Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Altýn Kullanmak

Altýn Kullanmak en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6532
ilahi dinle  

Ýslâm dini süslenmeyi mübah görmüþ, ve hatta bazen ve gerektiði yerlerde teþvik etmiþtir.

Cenâb-ý Hak;
"De ki Allah'ýn kullarý için yarattýðý ziynet ve temiz rýzýklarý haram kýlan kimdir?"
(Arâf, 7/32) buyurmuþtur.

Fakat bunlarýn yanýnda erkeklere haram, kadýnlara da helâl gördüðü ziynet eþyalarý da vardýr. Erkeklere haram olan ziynet eþyalarý, altýn ve saf ipektir.

Hz. Ali ibn Ebu Talib (r.a.)'dan rivayet edilen bir hadisde Resulullah Hz. Muhammed (s.a.s.) þöyle buyurmuþlardýr:

"Resulullah (s.a.s.), ipeði sað eline, altýný da sol eline alarak buyurdu:

"Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdýr." (1).

Yine bir gün, bir adamýn elinde altýn yüzük gördüðü zaman, onu çýkarýp attý ve buyurdu ki:

"Herhangi biriniz tutuþmuþ bir ateþ parçasýný eline almaya yeltenir mi hiç?"

Resulullah (s.a.s.) oradan ayrýldýktan sonra adama, yüzüðü alýp ondan faydalanmasýný söylediler.

Bunun üzerine adam:

"Resulullah onu alýp attýktan sonra vallahi almam" dedi. (2).

Ýsrafa dalanlarýn yanýnda gördüðümüz, altýn kalem, altýn saat, altýn çakmak altýn sigara kutusu, altýn aðýzlýk ve benzerleri de fakihlerce altýn yüzük gibi görülmüþtür. Gümüþ yüzük kullanmayý ise Ýslâm helâl görmüþtü.

Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen bir sünnette, "Resulullah gümüþten bir yüzük edinmiþ ve eline takmýþtý" (3). Ayrýca sahabe-i kirâmýn gümüþ yüzükleri vardý.

Ýslâm, altýný erkeklere haram kýlmakla, ahlâkî ve terbiyevî yüce bir hedefe yönelmiþtir. Ýslâm, erkeðin erkekliðinin korunmasý gerektiðini, zayýflýðýn ve baþkasýnýn önünde eðilmenin doðru olmadýðýný belirtmek ister. Periþan olmanýn belirtilerinden erkeði muhafaza eder. Allah'ýn, kadýnýn terkibinden daha baþka bir uzvî bir terkiple yarattýðý erkeðe, kadýnlara benzemek ve çeþitli süslerle öðünmek yakýþmaz. Bu haramlaþtýrmanýn arkasýnda ayrýca sosyal bir hedef de yatmaktadýr.

Altýn ve gümüþ eþyanýn kullanýlmasý keyfiyeti, Ýslâm'ýn genel olarak israfa karþý açtýðý savaþa ait programýn bir parçasýdýr. Kur'an nazarýnda israf, milletleri helâk oluþla tehdit eden çözülme ve bozulmanýn bir benzeridir. Zira israf sosyal bozulmanýn baþlangýcýdýr. israf hayýrlý ve doðru bütün yollarýn, prensiplerin düþmanýdýr.

Kur'an-ý Kerim'de:
"Bir memleketi yok etmek istediðimiz zaman nimet ve refahdan þýmarmýþ ele baþlarýna emir veririz Ama onlar yoldan çýkarlar. Artýk o memleket yok olmayý hak eder. Biz de onu yerle bir ederiz. " (Ýsrâ 17/16).

Ýslâm, müslümanýn hayatýndaki israfýn bütün belirtilerini haram kýlmýþtýr. Erkeklere altýn ve ipekli giymeyi haram kýldýðý gibi, erkek ve kadýn bütün müslümanlara altýn ve gümüþ kap kullanmayý da haram kýlmýþtýr.

Bundan baþka bu hükmün deðerli bir iktisadî yönü vardýr. Altýn, dünya piyasalarýnda en önemli bir maddedir. Bunun için onun erkeklerin kadýnlar gibi süs eþyasý veya kap-kacak olarak kullanmasýný doðru bulmamýþtýr.

Ýslâm, kadýnýn doðuþtan süse ve ziynet eþyasýna karþý meyilli olduðunu gözönüne alarak erkekleri sapýtma ve þehveti kamçýlama yolunda kullanmamak þartýyla, yukarda belirtilen haramlaþtýrma hükmünden kadýnlarý istisna etmiþtir.

 

  Yorumlar

 
Grup Tillo - Muhammed-i Seversen


Seçmeler - Zara - Sevdim Seni Ýlahisi Dinle


Muhammed Acar - Cenazeme Gelirmisin


Ney Sololarý - Gül Yüzümü


Yemek Tarifleri - Ekþili Ufak Köfte(Gaziantep)


2014_CeLaLeddin aDa - aÞkýn MerkeZi mp3


Kefen Soyanýn Hali


Kuran-ý Kerim 84 Sayfa Dinle


Þehid Mehmetçiðin Son VedaSý


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Her Sabah Gönlümü


Muzaffer Yalcin - Hattaboglu Omer


Namaz Ýlahileri - Namaz Þarkýsý


Abdurrahman Önül - hz.osman dinle


Mustafa Caymaz - Kabirde Yüzleþme


MeZZep YurdagüL --- Medine


( Mp3 ) Grup TaiF - Eyub EL Ensari


Adem Karabey-Alemlere-Rahmet


Özhan Eren - Kara Tren


Kenan Güngör - Ölüm Acýsý


Ney Sololarý - Gel Gör Beni


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe