Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Dinimizde Yas Tutmak Var mýdýr?

Dinimizde Yas Tutmak Var mýdýr? en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6130
ilahi dinle   Ýslamiyet kötüleme ve yas tutma dini deðildir. Yas tutmanýn caiz olduðunu gösteren hiçbir âyet ve hadis yoktur. Aksine yasaklandýðý bildirildi. 10 Muharremde kendilerine eziyet etmek haramdýr. Yas tutmanýn Müslümanlýkla hiç ilgisi yoktur. Dinimizde, yas tutmak günah olduðundan, vefat eden veya þehid olan mübarek zatlarýn hiç birisi için matem tutmak caiz olmaz.

Ancak, ölü için sessiz aðlamak caizdir. Zira (Müminin ölümüne gökler aðlar) buyuruldu.
(1)

Ölü için yüksek sesle aðlamak, matem tutmak, siyah elbise giymek, siyah perdeler ve rozetler, iþaretler asmak, matem iþaretleri, resmini taþýmak caiz deðildir.
(2)

Cenazeye ve cenaze çýkan yere siyah örtmek ve siyah giyinmek caiz deðildir.
(3)

Ebu Seleme’nin kýzý Hazret-i Zeynep anlatýr:

Resulullahýn zevcesi Ümmi Habibe validemizin babasý ölünce baþsaðlýðý dilemek için yanýna gittiðim zaman dedi ki:

"Resulullahýn, (Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadýnýn, ölen yakýný için üç günden fazla yas tutmasý helal deðildir) dediðini duydum." Cahþ kýzý Zeyneb’in kardeþi þehid olunca, o da ayný þeyleri söyledi. (4)

Dinimiz, nimetlere þükretmeyi, musibetlere de sabýr ve susmayý emrediyor. Çocuk olunca, akika kesmeyi bildiriyor. Ölünce, hayvan kesmeyi veya baþka bir þey yapmayý emretmiyor. Baðýrýp çaðýrmayý, yas tutmayý yasak ediyor.
(5)

Dinimize göre, hem sevinç, hem de üzüntü bulunan bir günün yýl dönümlerinde, üzülmeyip, sevinmek, o gündeki sevinçli þeyleri hatýrlayýp, üzüntülü þeyleri düþünmemek gerekir. Çünkü Ýslamiyet’te yas tutmak yoktur. Bütün hadis kitaplarý, Peygamber efendimizin ölü için yüksek sesle aðlamanýn ölüye sýkýntý vereceðini bildirmektedir. Bu hadis-i þeriflerden bazýlarý þöyledir:

Ölüyü överek aðlamak cahiliyet âdetidir. (4)

Ölü, yakýnlarýnýn kendisine baðýrarak aðlamasýndan sýkýlýr. (4)

Yas tutan, ölmeden tevbe etmezse, kýyamette þiddetli azap görür. (6)

Ölü için yas tutmak insaný küfre sürükler. (4)

Ölü için aðlayana da, onu dinleyene de lanet olsun. (7)

Üzülünce, elbisesini yýrtan ve baðýrýp çaðýran bizden deðildir. (4)


Matem yapmak, baðýrýp çaðýrmak, ilk olarak Muhtar-ý Sekafi tarafýndan ortaya çýkarýldý. Bu bid'at, zamanla bir ibadetmiþ gibi yayýldý. Halbuki Muhtar-ý Sekafi, bunu Kufe halkýný aldatýp, onlarý Emevilerle harbe sürüklemek, böylece hükümeti ele geçirmek için bir hile olarak yapmýþtý.

Peygamberlerden Hazret-i Zekeriya ile Hazret-i Yahya’yý keserek þehid etmiþlerdi. Ýlk Ýslam þehidi Hazret-i Yaser ve hanýmý Sümeyye hatun idi. Resulullah efendimizin sevgili amcasý Hazret-i Hamza da feci þekilde þehid olmuþtu. Peygamber efendimiz, þehid olan Peygamberlerin, Hazret-i Yaser ile hanýmýnýn ve Hazret-i Hamza’nýn þehid edildiði günün yýldönümlerinde matem tutmadý. Matem tutmayý yasakladý.

Matem yasak olmasaydý, herkesten önce Yahudi kadýnýn bir yýl kadar önce yediði zehirli yemeðinin neticesinde vefat eden Peygamber efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hazret-i Hamza gibi; Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali de, Hazret-i Hasan da zehir verilerek þehid edildi. Milyonlarca Müslümanýn mezhep imamý olan imam-ý a’zam hazretleri de þehid edildi. Resulullah efendimizin emrine uyularak bu büyük zatlar için de yas tutulmadý. Yas tutmamak o büyük zatlarý sevmemek anlamýna gelmez. Babasý gibi Hazret-i Hüseyin gibi yüce bir imamýn þehid edilmesi de, bütün Müslümanlar için büyük üzüntüdür. Ama yas tutmak, ölüm yýldönümlerinde dövünmek asla caiz deðildir.

Mehmet Ali Demirbaþ

 

  Yorumlar

 
Bir aile hep patates yiyormus


Kerkük ilahileri - Allah Emrin Tutalým


Erkekler Cuma Namazýndan çýkmadan kadýnlar öðle namazý kýlabilir mi?


UGur ÝþiLak - ÇanakkaLe ÞehitLerine


Muhammed Ýlhan - Veysel Karani


....Allah(c.c) Sormayacaklarý...


Mp3 Mustafa YýLdýzdoÐan - BaþimLa GönLüm


Ender Doðan - Aþk Ýle Allah Diyelim


Allah Nasýl Misafir Edilir?


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 25 Aðustos 2010 sohbeti izle 3. Bölüm


Muhammed Ýlhan - Çay Ýlahisi


Kur’an-ý Kerim RUH tur


Allahü Teâlâyý Bilirmisin


Kuran-ý Kerim 53 Sayfa Dinle


2012 ÝLAHÝLERÝ DÝNLE


-- MuhTeÞem BiR iLahi --


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Allah Allah Hüve Rabbüna


Senai Demirci - Uyanýþ izle


Hicri YýLbaþý Namazý..


yeni 2015 abdullah akbulak öyle bir nebidir ki


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe