hýristiyanlarýn Allah’a inananlarý Cennete gidecek) demek.

16- Mucizeyi veya kerameti inkâr etmek.

17- Meþhur bir harama helal, meþhur bir helale haram demek. Mesela domuz yaðý helal, sirke haram demek.

18- Âyeti, besmeleyi, bir melek, bir peygamber ismi bulunan yazýyý, kasten helaya, necasete, [pisliðe] atmak. Müslümanýn aðzýna [def-i hacet lafzý ile] sövmek.

19- Kendisine kâfir diye hitap edilince, kabul ederek evet demek.

20- Bir dilim ekmek, din ilminden iyidir demek. Din ilmi küçümsendiði için küfürdür.

21- (Bir süre sonra Hýristiyan olacaðým) diye düþünmek. Bir bayan, bir Hýristiyan’la evlenmeye karar verdiði andan itibaren kâfir olur. Bir erkek de bir ateist bayanla evlenmeye karar verdiði andan itibaren kâfir olur.

22- Aðýr bir hastalýða düþüp de, (Allah’ým canýmý al da, istersen kâfir olarak al) demek.

23- (Allah’ým çocuðumu aldýn, baþka elinden ne gelirse onu yap) demek.

24- Týrnaðý uzun olana, (Týrnaðý kesmek sünnettir) dense, o da, (olsun ne olacak) dese, kâfir olur. Týrnaðýný kesmediði için deðil, sünnete önem vermediði için küfür olur.

25- Ýnþallah, maþallah demek karýn doyurmaz. Maþallahla inþallahla iþ olmaz veya namaz kýlmak karýn doyurmaz demek. Bunlarý söylemekle dinimizin emri beðenilmemiþ ve alay edilmiþ oluyor. Ýnþallah, Allah’ýn izni ile demektir. Allah’ýn izni olmadan hiçbir þey olmaz. Onun için, hayýr ve þer Allah’tandýr diye iman etmek gerekir. Hayýr gibi þerrin de Allah’tan olduðuna inanmamak küfür olur. Ýsteyen kul ama yaratan Allahü teâlâdýr.

26- Sevdiði birine, (Sen bana Allah’tan da, Peygamberden de sevgilisin) demek.

27- Küfre rýza küfürdür. Çocuklarýnýn kâfir olmasýna üzülmemek. Mesela kýzlarýnýn gayri müslimle evlenmesine rýza göstermek.

28- Müslüman olmak isteyene, sen hele bekle, elimdeki þu iþi bitirip de geleyim diyerek, onun Müslüman olmasýný geciktirmek.

29- Ecelin hoyrat eli demek. [Çünkü Ecel Allah’ýn emri ile gelir, Allah’ýn emrini veya Azrail aleyhisselamýn vazifesini zulüm gibi göstermek küfürdür.]

30- Kâfire hürmet etmek, mesela hürmet gayesiyle papazýn elini öpmek.

31- Eshab-ý kiramdan her hangi birine kâfir demek. [Çünkü Kur’an-ý kerimde hepsinin Cennetlik olduðu bildirilmiþtir. Birine kâfir denilince Kur’ana inanýlmamýþ olur.]

32- (Mazlum kâfirler de Cennete girer) demek.

33- Haram paradan sevap ummak. Mesela bir bayan fuhuþ parasý ile kurban kesse, bundan sevap umsa, küfre girer. Sevap ummadan yaparsa küfre girmez.

34- Allahü teâlâyý mekanlý bilmek, mesela Hýristiyanlar gibi Allah gökte oturuyor demek. Allahü teâlâyý kastedip, (Göklerden bir ses geldi), (Allah, gökten bize bakýyor) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâya mekan isnat etmek olur. Dünya, gezegenler, Cennet ve Cehennem ezeli deðildir, sonradan yaratýlmýþtýr, mahlûktur. Yer ve gökler yok iken de Allahü teâlâ var idi. Ýslam âlimleri, (Allah her zaman ve her yerde ebedi olarak hazýr ve nazýrdýr) demenin caiz olduðunu bildirmiþlerdir. Ancak, Allahü teâlâ zamanlý ve mekanlý olmadýðý için bu söz, görünüþ üzere kalmaz, mecaz olur. Bu bakýmdan (Allah, zamansýz ve mekansýzdýr, hiçbir yerde olmayarak hazýr ve nazýrdýr) demek caiz olur. Böyle olmazsa, Allahü teâlâyý zamanlý ve mekanlý bilmek olur ki bu ise küfürdür. Miftah-ül Cenne kitabýnda (Bir kimse, "Allah’tan hali [boþ] yer yok" dese veya "Allah gökte benim þahidim" dese, kâfir olur. Çünkü Allahü teâlâya mekan isnat etmiþ olur. Halbuki Allahü teâlâ mekandan beridir) buyuruluyor. (Küfür Bahsi)

35- (Namaz kýlmam ama, sen kalbe bak, benim kalbim temiz) demek. [Çünkü burada namaza önem verilmiyor, namaza önem vermemek küfürdür. Namaz kýlmayan hep haram iþliyor demektir, haram iþleyenin kalbi temiz olmaz.]

36- (Anan baban esmer, sen nasýl sarýþýn oldun?) diyene, (Ben imalat hatasýyým) demek. Böyle söylemekle hâþâ Yaratýcýnýn yanlýþ iþ yaptýðý söylenmiþ oluyor.

37- Ýbadetleri müzikle yapmak, ilahileri müzikle söylemek. Çünkü ilahiler ibadettir, ibadete haram karýþtýrmak küfür olur. Ýçki içerken besmele çekmek de küfür olur.

38- Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek.

39- Bir Müslüman þaka olarak, muteber bir din kitabýna hurafe dese veya alay ederek haram iþleyene veya iþletene "helal olsun" dese, mürted olur.

40- Kur'aný teganni ile okuyan hâfýza, ne güzel okudun diyenin imaný gider. (Dürr-ül-münteka)

41-
Bir þarkýcýyý dinleyen veya herhangi bir haram iþi gören kimse bu harama, ne güzel dese, o anda imaný gider. (Müjdeci Mek. 266)

42-
Ýnsan için, dil alýþkanlýðý gibi bir sebeple deðil de, kasten yarattý, yaratýcý, yarattým, yaratýcýyým gibi sözler söylemek küfür olur. Allah’tan baþkasýna, yaratýcý denmez. Yaratýcý, yalnýz Allahü teâlâdýr. Mecaz anlamda yapmak, meydana getirmek manasýnda da söylememelidir. Bu manada veya kasýtsýz söyleyenlere küfre girdi dememelidir.

43- Zaruri olan ve tevatür ile bildirilen din bilgilerine inanmayan kâfir olur. Küfür olan her söz, ister þaka olarak, isterse gönülden olmayarak olsun küfür olur. (Milel-nihal)

44-
Ýslam bilgilerini ve ehli sünnet âlimlerini aþaðýlamak da, küfürdür.

45- Yabancý kadýnlara bakana, haramdýr denilince, güzele bakmak sevaptýr demek küfür olur. Haramý kabul etmeyip, üstelik sanki ibadet gibi sevap diyor. Yabancý kadýnlara bakmak, gözü zayýflatýr ve kalbi karartýr. Mubah olaný, güzeli sevmek, Allah’ýn kudretini temaþa etmek sevap olur.

46- Çok inatçý bir Müslüman için Nuh diyor Peygamber demiyor demek küfür olur.

47- Bir Müslümanýn dinine, imanýna sövmek küfürdür.

Evliyanýn resmine tazim
Sual:
Biri evliyanýn resmine tazim etmek þirk olur mu?
CEVAP
Þirk
, Allahü teâlâya ortak yapmak, benzetmek demektir. Benzeten kimseye Müþrik, benzetilen þeye Þerik denir. Bir kimsede, bir þeyde, üluhiyyet sýfatlarýndan birinin bulunduðuna inanmak, onu þerik yapmak olur. Allahü teâlâya mahsus olan sýfatlara üluhiyyet sýfatlarý denir. Sonsuz var olmak, yaratmak, her þeyi bilmek, hastalara þifa vermek, üluhiyyet sýfatlarýndandýr. Bir insanda, güneþte, inekte, herhangi bir mahlûkta, üluhiyyet sýfatý bulunduðuna inanarak, ona tazim, hürmet etmeye, ona yalvarmaya, ona Ýbadet etmek, tapýnmak denir. O þeyler Sanem [put] olur. Böyle zan olunan insanýn ve kâfirlerin resimleri önünde, tazim edici þeyler söylemek, yapmak da, ibadet etmek þirk olur.

Bir insanda üluhiyyet sýfatlarýndan birinin bulunduðuna inanmayýp, Allah’ýn sevgili kulu olduðuna inanarak, bunun resmine, tazim etmek þirk olmaz, küfür olmaz. Fakat, herhangi bir insanýn resmine hürmet etmek günah olduðu için, tazim, hürmet eden bir Müslüman, fasýk olur. Haram olduðuna önem vermezse, diðer bir haramý, önem vermeyerek yapanlar gibi Mürted olur.

Tazim ve tahkir
Sual:
Dinen kýymetli olan þeylere saygýsýzlýk, küfür olur mu?
CEVAP
Her saygýsýzlýk küfür olmaz. Ýki örnek verelim:
1- Bir ihtiyaç olmadan Kâbe’ye karþý ayaklarýný uzatmak, Kâbe’ye saygýsýzlýktýr, ama küfür deðildir, tahrimen mekruhtur. Bunu kasten yaparsa, yani Kâbe o tarafta olduðu için, onu hafife alarak veya alay ederek ayaklarýný uzatýrsa küfür olur.

2- Namaz kýlmamak Allahü teâlânýn emrine saygýsýzlýktýr; fakat küfür deðildir. Namazýn farz olduðunu inkâr etmek yahut bu farzý hafife almak, namaza önem vermemek ise küfür olur.

Küfre düþüren amel
Sual:
Ehl-i sünnete göre, amel imandan parça olmadýðýna göre, insan sadece itikadi bir konuda mý küfre düþer, ameli bir iþ yapýnca da küfre düþebilir mi?
CEVAP
Peygamber efendimizin bildirdiði bütün emir ve yasaklarda itikadi mesele vardýr. Yani, Peygamber efendimizin bildirdiði bütün emir ve yasaklara inanmak, hepsini beðenmek itikadi meseledir, imanla ilgilidir. Ýmanda hassas nokta budur. Bunlarý yapýp yapmamak ise günah ve sevapla ilgilidir. Küfür, dinimizde bildirilen, inanýlmasý, beðenilmesi gereken herhangi bir hususa inanmamak, beðenmemek, saygý göstermemektir. Veya yine dinimizde bildirilen, inanýlmamasý, beðenilmemesi gereken herhangi bir hususa inanmak, beðenmek, saygý göstermektir. Birkaç örnek verelim:
1- Mushaf-ý þerifi yere atmak küfürdür. Bu sadece bir iþtir, ama Allah’ýn kelamýna saygýsýzlýk olduðu için küfürdür.

2- Ýçki içen, domuz eti yiyen kâfir olmaz. Ama içkiyi içerken, domuz eti yerken Besmele çekerse veya bunlar ne güzel þeyler derse kâfir olur. Haram olan þeye saygý gösterilmiþ, haramlýðýna inanýlmamýþ olur.

3- Hýristiyanlarýn haçlarýný kolye olarak kullanmak küfür olur. Kolye takmak sadece bir iþtir, ama saygý yerinde bulundurulduðu için, küfür alametini beðendiði için küfür olur.

Nasýl hareket etmeli?
Sual: Müslüman olduðunu söyleyen, fakat sözlerinde veya yazýlarýnda küfrü gerektiren bir þey görülen kimseye kâfir denir mi?
CEVAP
Müslüman olduðunu söyleyen veya cemaat ile namaz kýlarken görülen bir kimsenin Müslüman olduðu anlaþýlýr. Sonra, bunun bir sözünde, yazýsýnda veya bir hareketinde, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri iman bilgilerine uymayan, küfrü gerektiren bir þey görülürse, bunun küfür veya dalalet olduðu, bundan vazgeçip tevbe etmek gerektiði söylenir; yine vazgeçmezse, bunun sapýk veya mürted olduðu anlaþýlýr. Namaz kýlsa, hacca gitse, her ibadeti ve iyiliði yapsa da, bu felaketten kurtulamaz. Küfre sebep olan þeylerden vazgeçmedikçe, bundan tevbe etmedikçe, Müslüman olamaz. Her Müslüman, küfre sebep olan þeyleri iyi öðrenerek, mürted olmaktan korunmalý, kâfir olanlarý ve Müslüman görünen yalancýlarý iyi tanýyýp, zararlarýndan sakýnmalýdýr!

Yalandan Hýristiyan olmak
Sual: Avrupa’da yaþýyoruz. Hýristiyan olan Müslümanlara para ve imkân veriliyor. Sýrf bu imkânlardan faydalanmak için, yalandan Hýristiyan olduðumuzu bildirsek bir mahzuru olur mu? Bunun gibi ateistlerin içinde ateist, masonlarýn içinde mason görünmekte sakýnca var mýdýr?
CEVAP
Çok sakýnca vardýr; çünkü bu iþte bir zaruret yoktur. Ýbadetini gizlemek ayrý, kâfir görünmek ayrýdýr. Din kitaplarýnda, (Þakadan, “Ben kâfirim” veya “Ben Hýristiyan’ým” dese, kâfir olur) buyuruluyor. Yani bu iþin þakasý bile olmuyor. Hatta bir kimse, (Hýristiyan olmak, Yahudi olmaktan iyidir) dese, kâfir olur. Bu bakýmdan þakadan da olsa, maddi menfaat için de olsa, Hýristiyan, ateist veya mason görünmemelidir. Ýbni Sebecilik’te takiyye varsa da, Ehl-i sünnette böyle takiyye yoktur.

Mazlum kâfirler
Sual: (Mazlum olarak öldürülen kâfirler de Cennete gider) demek küfür müdür?
CEVAP
Evet, küfür olur; çünkü Allahü tealayý yalanlanmýþ olur. Kur’an-ý kerimde her çeþit kâfirin sonsuz Cehenneme kalacaðý bildiriliyor. Mazlum olanlar bundan istisna edilmemiþtir. Bir âyet-i kerime meali þöyledir:
(Ehl-i kitab [Yahudi ve Hýristiyan] olsun, müþrik olsun bütün kâfirler, muhakkak Cehennemdedir, orada ebedi kalýrlar. Onlar yaratýklarýn en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

Bunlarýn mazlumlarý cennete gider diye bir þey yoktur.

Küfrün þakasý olmaz
Sual:
Güldürmek niyetiyle kötü kimselere, (Deyyusan-i kiram hazretleri) demek küfür olur mu?
CEVAP
Evet, küfür olur. Küfür söz ve iþlerden meþhur olanlarýný, bilmeyerek veya þaka olarak yahut herkesi güldürmek için yapmak da küfür olur. (Birgivi vasiyetnamesi)

Allahlýk demek
Sual:
Ahmak insanlarý kötülemek maksadýyla (Allahlýk Ali Bey) diyorlar. Böyle söylemek küfür olur mu?
CEVAP
Evet, küfür olur. Eðer, (Sýrf Allah’ý düþünür, dünyaya önem vermez) anlamýnda söylenirse küfür olmaz.

Hareket de Allah’tandýr
Sual:
(Rýzýk Allah’tandýr, fakat kulun da hareket etmesi gerekir) demek, niye küfür oluyor?
CEVAP
Hareket de Allah’tan olduðu için, küfür oluyor. (Birgivi vasiyetnamesi)

Ýnsanlarýn iþleri yalnýz irade-i cüziyye ile meydana gelmez. Yani insanýn her istediði vücuda gelmez. Allahü teâlâ, yalnýz kendi iradesiyle yaratmasý âdeti deðildir. Ýnsan irade eder, hareket etmesini ister, kudretini kullanýr. Allahü teâlâ da irade ederse, iþ meydana gelir. (Berika)

Cansýz maddelerin hareketleriyle, insan ve hayvanlarýn ihtiyari, istekli hareketleri arasýnda þu ayrýlýk vardýr ki, kullar bir þeyi yapmayý tercih edince ve dileyince, Allahü teâlâ da dilerse, kulu harekete geçiriyor ve yaratýyor. Kulun hareket etmesi kulun elinde deðildir. (Ýtikadname)
 
Ýbni Hacer-i Mekki hazretlerinin Zevacir isimli eseriyle, Hadika, Berika, Birgivi, Miftah-ül Cenne, Mektubat-ý Rabbani, Seadet-i Ebediyye, Ýbni Abidin’den aldýðýmýz, küfre düþüren söz ve iþlerden bazýlarý þunlardýr:
1-
Allahü teâlâya layýk olmayan þey söylemek. Mesela bir kimse bir iþi yaptýðý halde, zaruretsiz (Allah biliyor ki yapmadým) demek. Yahut, yapmadýðý bir þey için, zaruretsiz (Allah biliyor ki yaptým) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâyý hâþâ cahillikle suçlamak olur.

2- Allah akýllýdýr, þuurludur, iyi düþünür demek, Onu yaratýklara benzetmek olur ki küfürdür.

3- Peygamberleri küçültücü þey söylemek, onunla alay etmek. Mesela Hazret-i Âdemi kastedip (Ýlk insan vahþi idi) demek. Veya bir evliyayý peygamberden üstün bilmek. Yahut peygamberin dediði doðru ise biz kurtulduk demek.

(Yalnýz Kur'an), (Kur'andan baþka kaynak tanýmam), (Kur'andan baþka kaynaða lüzum yok), (Peygamber postacýdýr, vazifesi bitmiþtir) gibi sözler de küfürdür.

4- Peygamber efendimizden sonra baþka bir Peygamberin geleceðini söylemek. (Ýsa aleyhisselam gelecekse de, Peygamber olarak gelmeyecektir.)

5- Melekleri küçültücü þey söylemek. Mesela (Senin bakýþýn bana Azrail gibi geliyor) demek. Yahut (Cebrail bile söylese inanmam) demek. (Çocuklarýnýzý iyi yetiþtirmezseniz, zebani olur) demek.

6- Ýslam âlimlerinin sözlerini, fýkýh kitaplarýný ve fetvalarýný tazim etmesi gerekirken tahkir etmek. Mesela (Ýmam-ý a'zamýn kýyasý hak deðildir) demek. Fetvayý yere çarpmak. Hadis ve tefsir kitaplarýný yere fýrlatmak.

7-
Ahirette olacak þeylerle alay etmek. Mesela (Ben Cenneti istemem, Cehennemi isterim. Çünkü bütün fahiþeler oradadýr) demek.

8- Allahü teâlânýn emir ve yasaklarýna yani Kur'an-ý kerimde ve hadis-i þeriflerde açýk bildirilmiþ ve Ýslam âlimlerinin kitaplarý ile her tarafa yayýlmýþ, inanýlmasý zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak, beðenmemek veya önem vermemek. Mesela (Ben görmediðim için cinlere, nazara inanmam) demek.

9- Kesin haram olduðu bilinen bir þeyi yiyip içerken besmele çekmek. Mesela þarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür. Hýrsýzlýk yapýlarak alýnan bir þeyi yerken besmele çekmek küfür olmaz. Çünkü burada yenilen þey deðil, hýrsýzlýk haramdýr.

10- Kâfirlerin ibadet olarak yaptýklarý ve kâfirlik alameti olan veya Ýslamiyet’i inkâr etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan þeyleri yapmak, kullanmak. Bunlardan meþhur olanlarýný bilmeyerek veya þaka olarak veya herkesi güldürmek için yapmak da küfürdür. Mesela zünnar denilen papaz kuþaðýný baðlamak. Bunlarý güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur. Ýtikadýnýn doðru olmasý fayda vermez. (Berika)

11-
Yunan felsefecileri gibi, dünya ezeli ve ebedi demek.

12- Ýslamiyet’e, (Ýslam düþüncesi), (Ýslam nazariyesi) , (Ýslami görüþ) demek. [Düþünce, bir iþ için düþünülen çare veya kýyaslanan neticedir. Görüþ de düþünce demektir. Nazariye de, akli, zihni esaslara dayanan görüþ, teori demektir. Ýslam âlimleri, (Ýnsanýn, akýl, þuur, hafýza ve düþünce gibi yaratýlmýþ olan sýfatlarýný Allah’a vermek küfürdür) buyuruyorlar.]

13- Allahü teâlânýn bildirdiði hükümlere ilahi düþünce, ilahi görüþ, ilahi nazariye, ilahi þuur demek. Kur'an-ý kerimdeki hükümlere "Kur'ani görüþ" demek.

14- Kâfirlerin dini âyinlerini, bayramlarýný beðenmek. Zaruretsiz Hýristiyanlarýn Noelini tebrik etmek. Kiliseye gidip, âyinlere iþtirak etmek.

15- (Yahudi ve Hýristiyanlarýn Allah’a inananlarý Cennete gidecek) demek.

16- Mucizeyi veya kerameti inkâr etmek.

17- Meþhur bir harama helal, meþhur bir helale haram demek. Mesela domuz yaðý helal, sirke haram demek.

18- Âyeti, besmeleyi, bir melek, bir peygamber ismi bulunan yazýyý, kasten helaya, necasete, [pisliðe] atmak. Müslümanýn aðzýna [def-i hacet lafzý ile] sövmek.

19- Kendisine kâfir diye hitap edilince, kabul ederek evet demek.

20- Bir dilim ekmek, din ilminden iyidir demek. Din ilmi küçümsendiði için küfürdür.

21- (Bir süre sonra Hýristiyan olacaðým) diye düþünmek. Bir bayan, bir Hýristiyan’la evlenmeye karar verdiði andan itibaren kâfir olur. Bir erkek de bir ateist bayanla evlenmeye karar verdiði andan itibaren kâfir olur.

22- Aðýr bir hastalýða düþüp de, (Allah’ým canýmý al da, istersen kâfir olarak al) demek.

23- (Allah’ým çocuðumu aldýn, baþka elinden ne gelirse onu yap) demek.

24- Týrnaðý uzun olana, (Týrnaðý kesmek sünnettir) dense, o da, (olsun ne olacak) dese, kâfir olur. Týrnaðýný kesmediði için deðil, sünnete önem vermediði için küfür olur.

25- Ýnþallah, maþallah demek karýn doyurmaz. Maþallahla inþallahla iþ olmaz veya namaz kýlmak karýn doyurmaz demek. Bunlarý söylemekle dinimizin emri beðenilmemiþ ve alay edilmiþ oluyor. Ýnþallah, Allah’ýn izni ile demektir. Allah’ýn izni olmadan hiçbir þey olmaz. Onun için, hayýr ve þer Allah’tandýr diye iman etmek gerekir. Hayýr gibi þerrin de Allah’tan olduðuna inanmamak küfür olur. Ýsteyen kul ama yaratan Allahü teâlâdýr.

26- Sevdiði birine, (Sen bana Allah’tan da, Peygamberden de sevgilisin) demek.

27- Küfre rýza küfürdür. Çocuklarýnýn kâfir olmasýna üzülmemek. Mesela kýzlarýnýn gayri müslimle evlenmesine rýza göstermek.

28- Müslüman olmak isteyene, sen hele bekle, elimdeki þu iþi bitirip de geleyim diyerek, onun Müslüman olmasýný geciktirmek.

29- Ecelin hoyrat eli demek. [Çünkü Ecel Allah’ýn emri ile gelir, Allah’ýn emrini veya Azrail aleyhisselamýn vazifesini zulüm gibi göstermek küfürdür.]

30- Kâfire hürmet etmek, mesela hürmet gayesiyle papazýn elini öpmek.

31- Eshab-ý kiramdan her hangi birine kâfir demek. [Çünkü Kur’an-ý kerimde hepsinin Cennetlik olduðu bildirilmiþtir. Birine kâfir denilince Kur’ana inanýlmamýþ olur.]

32- (Mazlum kâfirler de Cennete girer) demek.

33- Haram paradan sevap ummak. Mesela bir bayan fuhuþ parasý ile kurban kesse, bundan sevap umsa, küfre girer. Sevap ummadan yaparsa küfre girmez.

34- Allahü teâlâyý mekanlý bilmek, mesela Hýristiyanlar gibi Allah gökte oturuyor demek. Allahü teâlâyý kastedip, (Göklerden bir ses geldi), (Allah, gökten bize bakýyor) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâya mekan isnat etmek olur. Dünya, gezegenler, Cennet ve Cehennem ezeli deðildir, sonradan yaratýlmýþtýr, mahlûktur. Yer ve gökler yok iken de Allahü teâlâ var idi. Ýslam âlimleri, (Allah her zaman ve her yerde ebedi olarak hazýr ve nazýrdýr) demenin caiz olduðunu bildirmiþlerdir. Ancak, Allahü teâlâ zamanlý ve mekanlý olmadýðý için bu söz, görünüþ üzere kalmaz, mecaz olur. Bu bakýmdan (Allah, zamansýz ve mekansýzdýr, hiçbir yerde olmayarak hazýr ve nazýrdýr) demek caiz olur. Böyle olmazsa, Allahü teâlâyý zamanlý ve mekanlý bilmek olur ki bu ise küfürdür. Miftah-ül Cenne kitabýnda (Bir kimse, "Allah’tan hali [boþ] yer yok" dese veya "Allah gökte benim þahidim" dese, kâfir olur. Çünkü Allahü teâlâya mekan isnat etmiþ olur. Halbuki Allahü teâlâ mekandan beridir) buyuruluyor. (Küfür Bahsi)

35- (Namaz kýlmam ama, sen kalbe bak, benim kalbim temiz) demek. [Çünkü burada namaza önem verilmiyor, namaza önem vermemek küfürdür. Namaz kýlmayan hep haram iþliyor demektir, haram iþleyenin kalbi temiz olmaz.]

36- (Anan baban esmer, sen nasýl sarýþýn oldun?) diyene, (Ben imalat hatasýyým) demek. Böyle söylemekle hâþâ Yaratýcýnýn yanlýþ iþ yaptýðý söylenmiþ oluyor.

37- Ýbadetleri müzikle yapmak, ilahileri müzikle söylemek. Çünkü ilahiler ibadettir, ibadete haram karýþtýrmak küfür olur. Ýçki içerken besmele çekmek de küfür olur.

38- Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek.

39- Bir Müslüman þaka olarak, muteber bir din kitabýna hurafe dese veya alay ederek haram iþleyene veya iþletene "helal olsun" dese, mürted olur.

40- Kur'aný teganni ile okuyan hâfýza, ne güzel okudun diyenin imaný gider. (Dürr-ül-münteka)

41-
Bir þarkýcýyý dinleyen veya herhangi bir haram iþi gören kimse bu harama, ne güzel dese, o anda imaný gider. (Müjdeci Mek. 266)

42-
Ýnsan için, dil alýþkanlýðý gibi bir sebeple deðil de, kasten yarattý, yaratýcý, yarattým, yaratýcýyým gibi sözler söylemek küfür olur. Allah’tan baþkasýna, yaratýcý denmez. Yaratýcý, yalnýz Allahü teâlâdýr. Mecaz anlamda yapmak, meydana getirmek manasýnda da söylememelidir. Bu manada veya kasýtsýz söyleyenlere küfre girdi dememelidir.

43- Zaruri olan ve tevatür ile bildirilen din bilgilerine inanmayan kâfir olur. Küfür olan her söz, ister þaka olarak, isterse gönülden olmayarak olsun küfür olur. (Milel-nihal)

44-
Ýslam bilgilerini ve ehli sünnet âlimlerini aþaðýlamak da, küfürdür.

45- Yabancý kadýnlara bakana, haramdýr denilince, güzele bakmak sevaptýr demek küfür olur. Haramý kabul etmeyip, üstelik sanki ibadet gibi sevap diyor. Yabancý kadýnlara bakmak, gözü zayýflatýr ve kalbi karartýr. Mubah olaný, güzeli sevmek, Allah’ýn kudretini temaþa etmek sevap olur.

46- Çok inatçý bir Müslüman için Nuh diyor Peygamber demiyor demek küfür olur.

47- Bir Müslümanýn dinine, imanýna sövmek küfürdür.

Evliyanýn resmine tazim
Sual:
Biri evliyanýn resmine tazim etmek þirk olur mu?
CEVAP
Þirk
, Allahü teâlâya ortak yapmak, benzetmek demektir. Benzeten kimseye Müþrik, benzetilen þeye Þerik denir. Bir kimsede, bir þeyde, üluhiyyet sýfatlarýndan birinin bulunduðuna inanmak, onu þerik yapmak olur. Allahü teâlâya mahsus olan sýfatlara üluhiyyet sýfatlarý denir. Sonsuz var olmak, yaratmak, her þeyi bilmek, hastalara þifa vermek, üluhiyyet sýfatlarýndandýr. Bir insanda, güneþte, inekte, herhangi bir mahlûkta, üluhiyyet sýfatý bulunduðuna inanarak, ona tazim, hürmet etmeye, ona yalvarmaya, ona Ýbadet etmek, tapýnmak denir. O þeyler Sanem [put] olur. Böyle zan olunan insanýn ve kâfirlerin resimleri önünde, tazim edici þeyler söylemek, yapmak da, ibadet etmek þirk olur.

Bir insanda üluhiyyet sýfatlarýndan birinin bulunduðuna inanmayýp, Allah’ýn sevgili kulu olduðuna inanarak, bunun resmine, tazim etmek þirk olmaz, küfür olmaz. Fakat, herhangi bir insanýn resmine hürmet etmek günah olduðu için, tazim, hürmet eden bir Müslüman, fasýk olur. Haram olduðuna önem vermezse, diðer bir haramý, önem vermeyerek yapanlar gibi Mürted olur.

Tazim ve tahkir
Sual:
Dinen kýymetli olan þeylere saygýsýzlýk, küfür olur mu?
CEVAP
Her saygýsýzlýk küfür olmaz. Ýki örnek verelim:
1- Bir ihtiyaç olmadan Kâbe’ye karþý ayaklarýný uzatmak, Kâbe’ye saygýsýzlýktýr, ama küfür deðildir, tahrimen mekruhtur. Bunu kasten yaparsa, yani Kâbe o tarafta olduðu için, onu hafife alarak veya alay ederek ayaklarýný uzatýrsa küfür olur.

2- Namaz kýlmamak Allahü teâlânýn emrine saygýsýzlýktýr; fakat küfür deðildir. Namazýn farz olduðunu inkâr etmek yahut bu farzý hafife almak, namaza önem vermemek ise küfür olur.

Küfre düþüren amel
Sual:
Ehl-i sünnete göre, amel imandan parça olmadýðýna göre, insan sadece itikadi bir konuda mý küfre düþer, ameli bir iþ yapýnca da küfre düþebilir mi?
CEVAP
Peygamber efendimizin bildirdiði bütün emir ve yasaklarda itikadi mesele vardýr. Yani, Peygamber efendimizin bildirdiði bütün emir ve yasaklara inanmak, hepsini beðenmek itikadi meseledir, imanla ilgilidir. Ýmanda hassas nokta budur. Bunlarý yapýp yapmamak ise günah ve sevapla ilgilidir. Küfür, dinimizde bildirilen, inanýlmasý, beðenilmesi gereken herhangi bir hususa inanmamak, beðenmemek, saygý göstermemektir. Veya yine dinimizde bildirilen, inanýlmamasý, beðenilmemesi gereken herhangi bir hususa inanmak, beðenmek, saygý göstermektir. Birkaç örnek verelim:
1- Mushaf-ý þerifi yere atmak küfürdür. Bu sadece bir iþtir, ama Allah’ýn kelamýna saygýsýzlýk olduðu için küfürdür.

2- Ýçki içen, domuz eti yiyen kâfir olmaz. Ama içkiyi içerken, domuz eti yerken Besmele çekerse veya bunlar ne güzel þeyler derse kâfir olur. Haram olan þeye saygý gösterilmiþ, haramlýðýna inanýlmamýþ olur.

3- Hýristiyanlarýn haçlarýný kolye olarak kullanmak küfür olur. Kolye takmak sadece bir iþtir, ama saygý yerinde bulundurulduðu için, küfür alametini beðendiði için küfür olur.

Nasýl hareket etmeli?
Sual: Müslüman olduðunu söyleyen, fakat sözlerinde veya yazýlarýnda küfrü gerektiren bir þey görülen kimseye kâfir denir mi?
CEVAP
Müslüman olduðunu söyleyen veya cemaat ile namaz kýlarken görülen bir kimsenin Müslüman olduðu anlaþýlýr. Sonra, bunun bir sözünde, yazýsýnda veya bir hareketinde, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri iman bilgilerine uymayan, küfrü gerektiren bir þey görülürse, bunun küfür veya dalalet olduðu, bundan vazgeçip tevbe etmek gerektiði söylenir; yine vazgeçmezse, bunun sapýk veya mürted olduðu anlaþýlýr. Namaz kýlsa, hacca gitse, her ibadeti ve iyiliði yapsa da, bu felaketten kurtulamaz. Küfre sebep olan þeylerden vazgeçmedikçe, bundan tevbe etmedikçe, Müslüman olamaz. Her Müslüman, küfre sebep olan þeyleri iyi öðrenerek, mürted olmaktan korunmalý, kâfir olanlarý ve Müslüman görünen yalancýlarý iyi tanýyýp, zararlarýndan sakýnmalýdýr!

Yalandan Hýristiyan olmak
Sual: Avrupa’da yaþýyoruz. Hýristiyan olan Müslümanlara para ve imkân veriliyor. Sýrf bu imkânlardan faydalanmak için, yalandan Hýristiyan olduðumuzu bildirsek bir mahzuru olur mu? Bunun gibi ateistlerin içinde ateist, masonlarýn içinde mason görünmekte sakýnca var mýdýr?
CEVAP
Çok sakýnca vardýr; çünkü bu iþte bir zaruret yoktur. Ýbadetini gizlemek ayrý, kâfir görünmek ayrýdýr. Din kitaplarýnda, (Þakadan, “Ben kâfirim” veya “Ben Hýristiyan’ým” dese, kâfir olur) buyuruluyor. Yani bu iþin þakasý bile olmuyor. Hatta bir kimse, (Hýristiyan olmak, Yahudi olmaktan iyidir) dese, kâfir olur. Bu bakýmdan þakadan da olsa, maddi menfaat için de olsa, Hýristiyan, ateist veya mason görünmemelidir. Ýbni Sebecilik’te takiyye varsa da, Ehl-i sünnette böyle takiyye yoktur.

Mazlum kâfirler
Sual: (Mazlum olarak öldürülen kâfirler de Cennete gider) demek küfür müdür?
CEVAP
Evet, küfür olur; çünkü Allahü tealayý yalanlanmýþ olur. Kur’an-ý kerimde her çeþit kâfirin sonsuz Cehenneme kalacaðý bildiriliyor. Mazlum olanlar bundan istisna edilmemiþtir. Bir âyet-i kerime meali þöyledir:
(Ehl-i kitab [Yahudi ve Hýristiyan] olsun, müþrik olsun bütün kâfirler, muhakkak Cehennemdedir, orada ebedi kalýrlar. Onlar yaratýklarýn en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

Bunlarýn mazlumlarý cennete gider diye bir þey yoktur.

Küfrün þakasý olmaz
Sual:
Güldürmek niyetiyle kötü kimselere, (Deyyusan-i kiram hazretleri) demek küfür olur mu?
CEVAP
Evet, küfür olur. Küfür söz ve iþlerden meþhur olanlarýný, bilmeyerek veya þaka olarak yahut herkesi güldürmek için yapmak da küfür olur. (Birgivi vasiyetnamesi)

Allahlýk demek
Sual:
Ahmak insanlarý kötülemek maksadýyla (Allahlýk Ali Bey) diyorlar. Böyle söylemek küfür olur mu?
CEVAP
Evet, küfür olur. Eðer, (Sýrf Allah’ý düþünür, dünyaya önem vermez) anlamýnda söylenirse küfür olmaz.

Hareket de Allah’tandýr
Sual:
(Rýzýk Allah’tandýr, fakat kulun da hareket etmesi gerekir) demek, niye küfür oluyor?
CEVAP
Hareket de Allah’tan olduðu için, küfür oluyor. (Birgivi vasiyetnamesi)

Ýnsanlarýn iþleri yalnýz irade-i cüziyye ile meydana gelmez. Yani insanýn her istediði vücuda gelmez. Allahü teâlâ, yalnýz kendi iradesiyle yaratmasý âdeti deðildir. Ýnsan irade eder, hareket etmesini ister, kudretini kullanýr. Allahü teâlâ da irade ederse, iþ meydana gelir. (Berika)

Cansýz maddelerin hareketleriyle, insan ve hayvanlarýn ihtiyari, istekli hareketleri arasýnda þu ayrýlýk vardýr ki, kullar bir þeyi yapmayý tercih edince ve dileyince, Allahü teâlâ da dilerse, kulu harekete geçiriyor ve yaratýyor. Kulun hareket etmesi kulun elinde deðildir. (Ýtikadname)
 
Ýbni Hacer-i Mekki hazretlerinin Zevacir isimli eseriyle, Hadika, Berika, Birgivi, Miftah-ül Cenne, Mektubat-ý Rabbani, Seadet-i Ebediyye, Ýbni Abidin’den aldýðýmýz, küfre düþüren söz ve iþlerden bazýlarý þunlardýr:
1-
Allahü teâlâya layýk olmayan þey söylemek. Mesela bir kimse bir iþi yaptýðý halde, zaruretsiz (Allah biliyor ki yapmadým) demek. Yahut, yapmadýðý bir þey için, zaruretsiz (Allah biliyor ki yaptým) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâyý hâþâ cahillikle suçlamak olur.

2- Allah akýllýdýr, þuurludur, iyi düþünür demek, Onu yaratýklara benzetmek olur ki küfürdür.

3- Peygamberleri küçültücü þey söylemek, onunla alay etmek. Mesela Hazret-i Âdemi kastedip (Ýlk insan vahþi idi) demek. Veya bir evliyayý peygamberden üstün bilmek. Yahut peygamberin dediði doðru ise biz kurtulduk demek.

(Yalnýz Kur'an), (Kur'andan baþka kaynak tanýmam), (Kur'andan baþka kaynaða lüzum yok), (Peygamber postacýdýr, vazifesi bitmiþtir) gibi sözler de küfürdür.

4- Peygamber efendimizden sonra baþka bir Peygamberin geleceðini söylemek. (Ýsa aleyhisselam gelecekse de, Peygamber olarak gelmeyecektir.)

5- Melekleri küçültücü þey söylemek. Mesela (Senin bakýþýn bana Azrail gibi geliyor) demek. Yahut (Cebrail bile söylese inanmam) demek. (Çocuklarýnýzý iyi yetiþtirmezseniz, zebani olur) demek.

6- Ýslam âlimlerinin sözlerini, fýkýh kitaplarýný ve fetvalarýný tazim etmesi gerekirken tahkir etmek. Mesela (Ýmam-ý a'zamýn kýyasý hak deðildir) demek. Fetvayý yere çarpmak. Hadis ve tefsir kitaplarýný yere fýrlatmak.

7-
Ahirette olacak þeylerle alay etmek. Mesela (Ben Cenneti istemem, Cehennemi isterim. Çünkü bütün fahiþeler oradadýr) demek.

8- Allahü teâlânýn emir ve yasaklarýna yani Kur'an-ý kerimde ve hadis-i þeriflerde açýk bildirilmiþ ve Ýslam âlimlerinin kitaplarý ile her tarafa yayýlmýþ, inanýlmasý zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak, beðenmemek veya önem vermemek. Mesela (Ben görmediðim için cinlere, nazara inanmam) demek.

9- Kesin haram olduðu bilinen bir þeyi yiyip içerken besmele çekmek. Mesela þarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür. Hýrsýzlýk yapýlarak alýnan bir þeyi yerken besmele çekmek küfür olmaz. Çünkü burada yenilen þey deðil, hýrsýzlýk haramdýr.

10- Kâfirlerin ibadet olarak yaptýklarý ve kâfirlik alameti olan veya Ýslamiyet’i inkâr etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan þeyleri yapmak, kullanmak. Bunlardan meþhur olanlarýný bilmeyerek veya þaka olarak veya herkesi güldürmek için yapmak da küfürdür. Mesela zünnar denilen papaz kuþaðýný baðlamak. Bunlarý güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur. Ýtikadýnýn doðru olmasý fayda vermez. (Berika)

11-
Yunan felsefecileri gibi, dünya ezeli ve ebedi demek.

12- Ýslamiyet’e, (Ýslam düþüncesi), (Ýslam nazariyesi) , (Ýslami görüþ) demek. [Düþünce, bir iþ için düþünülen çare veya kýyaslanan neticedir. Görüþ de düþünce demektir. Nazariye de, akli, zihni esaslara dayanan görüþ, teori demektir. Ýslam âlimleri, (Ýnsanýn, akýl, þuur, hafýza ve düþünce gibi yaratýlmýþ olan sýfatlarýný Allah’a vermek küfürdür) buyuruyorlar.]

13- Allahü teâlânýn bildirdiði hükümlere ilahi düþünce, ilahi görüþ, ilahi nazariye, ilahi þuur demek. Kur'an-ý kerimdeki hükümlere "Kur'ani görüþ" demek.

14- Kâfirlerin dini âyinlerini, bayramlarýný beðenmek. Zaruretsiz Hýristiyanlarýn Noelini tebrik etmek. Kiliseye gidip, âyinlere iþtirak etmek.

15- (Yahudi ve Hýristiyanlarýn Allah’a inananlarý Cennete gidecek) demek.

16- Mucizeyi veya kerameti inkâr etmek.

17- Meþhur bir harama helal, meþhur bir helale haram demek. Mesela domuz yaðý helal, sirke haram demek.

18- Âyeti, besmeleyi, bir melek, bir peygamber ismi bulunan yazýyý, kasten helaya, necasete, [pisliðe] atmak. Müslümanýn aðzýna [def-i hacet lafzý ile] sövmek.

19- Kendisine kâfir diye hitap edilince, kabul ederek evet demek.

20- Bir dilim ekmek, din ilminden iyidir demek. Din ilmi küçümsendiði için küfürdür.

21- (Bir süre sonra Hýristiyan olacaðým) diye düþünmek. Bir bayan, bir Hýristiyan’la evlenmeye karar verdiði andan itibaren kâfir olur. Bir erkek de bir ateist bayanla evlenmeye karar verdiði andan itibaren kâfir olur.

22- Aðýr bir hastalýða düþüp de, (Allah’ým canýmý al da, istersen kâfir olarak al) demek.

23- (Allah’ým çocuðumu aldýn, baþka elinden ne gelirse onu yap) demek.

24- Týrnaðý uzun olana, (Týrnaðý kesmek sünnettir) dense, o da, (olsun ne olacak) dese, kâfir olur. Týrnaðýný kesmediði için deðil, sünnete önem vermediði için küfür olur.

25- Ýnþallah, maþallah demek karýn doyurmaz. Maþallahla inþallahla iþ olmaz veya namaz kýlmak karýn doyurmaz demek. Bunlarý söylemekle dinimizin emri beðenilmemiþ ve alay edilmiþ oluyor. Ýnþallah, Allah’ýn izni ile demektir. Allah’ýn izni olmadan hiçbir þey olmaz. Onun için, hayýr ve þer Allah’tandýr diye iman etmek gerekir. Hayýr gibi þerrin de Allah’tan olduðuna inanmamak küfür olur. Ýsteyen kul ama yaratan Allahü teâlâdýr.

26- Sevdiði birine, (Sen bana Allah’tan da, Peygamberden de sevgilisin) demek.

27- Küfre rýza küfürdür. Çocuklarýnýn kâfir olmasýna üzülmemek. Mesela kýzlarýnýn gayri müslimle evlenmesine rýza göstermek.

28- Müslüman olmak isteyene, sen hele bekle, elimdeki þu iþi bitirip de geleyim diyerek, onun Müslüman olmasýný geciktirmek.

29- Ecelin hoyrat eli demek. [Çünkü Ecel Allah’ýn emri ile gelir, Allah’ýn emrini veya Azrail aleyhisselamýn vazifesini zulüm gibi göstermek küfürdür.]

30- Kâfire hürmet etmek, mesela hürmet gayesiyle papazýn elini öpmek.

31- Eshab-ý kiramdan her hangi birine kâfir demek. [Çünkü Kur’an-ý kerimde hepsinin Cennetlik olduðu bildirilmiþtir. Birine kâfir denilince Kur’ana inanýlmamýþ olur.]

32- (Mazlum kâfirler de Cennete girer) demek.

33- Haram paradan sevap ummak. Mesela bir bayan fuhuþ parasý ile kurban kesse, bundan sevap umsa, küfre girer. Sevap ummadan yaparsa küfre girmez.

34- Allahü teâlâyý mekanlý bilmek, mesela Hýristiyanlar gibi Allah gökte oturuyor demek. Allahü teâlâyý kastedip, (Göklerden bir ses geldi), (Allah, gökten bize bakýyor) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâya mekan isnat etmek olur. Dünya, gezegenler, Cennet ve Cehennem ezeli deðildir, sonradan yaratýlmýþtýr, mahlûktur. Yer ve gökler yok iken de Allahü teâlâ var idi. Ýslam âlimleri, (Allah her zaman ve her yerde ebedi olarak hazýr ve nazýrdýr) demenin caiz olduðunu bildirmiþlerdir. Ancak, Allahü teâlâ zamanlý ve mekanlý olmadýðý için bu söz, görünüþ üzere kalmaz, mecaz olur. Bu bakýmdan (Allah, zamansýz ve mekansýzdýr, hiçbir yerde olmayarak hazýr ve nazýrdýr) demek caiz olur. Böyle olmazsa, Allahü teâlâyý zamanlý ve mekanlý bilmek olur ki bu ise küfürdür. Miftah-ül Cenne kitabýnda (Bir kimse, "Allah’tan hali [boþ] yer yok" dese veya "Allah gökte benim þahidim" dese, kâfir olur. Çünkü Allahü teâlâya mekan isnat etmiþ olur. Halbuki Allahü teâlâ mekandan beridir) buyuruluyor. (Küfür Bahsi)

35- (Namaz kýlmam ama, sen kalbe bak, benim kalbim temiz) demek. [Çünkü burada namaza önem verilmiyor, namaza önem vermemek küfürdür. Namaz kýlmayan hep haram iþliyor demektir, haram iþleyenin kalbi temiz olmaz.]

36- (Anan baban esmer, sen nasýl sarýþýn oldun?) diyene, (Ben imalat hatasýyým) demek. Böyle söylemekle hâþâ Yaratýcýnýn yanlýþ iþ yaptýðý söylenmiþ oluyor.

37- Ýbadetleri müzikle yapmak, ilahileri müzikle söylemek. Çünkü ilahiler ibadettir, ibadete haram karýþtýrmak küfür olur. Ýçki içerken besmele çekmek de küfür olur.

38- Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek.

39- Bir Müslüman þaka olarak, muteber bir din kitabýna hurafe dese veya alay ederek haram iþleyene veya iþletene "helal olsun" dese, mürted olur.

40- Kur'aný teganni ile okuyan hâfýza, ne güzel okudun diyenin imaný gider. (Dürr-ül-münteka)

41-
Bir þarkýcýyý dinleyen veya herhangi bir haram iþi gören kimse bu harama, ne güzel dese, o anda imaný gider. (Müjdeci Mek. 266)

42-
Ýnsan için, dil alýþkanlýðý gibi bir sebeple deðil de, kasten yarattý, yaratýcý, yarattým, yaratýcýyým gibi sözler söylemek küfür olur. Allah’tan baþkasýna, yaratýcý denmez. Yaratýcý, yalnýz Allahü teâlâdýr. Mecaz anlamda yapmak, meydana getirmek manasýnda da söylememelidir. Bu manada veya kasýtsýz söyleyenlere küfre girdi dememelidir.

43- Zaruri olan ve tevatür ile bildirilen din bilgilerine inanmayan kâfir olur. Küfür olan her söz, ister þaka olarak, isterse gönülden olmayarak olsun küfür olur. (Milel-nihal)

44-
Ýslam bilgilerini ve ehli sünnet âlimlerini aþaðýlamak da, küfürdür.

45- Yabancý kadýnlara bakana, haramdýr denilince, güzele bakmak sevaptýr demek küfür olur. Haramý kabul etmeyip, üstelik sanki ibadet gibi sevap diyor. Yabancý kadýnlara bakmak, gözü zayýflatýr ve kalbi karartýr. Mubah olaný, güzeli sevmek, Allah’ýn kudretini temaþa etmek sevap olur.

46- Çok inatçý bir Müslüman için Nuh diyor Peygamber demiyor demek küfür olur.

47- Bir Müslümanýn dinine, imanýna sövmek küfürdür.

Evliyanýn resmine tazim
Sual:
Biri evliyanýn resmine tazim etmek þirk olur mu?
CEVAP
Þirk
, Allahü teâlâya ortak yapmak, benzetmek demektir. Benzeten kimseye Müþrik, benzetilen þeye Þerik denir. Bir kimsede, bir þeyde, üluhiyyet sýfatlarýndan birinin bulunduðuna inanmak, onu þerik yapmak olur. Allahü teâlâya mahsus olan sýfatlara üluhiyyet sýfatlarý denir. Sonsuz var olmak, yaratmak, her þeyi bilmek, hastalara þifa vermek, üluhiyyet sýfatlarýndandýr. Bir insanda, güneþte, inekte, herhangi bir mahlûkta, üluhiyyet sýfatý bulunduðuna inanarak, ona tazim, hürmet etmeye, ona yalvarmaya, ona Ýbadet etmek, tapýnmak denir. O þeyler Sanem [put] olur. Böyle zan olunan insanýn ve kâfirlerin resimleri önünde, tazim edici þeyler söylemek, yapmak da, ibadet etmek þirk olur.

Bir insanda üluhiyyet sýfatlarýndan birinin bulunduðuna inanmayýp, Allah’ýn sevgili kulu olduðuna inanarak, bunun resmine, tazim etmek þirk olmaz, küfür olmaz. Fakat, herhangi bir insanýn resmine hürmet etmek günah olduðu için, tazim, hürmet eden bir Müslüman, fasýk olur. Haram olduðuna önem vermezse, diðer bir haramý, önem vermeyerek yapanlar gibi Mürted olur.

Tazim ve tahkir
Sual:
Dinen kýymetli olan þeylere saygýsýzlýk, küfür olur mu?
CEVAP
Her saygýsýzlýk küfür olmaz. Ýki örnek verelim:
1- Bir ihtiyaç olmadan Kâbe’ye karþý ayaklarýný uzatmak, Kâbe’ye saygýsýzlýktýr, ama küfür deðildir, tahrimen mekruhtur. Bunu kasten yaparsa, yani Kâbe o tarafta olduðu için, onu hafife alarak veya alay ederek ayaklarýný uzatýrsa küfür olur.

2- Namaz kýlmamak Allahü teâlânýn emrine saygýsýzlýktýr; fakat küfür deðildir. Namazýn farz olduðunu inkâr etmek yahut bu farzý hafife almak, namaza önem vermemek ise küfür olur.

Küfre düþüren amel
Sual:
Ehl-i sünnete göre, amel imandan parça olmadýðýna göre, insan sadece itikadi bir konuda mý küfre düþer, ameli bir iþ yapýnca da küfre düþebilir mi?
CEVAP
Peygamber efendimizin bildirdiði bütün emir ve yasaklarda itikadi mesele vardýr. Yani, Peygamber efendimizin bildirdiði bütün emir ve yasaklara inanmak, hepsini beðenmek itikadi meseledir, imanla ilgilidir. Ýmanda hassas nokta budur. Bunlarý yapýp yapmamak ise günah ve sevapla ilgilidir. Küfür, dinimizde bildirilen, inanýlmasý, beðenilmesi gereken herhangi bir hususa inanmamak, beðenmemek, saygý göstermemektir. Veya yine dinimizde bildirilen, inanýlmamasý, beðenilmemesi gereken herhangi bir hususa inanmak, beðenmek, saygý göstermektir. Birkaç örnek verelim:
1- Mushaf-ý þerifi yere atmak küfürdür. Bu sadece bir iþtir, ama Allah’ýn kelamýna saygýsýzlýk olduðu için küfürdür.

2- Ýçki içen, domuz eti yiyen kâfir olmaz. Ama içkiyi içerken, domuz eti yerken Besmele çekerse veya bunlar ne güzel þeyler derse kâfir olur. Haram olan þeye saygý gösterilmiþ, haramlýðýna inanýlmamýþ olur.

3- Hýristiyanlarýn haçlarýný kolye olarak kullanmak küfür olur. Kolye takmak sadece bir iþtir, ama saygý yerinde bulundurulduðu için, küfür alametini beðendiði için küfür olur.

Nasýl hareket etmeli?
Sual: Müslüman olduðunu söyleyen, fakat sözlerinde veya yazýlarýnda küfrü gerektiren bir þey görülen kimseye kâfir denir mi?
CEVAP
Müslüman olduðunu söyleyen veya cemaat ile namaz kýlarken görülen bir kimsenin Müslüman olduðu anlaþýlýr. Sonra, bunun bir sözünde, yazýsýnda veya bir hareketinde, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri iman bilgilerine uymayan, küfrü gerektiren bir þey görülürse, bunun küfür veya dalalet olduðu, bundan vazgeçip tevbe etmek gerektiði söylenir; yine vazgeçmezse, bunun sapýk veya mürted olduðu anlaþýlýr. Namaz kýlsa, hacca gitse, her ibadeti ve iyiliði yapsa da, bu felaketten kurtulamaz. Küfre sebep olan þeylerden vazgeçmedikçe, bundan tevbe etmedikçe, Müslüman olamaz. Her Müslüman, küfre sebep olan þeyleri iyi öðrenerek, mürted olmaktan korunmalý, kâfir olanlarý ve Müslüman görünen yalancýlarý iyi tanýyýp, zararlarýndan sakýnmalýdýr!

Yalandan Hýristiyan olmak
Sual: Avrupa’da yaþýyoruz. Hýristiyan olan Müslümanlara para ve imkân veriliyor. Sýrf bu imkânlardan faydalanmak için, yalandan Hýristiyan olduðumuzu bildirsek bir mahzuru olur mu? Bunun gibi ateistlerin içinde ateist, masonlarýn içinde mason görünmekte sakýnca var mýdýr?
CEVAP
Çok sakýnca vardýr; çünkü bu iþte bir zaruret yoktur. Ýbadetini gizlemek ayrý, kâfir görünmek ayrýdýr. Din kitaplarýnda, (Þakadan, “Ben kâfirim” veya “Ben Hýristiyan’ým” dese, kâfir olur) buyuruluyor. Yani bu iþin þakasý bile olmuyor. Hatta bir kimse, (Hýristiyan olmak, Yahudi olmaktan iyidir) dese, kâfir olur. Bu bakýmdan þakadan da olsa, maddi menfaat için de olsa, Hýristiyan, ateist veya mason görünmemelidir. Ýbni Sebecilik’te takiyye varsa da, Ehl-i sünnette böyle takiyye yoktur.

Mazlum kâfirler
Sual: (Mazlum olarak öldürülen kâfirler de Cennete gider) demek küfür müdür?
CEVAP
Evet, küfür olur; çünkü Allahü tealayý yalanlanmýþ olur. Kur’an-ý kerimde her çeþit kâfirin sonsuz Cehenneme kalacaðý bildiriliyor. Mazlum olanlar bundan istisna edilmemiþtir. Bir âyet-i kerime meali þöyledir:
(Ehl-i kitab [Yahudi ve Hýristiyan] olsun, müþrik olsun bütün kâfirler, muhakkak Cehennemdedir, orada ebedi kalýrlar. Onlar yaratýklarýn en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

Bunlarýn mazlumlarý cennete gider diye bir þey yoktur.

Küfrün þakasý olmaz
Sual:
Güldürmek niyetiyle kötü kimselere, (Deyyusan-i kiram hazretleri) demek küfür olur mu?
CEVAP
Evet, küfür olur. Küfür söz ve iþlerden meþhur olanlarýný, bilmeyerek veya þaka olarak yahut herkesi güldürmek için yapmak da küfür olur. (Birgivi vasiyetnamesi)

Allahlýk demek
Sual:
Ahmak insanlarý kötülemek maksadýyla (Allahlýk Ali Bey) diyorlar. Böyle söylemek küfür olur mu?
CEVAP
Evet, küfür olur. Eðer, (Sýrf Allah’ý düþünür, dünyaya önem vermez) anlamýnda söylenirse küfür olmaz.

Hareket de Allah’tandýr
Sual:
(Rýzýk Allah’tandýr, fakat kulun da hareket etmesi gerekir) demek, niye küfür oluyor?
CEVAP
Hareket de Allah’tan olduðu için, küfür oluyor. (Birgivi vasiyetnamesi)

Ýnsanlarýn iþleri yalnýz irade-i cüziyye ile meydana gelmez. Yani insanýn her istediði vücuda gelmez. Allahü teâlâ, yalnýz kendi iradesiyle yaratmasý âdeti deðildir. Ýnsan irade eder, hareket etmesini ister, kudretini kullanýr. Allahü teâlâ da irade ederse, iþ meydana gelir. (Berika)

Cansýz maddelerin hareketleriyle, insan ve hayvanlarýn ihtiyari, istekli hareketleri arasýnda þu ayrýlýk vardýr ki, kullar bir þeyi yapmayý tercih edince ve dileyince, Allahü teâlâ da dilerse, kulu harekete geçiriyor ve yaratýyor. Kulun hareket etmesi kulun elinde deðildir. (Ýtikadname)
 
Ýbni Hacer-i Mekki hazretlerinin Zevacir isimli eseriyle, Hadika, Berika, Birgivi, Miftah-ül Cenne, Mektubat-ý Rabbani, Seadet-i Ebediyye, Ýbni Abidin’den aldýðýmýz, küfre düþüren söz ve iþlerden bazýlarý þunlardýr:
1-
Allahü teâlâya layýk olmayan þey söylemek. Mesela bir kimse bir iþi yaptýðý halde, zaruretsiz (Allah biliyor ki yapmadým) demek. Yahut, yapmadýðý bir þey için, zaruretsiz (Allah biliyor ki yaptým) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâyý hâþâ cahillikle suçlamak olur.

2- Allah akýllýdýr, þuurludur, iyi düþünür demek, Onu yaratýklara benzetmek olur ki küfürdür.

3- Peygamberleri küçültücü þey söylemek, onunla alay etmek. Mesela Hazret-i Âdemi kastedip (Ýlk insan vahþi idi) demek. Veya bir evliyayý peygamberden üstün bilmek. Yahut peygamberin dediði doðru ise biz kurtulduk demek.

(Yalnýz Kur'an), (Kur'andan baþka kaynak tanýmam), (Kur'andan baþka kaynaða lüzum yok), (Peygamber postacýdýr, vazifesi bitmiþtir) gibi sözler de küfürdür.

4- Peygamber efendimizden sonra baþka bir Peygamberin geleceðini söylemek. (Ýsa aleyhisselam gelecekse de, Peygamber olarak gelmeyecektir.)

5- Melekleri küçültücü þey söylemek. Mesela (Senin bakýþýn bana Azrail gibi geliyor) demek. Yahut (Cebrail bile söylese inanmam) demek. (Çocuklarýnýzý iyi yetiþtirmezseniz, zebani olur) demek.

6- Ýslam âlimlerinin sözlerini, fýkýh kitaplarýný ve fetvalarýný tazim etmesi gerekirken tahkir etmek. Mesela (Ýmam-ý a'zamýn kýyasý hak deðildir) demek. Fetvayý yere çarpmak. Hadis ve tefsir kitaplarýný yere fýrlatmak.

7-
Ahirette olacak þeylerle alay etmek. Mesela (Ben Cenneti istemem, Cehennemi isterim. Çünkü bütün fahiþeler oradadýr) demek.

8- Allahü teâlânýn emir ve yasaklarýna yani Kur'an-ý kerimde ve hadis-i þeriflerde açýk bildirilmiþ ve Ýslam âlimlerinin kitaplarý ile her tarafa yayýlmýþ, inanýlmasý zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak, beðenmemek veya önem vermemek. Mesela (Ben görmediðim için cinlere, nazara inanmam) demek.

9- Kesin haram olduðu bilinen bir þeyi yiyip içerken besmele çekmek. Mesela þarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür. Hýrsýzlýk yapýlarak alýnan bir þeyi yerken besmele çekmek küfür olmaz. Çünkü burada yenilen þey deðil, hýrsýzlýk haramdýr.

10- Kâfirlerin ibadet olarak yaptýklarý ve kâfirlik alameti olan veya Ýslamiyet’i inkâr etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan þeyleri yapmak, kullanmak. Bunlardan meþhur olanlarýný bilmeyerek veya þaka olarak veya herkesi güldürmek için yapmak da küfürdür. Mesela zünnar denilen papaz kuþaðýný baðlamak. Bunlarý güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur. Ýtikadýnýn doðru olmasý fayda vermez. (Berika)

11-
Yunan felsefecileri gibi, dünya ezeli ve ebedi demek.

12- Ýslamiyet’e, (Ýslam düþüncesi), (Ýslam nazariyesi) , (Ýslami görüþ) demek. [Düþünce, bir iþ için düþünülen çare veya kýyaslanan neticedir. Görüþ de düþünce demektir. Nazariye de, akli, zihni esaslara dayanan görüþ, teori demektir. Ýslam âlimleri, (Ýnsanýn, akýl, þuur, hafýza ve düþünce gibi yaratýlmýþ olan sýfatlarýný Allah’a vermek küfürdür) buyuruyorlar.]

13- Allahü teâlânýn bildirdiði hükümlere ilahi düþünce, ilahi görüþ, ilahi nazariye, ilahi þuur demek. Kur'an-ý kerimdeki hükümlere "Kur'ani görüþ" demek.

14- Kâfirlerin dini âyinlerini, bayramlarýný beðenmek. Zaruretsiz Hýristiyanlarýn Noelini tebrik etmek. Kiliseye gidip, âyinlere iþtirak etmek.

15- (Yahudi ve Hýristiyanlarýn Allah’a inananlarý Cennete gidecek) demek.

16- Mucizeyi veya kerameti inkâr etmek.

17- Meþhur bir harama helal, meþhur bir helale haram demek. Mesela domuz yaðý helal, sirke haram demek.

18- Âyeti, besmeleyi, bir melek, bir peygamber ismi bulunan yazýyý, kasten helaya, necasete, [pisliðe] atmak. Müslümanýn aðzýna [def-i hacet lafzý ile] sövmek.

19- Kendisine kâfir diye hitap edilince, kabul ederek evet demek.

20- Bir dilim ekmek, din ilminden iyidir demek. Din ilmi küçümsendiði için küfürdür.

21- (Bir süre sonra Hýristiyan olacaðým) diye düþünmek. Bir bayan, bir Hýristiyan’la evlenmeye karar verdiði andan itibaren kâfir olur. Bir erkek de bir ateist bayanla evlenmeye karar verdiði andan itibaren kâfir olur.

22- Aðýr bir hastalýða düþüp de, (Allah’ým canýmý al da, istersen kâfir olarak al) demek.

23- (Allah’ým çocuðumu aldýn, baþka elinden ne gelirse onu yap) demek.

24- Týrnaðý uzun olana, (Týrnaðý kesmek sünnettir) dense, o da, (olsun ne olacak) dese, kâfir olur. Týrnaðýný kesmediði için deðil, sünnete önem vermediði için küfür olur.

25- Ýnþallah, maþallah demek karýn doyurmaz. Maþallahla inþallahla iþ olmaz veya namaz kýlmak karýn doyurmaz demek. Bunlarý söylemekle dinimizin emri beðenilmemiþ ve alay edilmiþ oluyor. Ýnþallah, Allah’ýn izni ile demektir. Allah’ýn izni olmadan hiçbir þey olmaz. Onun için, hayýr ve þer Allah’tandýr diye iman etmek gerekir. Hayýr gibi þerrin de Allah’tan olduðuna inanmamak küfür olur. Ýsteyen kul ama yaratan Allahü teâlâdýr.

26- Sevdiði birine, (Sen bana Allah’tan da, Peygamberden de sevgilisin) demek.

27- Küfre rýza küfürdür. Çocuklarýnýn kâfir olmasýna üzülmemek. Mesela kýzlarýnýn gayri müslimle evlenmesine rýza göstermek.

28- Müslüman olmak isteyene, sen hele bekle, elimdeki þu iþi bitirip de geleyim diyerek, onun Müslüman olmasýný geciktirmek.

29- Ecelin hoyrat eli demek. [Çünkü Ecel Allah’ýn emri ile gelir, Allah’ýn emrini veya Azrail aleyhisselamýn vazifesini zulüm gibi göstermek küfürdür.]

30- Kâfire hürmet etmek, mesela hürmet gayesiyle papazýn elini öpmek.

31- Eshab-ý kiramdan her hangi birine kâfir demek. [Çünkü Kur’an-ý kerimde hepsinin Cennetlik olduðu bildirilmiþtir. Birine kâfir denilince Kur’ana inanýlmamýþ olur.]

32- (Mazlum kâfirler de Cennete girer) demek.

33- Haram paradan sevap ummak. Mesela bir bayan fuhuþ parasý ile kurban kesse, bundan sevap umsa, küfre girer. Sevap ummadan yaparsa küfre girmez.

34- Allahü teâlâyý mekanlý bilmek, mesela Hýristiyanlar gibi Allah gökte oturuyor demek. Allahü teâlâyý kastedip, (Göklerden bir ses geldi), (Allah, gökten bize bakýyor) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâya mekan isnat etmek olur. Dünya, gezegenler, Cennet ve Cehennem ezeli deðildir, sonradan yaratýlmýþtýr, mahlûktur. Yer ve gökler yok iken de Allahü teâlâ var idi. Ýslam âlimleri, (Allah her zaman ve her yerde ebedi olarak hazýr ve nazýrdýr) demenin caiz olduðunu bildirmiþlerdir. Ancak, Allahü teâlâ zamanlý ve mekanlý olmadýðý için bu söz, görünüþ üzere kalmaz, mecaz olur. Bu bakýmdan (Allah, zamansýz ve mekansýzdýr, hiçbir yerde olmayarak hazýr ve nazýrdýr) demek caiz olur. Böyle olmazsa, Allahü teâlâyý zamanlý ve mekanlý bilmek olur ki bu ise küfürdür. Miftah-ül Cenne kitabýnda (Bir kimse, "Allah’tan hali [boþ] yer yok" dese veya "Allah gökte benim þahidim" dese, kâfir olur. Çünkü Allahü teâlâya mekan isnat etmiþ olur. Halbuki Allahü teâlâ mekandan beridir) buyuruluyor. (Küfür Bahsi)

35- (Namaz kýlmam ama, sen kalbe bak, benim kalbim temiz) demek. [Çünkü burada namaza önem verilmiyor, namaza önem vermemek küfürdür. Namaz kýlmayan hep haram iþliyor demektir, haram iþleyenin kalbi temiz olmaz.]

36- (Anan baban esmer, sen nasýl sarýþýn oldun?) diyene, (Ben imalat hatasýyým) demek. Böyle söylemekle hâþâ Yaratýcýnýn yanlýþ iþ yaptýðý söylenmiþ oluyor.

37- Ýbadetleri müzikle yapmak, ilahileri müzikle söylemek. Çünkü ilahiler ibadettir, ibadete haram karýþtýrmak küfür olur. Ýçki içerken besmele çekmek de küfür olur.

38- Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek.

39- Bir Müslüman þaka olarak, muteber bir din kitabýna hurafe dese veya alay ederek haram iþleyene veya iþletene "helal olsun" dese, mürted olur.

40- Kur'aný teganni ile okuyan hâfýza, ne güzel okudun diyenin imaný gider. (Dürr-ül-münteka)

41-
Bir þarkýcýyý dinleyen veya herhangi bir haram iþi gören kimse bu harama, ne güzel dese, o anda imaný gider. (Müjdeci Mek. 266)

42-
Ýnsan için, dil alýþkanlýðý gibi bir sebeple deðil de, kasten yarattý, yaratýcý, yarattým, yaratýcýyým gibi sözler söylemek küfür olur. Allah’tan baþkasýna, yaratýcý denmez. Yaratýcý, yalnýz Allahü teâlâdýr. Mecaz anlamda yapmak, meydana getirmek manasýnda da söylememelidir. Bu manada veya kasýtsýz söyleyenlere küfre girdi dememelidir.

43- Zaruri olan ve tevatür ile bildirilen din bilgilerine inanmayan kâfir olur. Küfür olan her söz, ister þaka olarak, isterse gönülden olmayarak olsun küfür olur. (Milel-nihal)

44-
Ýslam bilgilerini ve ehli sünnet âlimlerini aþaðýlamak da, küfürdür.

45- Yabancý kadýnlara bakana, haramdýr denilince, güzele bakmak sevaptýr demek küfür olur. Haramý kabul etmeyip, üstelik sanki ibadet gibi sevap diyor. Yabancý kadýnlara bakmak, gözü zayýflatýr ve kalbi karartýr. Mubah olaný, güzeli sevmek, Allah’ýn kudretini temaþa etmek sevap olur.

46- Çok inatçý bir Müslüman için Nuh diyor Peygamber demiyor demek küfür olur.

47- Bir Müslümanýn dinine, imanýna sövmek küfürdür.

Evliyanýn resmine tazim
Sual:
Biri evliyanýn resmine tazim etmek þirk olur mu?
CEVAP
Þirk
, Allahü teâlâya ortak yapmak, benzetmek demektir. Benzeten kimseye Müþrik, benzetilen þeye Þerik denir. Bir kimsede, bir þeyde, üluhiyyet sýfatlarýndan birinin bulunduðuna inanmak, onu þerik yapmak olur. Allahü teâlâya mahsus olan sýfatlara üluhiyyet sýfatlarý denir. Sonsuz var olmak, yaratmak, her þeyi bilmek, hastalara þifa vermek, üluhiyyet sýfatlarýndandýr. Bir insanda, güneþte, inekte, herhangi bir mahlûkta, üluhiyyet sýfatý bulunduðuna inanarak, ona tazim, hürmet etmeye, ona yalvarmaya, ona Ýbadet etmek, tapýnmak denir. O þeyler Sanem [put] olur. Böyle zan olunan insanýn ve kâfirlerin resimleri önünde, tazim edici þeyler söylemek, yapmak da, ibadet etmek þirk olur.

Bir insanda üluhiyyet sýfatlarýndan birinin bulunduðuna inanmayýp, Allah’ýn sevgili kulu olduðuna inanarak, bunun resmine, tazim etmek þirk olmaz, küfür olmaz. Fakat, herhangi bir insanýn resmine hürmet etmek günah olduðu için, tazim, hürmet eden bir Müslüman, fasýk olur. Haram olduðuna önem vermezse, diðer bir haramý, önem vermeyerek yapanlar gibi Mürted olur.

Tazim ve tahkir
Sual:
Dinen kýymetli olan þeylere saygýsýzlýk, küfür olur mu?
CEVAP
Her saygýsýzlýk küfür olmaz. Ýki örnek verelim:
1- Bir ihtiyaç olmadan Kâbe’ye karþý ayaklarýný uzatmak, Kâbe’ye saygýsýzlýktýr, ama küfür deðildir, tahrimen mekruhtur. Bunu kasten yaparsa, yani Kâbe o tarafta olduðu için, onu hafife alarak veya alay ederek ayaklarýný uzatýrsa küfür olur.

2- Namaz kýlmamak Allahü teâlânýn emrine saygýsýzlýktýr; fakat küfür deðildir. Namazýn farz olduðunu inkâr etmek yahut bu farzý hafife almak, namaza önem vermemek ise küfür olur.

Küfre düþüren amel
Sual:
Ehl-i sünnete göre, amel imandan parça olmadýðýna göre, insan sadece itikadi bir konuda mý küfre düþer, ameli bir iþ yapýnca da küfre düþebilir mi?
CEVAP
Peygamber efendimizin bildirdiði bütün emir ve yasaklarda itikadi mesele vardýr. Yani, Peygamber efendimizin bildirdiði bütün emir ve yasaklara inanmak, hepsini beðenmek itikadi meseledir, imanla ilgilidir. Ýmanda hassas nokta budur. Bunlarý yapýp yapmamak ise günah ve sevapla ilgilidir. Küfür, dinimizde bildirilen, inanýlmasý, beðenilmesi gereken herhangi bir hususa inanmamak, beðenmemek, saygý göstermemektir. Veya yine dinimizde bildirilen, inanýlmamasý, beðenilmemesi gereken herhangi bir hususa inanmak, beðenmek, saygý göstermektir. Birkaç örnek verelim:
1- Mushaf-ý þerifi yere atmak küfürdür. Bu sadece bir iþtir, ama Allah’ýn kelamýna saygýsýzlýk olduðu için küfürdür.

2- Ýçki içen, domuz eti yiyen kâfir olmaz. Ama içkiyi içerken, domuz eti yerken Besmele çekerse veya bunlar ne güzel þeyler derse kâfir olur. Haram olan þeye saygý gösterilmiþ, haramlýðýna inanýlmamýþ olur.

3- Hýristiyanlarýn haçlarýný kolye olarak kullanmak küfür olur. Kolye takmak sadece bir iþtir, ama saygý yerinde bulundurulduðu için, küfür alametini beðendiði için küfür olur.

Nasýl hareket etmeli?
Sual: Müslüman olduðunu söyleyen, fakat sözlerinde veya yazýlarýnda küfrü gerektiren bir þey görülen kimseye kâfir denir mi?
CEVAP
Müslüman olduðunu söyleyen veya cemaat ile namaz kýlarken görülen bir kimsenin Müslüman olduðu anlaþýlýr. Sonra, bunun bir sözünde, yazýsýnda veya bir hareketinde, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri iman bilgilerine uymayan, küfrü gerektiren bir þey görülürse, bunun küfür veya dalalet olduðu, bundan vazgeçip tevbe etmek gerektiði söylenir; yine vazgeçmezse, bunun sapýk veya mürted olduðu anlaþýlýr. Namaz kýlsa, hacca gitse, her ibadeti ve iyiliði yapsa da, bu felaketten kurtulamaz. Küfre sebep olan þeylerden vazgeçmedikçe, bundan tevbe etmedikçe, Müslüman olamaz. Her Müslüman, küfre sebep olan þeyleri iyi öðrenerek, mürted olmaktan korunmalý, kâfir olanlarý ve Müslüman görünen yalancýlarý iyi tanýyýp, zararlarýndan sakýnmalýdýr!

Yalandan Hýristiyan olmak
Sual: Avrupa’da yaþýyoruz. Hýristiyan olan Müslümanlara para ve imkân veriliyor. Sýrf bu imkânlardan faydalanmak için, yalandan Hýristiyan olduðumuzu bildirsek bir mahzuru olur mu? Bunun gibi ateistlerin içinde ateist, masonlarýn içinde mason görünmekte sakýnca var mýdýr?
CEVAP
Çok sakýnca vardýr; çünkü bu iþte bir zaruret yoktur. Ýbadetini gizlemek ayrý, kâfir görünmek ayrýdýr. Din kitaplarýnda, (Þakadan, “Ben kâfirim” veya “Ben Hýristiyan’ým” dese, kâfir olur) buyuruluyor. Yani bu iþin þakasý bile olmuyor. Hatta bir kimse, (Hýristiyan olmak, Yahudi olmaktan iyidir) dese, kâfir olur. Bu bakýmdan þakadan da olsa, maddi menfaat için de olsa, Hýristiyan, ateist veya mason görünmemelidir. Ýbni Sebecilik’te takiyye varsa da, Ehl-i sünnette böyle takiyye yoktur.

Mazlum kâfirler
Sual: (Mazlum olarak öldürülen kâfirler de Cennete gider) demek küfür müdür?
CEVAP
Evet, küfür olur; çünkü Allahü tealayý yalanlanmýþ olur. Kur’an-ý kerimde her çeþit kâfirin sonsuz Cehenneme kalacaðý bildiriliyor. Mazlum olanlar bundan istisna edilmemiþtir. Bir âyet-i kerime meali þöyledir:
(Ehl-i kitab [Yahudi ve Hýristiyan] olsun, müþrik olsun bütün kâfirler, muhakkak Cehennemdedir, orada ebedi kalýrlar. Onlar yaratýklarýn en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

Bunlarýn mazlumlarý cennete gider diye bir þey yoktur.

Küfrün þakasý olmaz
Sual:
Güldürmek niyetiyle kötü kimselere, (Deyyusan-i kiram hazretleri) demek küfür olur mu?
CEVAP
Evet, küfür olur. Küfür söz ve iþlerden meþhur olanlarýný, bilmeyerek veya þaka olarak yahut herkesi güldürmek için yapmak da küfür olur. (Birgivi vasiyetnamesi)

Allahlýk demek
Sual:
Ahmak insanlarý kötülemek maksadýyla (Allahlýk Ali Bey) diyorlar. Böyle söylemek küfür olur mu?
CEVAP
Evet, küfür olur. Eðer, (Sýrf Allah’ý düþünür, dünyaya önem vermez) anlamýnda söylenirse küfür olmaz.

Hareket de Allah’tandýr
Sual:
(Rýzýk Allah’tandýr, fakat kulun da hareket etmesi gerekir) demek, niye küfür oluyor?
CEVAP
Hareket de Allah’tan olduðu için, küfür oluyor. (Birgivi vasiyetnamesi)

Ýnsanlarýn iþleri yalnýz irade-i cüziyye ile meydana gelmez. Yani insanýn her istediði vücuda gelmez. Allahü teâlâ, yalnýz kendi iradesiyle yaratmasý âdeti deðildir. Ýnsan irade eder, hareket etmesini ister, kudretini kullanýr. Allahü teâlâ da irade ederse, iþ meydana gelir. (Berika)

Cansýz maddelerin hareketleriyle, insan ve hayvanlarýn ihtiyari, istekli hareketleri arasýnda þu ayrýlýk vardýr ki, kullar bir þeyi yapmayý tercih edince ve dileyince, Allahü teâlâ da dilerse, kulu harekete geçiriyor ve yaratýyor. Kulun hareket etmesi kulun elinde deðildir. (Ýtikadname)
 

 

  Yorumlar

 
Muzaffer Gürler - Þakýyan Þu Bülbüller


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU-La Ýlahe Ýllallah


Anne Baba DuaSý - iLahi Sözü


Aynen Senin Gibi Olmak Ýsterim


Hasan Kýlýçatan - Altýn Nesil


Kuran-ý Kerim 70 Sayfa Dinle


ResimLi Cuma Duasý__


Taha - Meleklerin Elinde


MevLid KandiLi DuaSý


Grup Hacegan - Herþey Yolunda


Senai Demirci - Uyanýþ izle


Beytullah Kuzu Göster Bize Nur Yüzünü


Küçük Ahmet - Sabah Ezani


Muhammed Fakirullah - Mevla Bilir Ya


Orucu bozup kaza ve keffaret gerektiren haller


seviyeli sohbet odalarý


Rüyada aðaçkurdu görmek


EþRef ZiYa TeRzi --- GöNüL


2016 - KemaL Faruk - KendiNe GeL DinLe


Sedat Uçan - Vurgunum


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe