Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Dini Bilgiler - Þirk ve küfür nedir?

Dini Bilgiler - Þirk ve küfür nedir? oku - Dini Bilgiler - Þirk ve küfür nedir? öðren - Dini Bilgiler - Þirk ve küfür nedir? izle - Dini Bilgiler - Þirk ve küfür nedir? seyret en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7353
ilahi dinle   Sual: Hadis-i þerifte, Allah’a þirk koþmanýn dýþýnda küfre sokan bir günah olmadýðý bildiriliyor. Bilindiði gibi, þirkten yani Allah’a ortak koþmaktan baþka küfre düþürücü günahlar vardýr. O halde, bu hadis-i þerifteki þirk ne demektir?
CEVAP
Þirk
, Allahü teâlâya ortak yapmak, benzetmek demektir. Benzeten kimseye müþrik denir. Küfrün çeþitleri vardýr. Hepsinin en kötüsü, en büyüðü þirktir. Bir þeyin her çeþidini bildirmek için, genelde, bunlarýn en büyüðü söylenir. Bunun için, âyet-i kerime ve hadis-i þeriflerde bildirilen þirk, her cins küfür demektir.

Kur’an-ý kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Allahü teâlâ, þirki [her çeþit küfrü] asla affetmez ve þirkten baþka olan [büyük küçük bütün] günahlarý dilerse affeder.) [Nisa 48]

Bir kâfir, bir kelime-i tevhid söylemekle mümin olduðu gibi, bir mümin de, bir söz söylemekle kâfir olur. Küfre düþürücü söz kullananýn imaný gider de haberi olmaz. Hadis-i þerifte buyuruldu ki:
(Öyle bir zaman gelir ki, kiþinin imaný gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleðin çýktýðý gibi, iman çýkmýþ olur.) [Deylemi]

Küfre düþenin bütün ibadetlerinin sevaplarý yok olur, tevbe ederse, geri gelmez, ayrýca, nikahýný da yenilemesi gerekir. Tevbe etmek için, yalnýz Kelime-i þehadet söylemeleri kâfi deðildir. Küfre sebep olan o þeyden de tevbe etmeleri gerekir. Küfre düþtüðü þeyleri bilmiyorsa, bilip bilmediðim bütün küfür söz ve iþlerden tevbe ettim demesi yeterlidir.

Berika
ve Hadika’da ve Mecmaul-enhür’de diyor ki:
(Erkek veya kadýn, bir Müslüman, âlimlerin sözbirliði ile küfre sebep olacaðýný bildirdikleri bir sözün veya iþin küfre sebep olduðunu bilerek, amden [yani tehdit edilmeden, istekle] veya baþkalarýný güldürmek için söyler, yaparsa, manasýný düþünmese dahi, imaný gider. Mürted olur. Buna Küfr-i inadi denir. Eðer bunun küfre sebep olduðunu bilmeyip, amden söyler, yaparsa, yine mürted olur. Buna Küfr-i cehli denir. Çünkü, her Müslümanýn, bilmesi gereken þeyleri öðrenmesi farzdýr. Bilmemesi özür deðil, büyük günahtýr. Küfr-i inadi ve küfr-i cehli ile mürted olanýn, nikahý bozulur. Zevcesinden vekalet alarak, iki þahit yanýnda veya camide cemaat ile (Tecdid-i nikah) yapmasý gerekir. Ýkiden fazla tecdid için (Hulle) lazým olmaz. Küfre sebep olan sözü, hata ederek [yani amden olmayýp, yanýlarak] veya tevilli olarak veya ikrah [tehdit] edilerek söylerse, mürted olmaz ve nikahý bozulmaz. Küfre sebep olmasý, âlimler arasýnda ihtilaflý olan bir sözü amden söyleyen mürted olmaz ise de, bunun tevbe ve istiðfar etmesi ve tecdid-i nikah yapmasý ihtiyatlý olur.)

(Her iki halde de küfre girenin önceki ibadetleri yok olur. Tevbe ederse, geri gelmez. Zengin ise tekrar hacca gitmesi gerekir. Önce eda ettiði namaz, oruç veya zekâtlarý kaza etmez. Fakat küfre düþmeden önce yapmadýðý ibadetleri kaza eder. Tevbe için yalnýz kelime-i þehadet söylemek yeterli deðildir. Küfre sebep olan þeyden de tevbe etmesi gerekir. Küfre sebep olan sözü, hata ederek, yanýlarak veya tevilli olarak söyleyen veya küfrü gerektirdiði âlimler arasýnda ihtilaflý olan bir sözü bilerek söyleyen küfre girmez. Fakat tecdid-i iman etmesi iyi olur.)

Kâfir kime denir?
Sual:
Kâfir Allah’ý inkâr eden demek olduðuna göre, Allah’ýn varlýðýna inanan ehl-i kitaba, kâfir denir mi?
CEVAP
Müslümanlýða göre insanlar ikiye ayrýlýr:
1-
Müslüman olanlar,
2- Müslüman olmayanlar.

Müslüman olmayanlara gayrimüslim veya kâfir denir. Kâfirler de ikiye ayrýlýr:
1- Kitaplý kâfirler,
2- Kitapsýz kâfirler.

Hýristiyanlarla Yahudiler kitaplý kâfirdir. Ateist, müþrik, Budist, Mecusi ve daha baþka dine inanalar kitapsýz kâfirdir. Kitaplý ve kitapsýz kâfirler de cehennemliktir.

Kitap ehli kâfirler, yani Hýristiyan ve Yahudilerin hepsi cehennemliktir. Birkaç âyet-i kerime meali:
(Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hýristiyan] olsun, müþriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateþindedir, orada ebedi kalýrlar. Onlar yaratýklarýn en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

(Allah, Meryem oðlu Mesîh’tir diyenler kâfir olmuþtur. Hâlbuki Mesîh demiþti ki: Ey Ýsrail oðullarý, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Bilin ki, Allah, kendine ortak koþana cenneti haram kýlar; artýk onun yeri ateþtir ve zalimler için yardýmcý yoktur.) [Maide 72]

(Ey iman edenler, Yahudi ve Hýristiyanlarý dost edinmeyin! Onlar,
[Ýslam düþmanlýðýnda] birbirinin dostudur. Onlarý dost edinen de onlardan [kâfir] olur. Allah, [kâfirleri dost edinip kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51] (Ehl-i kitap hak olsa, onlara dost olana kâfir denir miydi?)

(Kendilerine kitap verilenlerden, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah’ýn ve Resulünün haram ettiði þeyi haram tanýmayan ve hak dini [Ýslamiyet’i] din edinmeyen kimselerle; zelil bir halde kendi elleriyle [boyun eðerek] cizye verinceye kadar savaþýn.) [Tevbe 29]

(Âyetlerimizi yalanlayanlar kâfirdir, onlar cehennemliktir, orada ebedî kalýrlar.) [Bekara 39] (Müslüman olmayanlarýn hepsi âyetleri inkâr edip kâfir oluyor)

(Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olanlarý yarýn ateþe sokacaðýz.) [Nisa 56]

Þirk günah mý, küfür mü?
Sual:
Biz, þirk ayrý, büyük günah ayrý biliyoruz; fakat Ýslam Ahlaký kitabýnda, (Þirkten yani küfürden, yani imansýzlýktan sonra, en büyük günah, bid’at itikadýnda olmaktýr) deniyor. Cevap Veremedi kitabýnda, yedi büyük günahý bildiren þu hadis-i þerif naklediliyor:
(1– Þirk, 2– Adam öldürmek, 3– Sihir, yani büyü yapmak, 4– Yetim malý yemek, 5– Faiz alýp vermek, 6– Savaþtan kaçmak, 7– Namuslu kadýnlara iftira etmek.) [Buhari]
Niye þirk büyük günah olarak bildiriliyor?
CEVAP
Günah Allahü teâlâya isyan demektir, onun yasak ettiði þeyi çiðnemek demektir. Bu yasaklarýn en büyüðü elbette þirktir, küfürdür. Onun için þirk, küfür, bazen büyük günahlar arasýnda sayýlýr.

Haç Müslüman olur mu?
Sual:
Hýristiyanlarla irtibat halinde olan bazý kimseler, (Boyna haç, bele zünnar takýlýp bir kere secdeye gidilirse veya namaz kýlýnýrsa, artýk haç Müslüman olmuþ olur. Bir daha bunlarla namaz kýlmakta sakýnca olmaz. Diðer küfür alametlerinin hepsi böyledir) diyorlar. Acaba bu düþünce, Hýristiyanlýða olan aþýrý muhabbetten, kör taassuptan mý kaynaklanýyor? Haç ve zünnar Müslüman olur mu?
CEVAP
Haç ve zünnar, küfür alametidir. Bunlar secdeye gitmekle, zemzemle yýkanmakla küfür alameti olmaktan çýkmaz. Haç denilen putu, papazlarýn zünnar denilen kuþaklarýný ve diðer küfür alametlerini, namaz kýlarken kullanmak da küfür olur.

Puta tapmak ve þirk
Sual:
Müþrikler de putlarýn yaratýcý olmadýðýný bilip, sadece, putlarý Allah’a yaklaþmak için vesile yapýyorlar. Böyle yapan müþrik oluyor da, Evliyayý Allah’a yaklaþmak için vesile yapan niye müþrik olmasýn?
CEVAP
Evliya-yý kiramý putlara benzetmek çok çirkindir.

Müminler, Enbiyaya ve Evliyaya tapýnmýyor, bunlarýn Allahü teâlâya þerik [ortak] olmadýðýný biliyorlar. Enbiyanýn ve Evliyanýn, Allahü teâlânýn sevdiði kullarý olduðuna, Allahü teâlânýn, sevdiklerinin bereketiyle, kullarýna merhamet edeceðine inanýyorlar. (Zararý ve faydayý yaratan yalnýz Allahü teâlâdýr. Tapýnmaya hakký olan yalnýz Odur. Sevdiklerinin bereketiyle kullarýna merhamet eder) diyorlar. Müþrikler de, putlarýnýn yaratýcý olmadýðýný söylüyorlarsa da, putlarýn tapýnmaya haklarý olduðuna inanýyor, bunun için tapýnýyorlar. (Putlarýn ibadet edilmeye hakký vardýr) dedikleri için müþrik oluyorlar. Yoksa, (Bize þefaat etmelerini istiyoruz) dedikleri için müþrik olmuyorlar. Putlardan þefaat beklemek de elbette bâtýl, yani bozuk bir inanýþtýr. Böyle inanmak caiz deðilse de, bâtýlsa da, þirk de deðildir. Putlara tapýnmak þirktir.

..  

  Yorumlar

 
Burhan Çaçan - Kemençe Taksimi


Muzaffer Gürler - Geleyim


Rüyada telefon görmek


Mevlana Hazretleri'nin vasiyeti


Hilmi Tunalý - Medine Sultaný


Kuran-ý Kerim 44 Sayfa Dinle


ALpeR --- SenSiz...


Sami Yusuf - Khorasan


yeni 2013 Berat Kandili e kartlarý


AdeM PaLa - GideLim Medine'Ye


Berat kandili mesajlari - Kandil sms ve Kandil Mesajlarý


M-ozcan Gunesdogdu rabbena-atina


Cocuklar ve bilmiyenler icin Namaz nasil kilinir 4. Bölüm


Abdurrahman Önül - Medineye


MevLana - BiLdikLerini AnLat


AnýLarýný Gizlesene


UGur ÝþiLak - Bir DamLa oLsam


ÝSmaiL BeyhaN - Sevdim Bir KeRe


Mustafa Topal - Sensin ya Rasulallah


yeni 2015 abdullah akbulak gül olur geçer


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe