Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ramazan Manileri

Ramazan Manileri dinle - Ramazan Manileri indir - Ramazan Manileri oku - Ramazan Manileri izle - Ramazan Manileri bul - Ramazan Manileri en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

10547
ilahi dinle  
Akþamdan pilavý piþirdim 
Gene karnýmý þiþirdim 
Çok mani diyecektim ama 
Defteri yolda düþürdüm
Akþam ezaný dinlemek
Sahur vakti yemek yemek
Ramazana mahsus þeydir
Gece davulcu söylemek
Aldanma saða sola,
Gel gidelim hak yola,
Güzel oruç tutanýn,
Âkýbeti hayrola.
Arnavut'musun Tatar'mýsýn 
Ekþili çorba yapar mýsýn 
Sana davul çalýyorum amma 
Acaba sen oruç tutar mýsýn
Bak geldi etli dolma,
Çok yiyip göbek salma.
Üstüne bir kahve iç,
Terâvihe geç kalma!
Besmeleyle çýktým yola 
Selam verdim saða sola 
A benim aðalarým 
Namazýnýz mübarek ola.
Bu aya hürmet gerek,
Nîmete þükür gerek,
Mübârek Ramazan’da,
Hakka ibâdet gerek.
Bu aya sultan ay derler
Kaymak ile baldan yerler
Ezelden adet kýlýnmýþ
Bekçiye bahþiþ verirler.
Bu gece ayýn evveli 
Açýldý Ýslâm’ýn gülü
Geldi Mubarek ramazan
Mesrur etti cân ü dili.
Cebimin aðzý dardýr
Ýçinde þeker vardýr.
Sabreyle aman gönül,
Ýftara neler vardýr?
Çatal kaþýk elimde,
Besmele var dilimde,
Fazla kaþýk salladým,
Bir sýzý var kolumda
Davulumun ipi kaytan, 
Kalmadý sýrtýma mintan, 
Virin aðalar bahþiþim, 
Alayým sýrtýma mintan
Deniz suyu serindir
Damla gibi derindir
Bir tek hurma da olsa
Bir mü'mini sevindir.
Davulun içi pekmez,
Çalarým fakat ötmez.
Bir bahþiþ vermezseniz,
Davulcu buradan gitmez.
Eski cami direk ister 
Söylemeye yürek ister 
Benim karným tok ama 
Arkadaþým börek ister
Evveli rahmettir kula
Girelim sýdk ile yola
Hulûs ile eyleyelim
Ta ki dua makbul ola
Ezanlar hep okundu
Ýftarlýðým lokumdu
Aç karnýna çok yedim
Bana biraz dokundu.
Günâhýn olsa yýðýn,
Yine de O’na sýðýn.
Gazabýndan fazladýr,
Rahmeti Allahýmýn.
Gökyüzünün melekleri
Devran eder felekleri
Bu ayda ikram edenin
Zayi olmaz emekleri
Göz aydýn hepimize,
Mübârek günler bize,
Onbir ayýn sultaný,
Hoþ geldin evimize.
Hakk’ýn bize ihsanýsýn
Hem aylarýn sultanýsýn
Sen bir saadet kânýsýn
Ey mâhý sultan merhaba
Halayýklar halayýklar
Ocak baþýnda uyuklar
Davulumun sesini duyunca
Pirincin daþýný ayýklar.
Hava sýcak terlerim,
Birçok mâni derlerim,
Davet verdim bu akþam.
Sizleri de beklerim.
Herkes sabýrla bekler,
Zayi olmaz emekler
Ýftara geliyoruz.
Hazýrlansýn yemekler.
Hoþafýn suyu boldur,
Bir kepçe daha doldur,
Sahurda köfte varmýþ,
Ne olur erken kaldýr
Ýnananlar oruç tutar,
Gönüller hep bir atar,
Sevinir hep müminler,
Allah diyenler artar.
Ýþte geldim iki büklüm 
Üstümdedir davul yüküm 
A benim aðalarým 
Selamun aleykum
Ýþte geldi gidiyor,
Mutlu günler bitiyor,
Onbir ayýn sultaný,
Bize vedâ ediyor.
Kavuþtuk Ramazan’a,
Hem de büyük ihsana,
Bu ayda oruç tutmak,
Huzur verir insana
Karþýma fener geldi,
Aklýma neler geldi,
Börek bekledim ama,
Sofraya döner geldi
Maniler çiçeklidir.
Birbirine eklidir.
Davulcunun daveti,
Mutlaka böreklidir.
Misafirim nazlandý,
Börek diye sýzlandý,
Bir sini börek yedi,
Biraz olsun uslandý.
Ne uyursun ne uyursun,
Bu uykudan ne bulursun,
Al aptesti kýl namazý
Cenneti alayý bulursun.
On bir diye sevinme
Teravihten erinme
Ýbadetler þükürdür
Bunu bil ki öðünme
Onbir ayýn sultaný,
Kýymetlidir her âný,
Süslersin þu cihâný,
Hoþgeldin yâ Ramazan!
Pilavýn kokusu var,
Mâninin arkasý var,
Bahþiþimi yollayýn.
Gözümün uykusu var.
Rabbimizin nîmeti,
Ölçülür mü kýymeti?
Bu ayda müminlere,
Saçar bolca rahmeti.
Ramazan’ým merhaba
Bizlere verdin sefâ,
Rabbimize hamdolsun,
Her nefeste bin defa.
Sâlih olan seçilir,
Gök kapýsý açýlýr.
Oruçlunun üstüne,
Ne rahmetler saçýlýr.
Sahur oldu ýþýyor,
Bülbüller ötüþüyor,
Ýftara çay deyince,
Yüreðim tutuþuyor.
Sahur vakti emîndir.
Hoþaf suyu serindir.
Aman eli çabuk tut,
Yetimi sen sevindir.
Secdeye varan baþla,
Gözlerden akan yaþla,
Müslüman arkadaþla,
Ne güzeldir Ramazan.
Sofrada fakir olsun,
Tabaðý çukur olsun.
Karný doyduktan sonra,
Duâyý okur olsun.
Sokak yolu dar mýdýr?
Minaresi var mýdýr?
Ýftara kal diyorlar,
Acep aslý var mýdýr?
Þükür bu aya girdik.
Akþam hilâli gördük,
Sevinçlere garkolup,
Yüzü secdeye sürdük
Tepsiler dizi dizi,
Dâvete bekle bizi,
Adresi iyi yaz ki,
Kolayca bulam sizi
Uyumasýn gözümüz,
Doðru olsun sözümüz,
Her iki cihanda da,
Ak olmalý yüzümüz.
Var hânene selâm et!
Hâlin olsun selâmet,
Son günler yaklaþtýkça,
Çoðalýr oldu dâvet
Yaram derindir eþme.
Aman derdimi deþme,
Sahurda börek yoktu.
Gözlerim oldu çeþme.
Yemekler boldur gayet,
Beni de edin davet,
Birlikte yer içeriz,
Þöyle ederiz sohbet.
Yeni cami direk ister
Bunu söylemeye yürek ister
Benim karným toktur ama
Arkadaþým börek ister.
Yün yatakta yatarýz,
Yapma çiçek satarýz,
Biraz bekle davulcu,
Þimdi bahþiþ atarýz.
Bekçiniz kapýya geldi,
Cümlenize selam verdi.
Darýlmayýn iki gözüm,
Bahþiþin almaya geldi.
Duvardan kedi atladý,
Bekçinin ödü patladý.
Merak etme bekçi baba
Bey kesesini yokladý.

..  

  Yorumlar

 
Minik KaLpLer KoroSu - Yaðmur iLahisi


KeLime-i TevhiD....


Abdulkadir sehitoglu - sala


Hilmi Tunali - YALVARIS 2011


Seyyid Veysel Ekinci - Ýsmin Ahmed


balsohbet


ResimLi GüzeL Bir Söz


Abdurrahman Önül - Arafat Daðý


Muzaffer Gürler - Sultaným


Müziksiz ilahiler - Aþýðýz Muhammede


CemaL Kuru - GideRim 2013


Murat Anlar - Garip ummetin


Cumanýz MübaRek oLSun


Küçük Ahmet Gel Zikret Mevlayý


aLbüm 2014 - Abdurrahman ÖnüL - KabiR


HeLaL NediR...?


Ramazan Sarý - Can Ahmede Gidiyorum


Celaleddin Ada__2013__BaðDat.....


Hilmi Tunalý - Affet Allahim


Abdurrahman Önül__Arafat Daðý


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe