Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ramazan Bayramý

Ramazan Bayramý en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

12042
ilahi dinle  
Müslümanlarýn iki büyük bayramýndan biri. Ramazan ayýnda tutulan bir aylýk orucun bitiminde Þevval ayýnýn ilk üç günü müslümanlarýn bayram günleridir. Ramazan bayramýna, o gün fýtýr sadakasý verilmesinden dolayý "Fýtýr bayramý" adý da verilmektedir.

Resulullah (s.a.s) Medine'ye hicret ettiði zaman Medinelilerin eðlenip neþelendiði iki bayramlarý vardý. Hz. Peygamber Medinelilere özgü olan, cahiliye izleri taþýyan bu bayramlarýn yerine bütün müslümanlarýn  sevinip eðleneceði Ýslâm'ýn iki bayramýný onlara haber verdi:

"Allahu Teâlâ size, kutladýðýnýz bu iki bayramýn yerine, daha hayýrlýsýný, Ramazan bayramý ile Kurban bayramýný hediye etti". (1)

Bayram, Ramazan çýkýp bayramýn baþladýðý Þevval hilalini görmekle, havanýn bulutlu olmasý durumunda da Ramazan'ý otuz gün tutmakla baþlar. Ramazan'ýn yirmi dokuzunda hilal görünürse, ertesi gün Þevval'in biridir ve bayram yapýlýr. (2)

Ramazan bayramý, bir aylýk oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanýn mübah olduðu; müslümanlarýn eðlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleþtikleri; çocuklarýn, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiði; kýsaca Ýslâmî kardeþliðin toplumun her kesiminde canlý olarak yaþandýðý; bütün bunlarla birlikte Allah'a karþý da sorumluluklarýnýn bilinciyle topluca namaz kýlýp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir. Ramazan bayramýnda yapýlmasý vâcib olan fýtýr sadakasý vermek, bayram namazý kýlmak gibi ibadetlerin yanýnda sünnet, müstehab olanlarý da vardýr. Ramazan'ýn ilk gününde oruç tutmak ise haramdýr.

Ramazan bayramý sabahý erken kalkýp bayramýn canlýlýðýný hissetmek, diðer günlerden farklý bir gün olduðunu görmek, cünüp olsun olmasýn guslederek temiz (mümkünse yeni) elbiseler giymek, pis kokulu yiyeceklerden uzak durmak, aðzý misvaklayýp fýrçalamak, güzel kokular sürünmek, saçý-sakalý, týrnaklarý ve vücudun diðer yerlerindeki kýllarý sünnete uygun bir þekilde temizleyip düzene koymak, Ýslâm'ýn adabýndan olan güzel þeylerdir ve müstehabtýr. Ayrýca fertlerin birbirine karþý diðer günlerden daha fazla güleryüzlü davranmasý, neþeli görünmek, topluca bayram namazýna gitmek; namazdan önce varsa hurma, hurma yoksa tatlý bir þey yemek; bunun da bir, üç, beþ gibi tekli olmasýna dikkat etmek; namaza giderken Allah'ý zikretmek, karþýlaþýlan müslüman kardeþlerle selamlaþýp bayram sevincini paylaþmak, bu günü daha bir anlamlý kýlacak davranýþlardýr ve Hz. Peygamber'in sünnetleridir. Yakýn akrabalarýn birbirini ziyaret edip sormasý, ihtiyaç içinde olanlara yardýmcý olunmasý gerekir. Ana-babayý unutmamak, hiç olmazsa bayram  günlerinde kendilerini ziyaret edip gönüllerini almak müslüman evlatlarýn terketmemesi gereken dinî bir yükümlülüktür.

Zengin olunsun fakir olunsun, bayram gününde güç yettiðince sadaka vermek, daha fazla müslümanla karþýlaþýp sevinci paylaþmak için namaza gidilen yoldan gelmeyip baþka bir yoldan dönmek sünnettir. Sadakalarýn dýþýnda, üzerlerine vâcib olan müslümanlar, bayram namazýndan önce "fitre" adý verilen fýtýr sadakalarýný verirler. Þâfiî, Mâlikî ve Hanbelîlere göre sadaka-i fýtýr farz, Hanefi mezhebine göre vâcibdir (3). Bayram namazýndan sonra müslümanlarýn birbirleriyle bayramlaþýp musâfaha yapmalarý, kucaklaþmalarý Ýslâm'ýn hoþ karþýladýðý güzel geleneklerdir.

Sabah namazýndan sonra bayram namazýna kadar hiç bir namaz kýlýnmaz. Bu konuda Ýbn Abbâs'tan gelen bir rivâyet þöyledir: "Nebiyyi Ekrem (s.a.s) fýtýr bayramý günü yalnýz iki rekât kýldýrýp ondan evvel de sonra da hiç bir namaz kýlmadý..." (4).

Bayram namazýnýn cami-mescid gibi kapalý yerler yerine açýk alanda, geniþ ve düz bir meydanda kýlýnmasý sünnettir. Medine'ye bin arþýn uzaklýkta bir yer vardý ki buraya "Musallâ" adý verilmiþti. Bayram namazlarý da burada kýlýnýrdý. Ebû Saîd el-Hudrî diyor ki: "Resulullah fýtýr bayramý ile kurban bayramý günlerinde Musallâ'ya çýkardý. Ýlk baþladýðý þey namaz olurdu. Sonra namazdan çýkýp, cemaat saflarýnda otururken ayakta onlara dönüp vaaz eder ve istediklerini tavsiyede bulunurdu. Abdullah b. Sâib þöyle anlatýr: "Resulullah (s.a.s) ile bayram namazýnda bulundum. Namazý bitirince; Biz hutbe okuyacaðýz, dinlemek isteyen otursun dinlesin,   gitmek isteyen de gidebilir" buyurdu (5).

Bayram namazlarýnda ezan okunmaz. Bu konuyla ilgili pek çok hadis vardýr. Ancak, halkýn namazý kaçýrmamasý için çaðrý yapýlabileceði yönünde mürsel hadisler de vardýr. Örneðin, "Resulullah, bayramlarda essalâtü câmiah (Topluca namaz kýlmaya buyrunuz) diye nidâ etmeyi müezzine emir buyurmuþlardýr... Dolayýsýyla bu rivâyeti kabul edip 'namaza gelin' gibi sözlerle namaza çaðýrmak mekruh olmaz. Ancak "Hayyaalessalah" gibi ezan cümleleriyle nidâ edilirse bu mekruh olur" (6) diyen âlimler de vardýr.

Kadýnlarýn bayram namazýna gidip gidemeyecekleri konusunda da farklý görüþler vardýr.

Peygamberimiz zamanýnda kadýnlarýn bayram namazýna gittikleri bir çok sahih hadisle sabit olmuþ bir gerçektir. Hattâ þu hadis hayýzlý kadýnlarýn dahi namaza durmamak þartýyla namaz yerine gidebileceklerini göstermektedir:

Ümmü Atiyye'nin bildirdiðine göre

"Taze, kocaya varmamýþ kýzlara, hattâ hayýzlý olanlara varýncaya kadar bütün kadýnlar namazgaha çýkar, o günün bereketinden nasiplenmek ümidiyle erkeklerle birlikte tekbir getirir, onlarla beraber dua ederlerdi. Yalnýz, hayýzlý olanlar Musallanýn haricinde kalýp cemaatin tekbir ve dualarýnda hazýr bulunurlar (namaza katýlmazlardý)" (7).
Diðer bir rivâyette Ýbn Abbas diyor ki:

"Resulullah, kadýnlarýn hutbeyi iþitmediklerini düþünerek Bilâl'i alýp onlarýn yanýna geldi, onlara vaaz ederek sadaka vermelerini emretti. Kadýnlar küpesini, yüzüðünü Bilâl'in eteðine atýyorlardý" (8).

Bütün bunlara raðmen, ahlak ve namusa verilen deðerin azaldýðý, fitne ve fesadýn  yaygýnlaþtýðý ortamlarda kadýnlarýn cemaate katýlmayýp evlerinde durmalarý Ýslâm'ýn ruhuna daha uygundur.

Ramazan bayramýnýn tespiti kamerî aylardan Þevval hilalinin görünmesiyle olduðu için, hilalin görünüp görünmediði hakkýnda kesin bir sonuca varýlamaz da Ramazan orucunun otuzuncu günü, o günün bayram olduðu anlaþýlýrsa, orucu iftar edip bayram yapmak gerekir. Ancak, bayram namazý öðle vaktine kadar kýlýnabileceði için, eðer o günün bayram olduðu öðleden önce anlaþýlmýþsa, bayram namazý hemen kýlýnýr;  yok eðer öðleden sonra oruçlar açýlmýþsa, ilk gün bayram namazý kýlýnmaz. Ýkinci gün kýlýnýp kýlýnmayacaðý konusunda Ýslâm âlimleri arasýnda görüþ farklýlýðý vardýr. "Bir grup insan (binek üzerinde olduklarý halde)  Resuluüllah'a gelerek, bir gün önce hilali gördüklerine þâhitlik ediyorlardý. Resuûlullah onlara, iftar etmelerini, ertesi sabah da Musallâ'ya gitmelerini emretti" (9) hadisini delil kabul  eden Hanefi ve Hanbelîler, bayram namazýnýn ikinci günü kýlýnabileceði görüþündedirler. Þâfiîler bayram  namazýný sünnet kabul ettikleri için, onlara göre ikinci günü kýlýnmaz.

Bayramlarda eðlenmek ve hattâ oyunlar oynamakta bir sakýnca yoktur. Ancak, Ýslâmî kurallarý, haramý, helali, utanma duygusunu, aðýrbaþlýlýðý, israfý ve kâfirlere özenip onlara benzememeyi akýldan çýkarmadan,  müslüman þahsiyetine yakýþýr bir þekilde olmasýna dikkat etmek gerekir.

..  

  Yorumlar

 
Peygamber Sevdalilari - Hebibe Xweda


Mehmet Gökçe - Yalan Dünya Deðilmisin


Esma Ül Hüsna Dinle


Ertuðrul Erkiþi - Sayesi Düþmez Yere


MustaFa DemirCi - VakTi SeheR


Ali Ercan - Köylüyüm ben


Abdurrahman Önül - Çek Zincirim


KaBem....


Müziksiz ilahiler - Cevher Pulla Satýlmaz


Abdurrahman Önül - Ne Zaman Anarsam Seni


Kuran-ý Kerim 81 Sayfa Dinle


SeLahattin PaLa - Mekke iLe Medine


Babam da beyim de açýlmamý istiyor ne yapayým


Ýtikafýn Mekruhlarý Nelerdir?


Mustafa Caymaz - Boyacý Geldi 2012


Grup Kardelen - Göçmen Kuþlar


Seçmeler - Funda Arar - O Gece Sendin Gelen Ýlahisi


Mp3 Yeni - Ýsmail Beyhan - Beyaz Güller


Karun'un Hazineleri


dinisohbeti


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe