Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Dursun Ali Erzincanlý - Hayber Fýrtýnasý - ilahi sözleri

Dursun Ali Erzincanlý - Hayber Fýrtýnasý - ilahi sözleri - Dursun Ali Erzincanlý - Hayber Fýrtýnasý sözü - Dursun Ali Erzincanlý - Hayber Fýrtýnasý ilahisi - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

7223
ilahi dinle  

63 Yýlýn 60'ýydý,
Günler sayýlý ve hicretin 7. yýlý
Medine'ye 48 millik mesafede bir yer.
Adý Hayber.
Gün herhangi bir gün
Sakin ve sessiz
Ama gece gölgeler çekilince,
Hayberliler fitne kazanýna çeviri hayberi.
Üseyr adýnda biri duyduklarý nefreti kelimelere döker,
Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine ye saldýralým.
Nasýl olsa tüm Mekkeliler yanýmýzda,
Onunla yurdunun ortasýnda çarpýþalým,
Eski ve yeni bütün hýncýmýzla.
Bu fikir kabul görür hazýrlýk baþlar hayberde.
63 yýlýn 60'ydý.
Müþrikleri kýþkýrtýp Medine-i yok etme planý,
Bardaðý taþýran son damla ve çatlayan sabýr taþýydý.
Bu damlanýn adý Hendek savaþýydý.
Rüzgar ekmiþti hayberliler, bu yüzden fýrtýna biçeceklerdi.
Fýrtýna kopmak üzere,
Medine-i Münevverden nasýl çýktýðýný bilirsiniz Ashabýn,
Bedir'den tanýrsýnýz bu çýkýþý, Uhud'dan tanýrsýnýz.
Her biri bir ölüm meleði gibi,
Ýþte Hz. Ali elinde resûlüllahýn beyaz sancaðý.
Ordunun öncüsü Ukkaþe,
Sað kol kumandaný Hz. Ömer,
En önde süzülen 200 er,
1400 piyade dolu dizgin atlarýyla,
Sonra peygamber hanýmý ümmü seleme,
Peygamber halasý Hz. Safiyye,
Toplam 20 haným sahabe þefkat kanatlarýyla
Ýþte bu ordu,
Medine'den sah baya doðru akan peygamber ordusu.
Savaþýn parolasý ya Mansur emit,
Fýrtýna yolda.
Hayberin önündeyiz, mevsim yaz
Peygamber atý zari bin gölgesi düþüyor çalýlýklara,
Peygamberin gölgesi olmaz.
Birkaç gün peygamber eþliðinde muhasara
Ve hastalanýyor nur nebi
Sancaðý Ebû Bekir alýyor, fetih müessir olmuyor,
Sancaðý Ömer alýyor,
Elden ele dolaþýyor peygamber sancaðý
Ama fetih gerçekleþmiyor.
Sahabe hayberde zor durumda,
Sahabe peygamber huzurunda
Fahri Kâinat ashabýna sesleniyor,
Yarýn sancaðý öyle bir yiðide vereceðim ki;
Allah ve Resûlü onu sever,
Oda Allah ve resûlünü sever.
O hayberi feth etmedikçe dönmeyecek.
Allah fethi onun eliyle gerçekleþtirecek.
Bitmek tükenmek bilmedi o gece,
Kimdi o yiðit
Ashab-ý Güzin sabaha kadar düþündü durdu
Hattaboðlu Ömer,
O günkü kadar kumandanlýðý istememiþtim diyor
Kimdi o
Bakýn iþte sabah oluyor
Karargâhýn önünde Ashab
Ve bir nur vuruyor çadýrýn dýþýna doðru
Rasûlüllah çýkýyor.
Ebû Bekir ve Ömer baþta olmak üzere,
Kureyþ muhacirleri elini uzatýyor,
Ensar uzatýyor elini,
Hep sancaða talipler
Rasûlü Ekrem'in nazarlarý birini arýyor
Duyulan tek þey peygamberin suskunluðu,
Saki nefes alsalar baþlarýndan kuþ deðil,
Göðüslerinden canlarý uçacak.
Ve o mübarek dudaklarýndan bir soru dökülüyor,
Ali nerde?
Demek o yiðit ali idi
Ýþte Ali zülfikârý belinde
Sancak ak sancak
Peygamber sancaðý ali-i mürte zarýn elinde
Fýrtýnanýn merkezinde bir yer
Adý Hayber
Ve fýrtýna iþ baþýnda
Merhab adýnda biri,
Hayberlilerin en büyük savaþçýsý
Kýlýcýný sallayýp meydan okudu Ali'ye.
' Cesaretin varsa karþýma çýk diye '
Önce þairler çarpýþýrdý savaþ meydanlarýnda,
Þiirler savaþýrdý.
Söz Âlideydi;
' Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuþ,
Ben ormanlarýn derinliklerinden kükreyerek gelen Aslan gibiyim.'
Ve sözü uzatmadý haydar,
Söz kýlýçlarýndý.
Ýlk hamle merhabtan,
Ali kýlýç darbesini kalkanýyla karþýlýyor,
Ve kalkan ikiye ayrýlýyor,
Ve Ali'nin elinden yere düþüyor.
Allah'ýn arslaný þuan savunmasýz,
Fatýmat-üz Zehra'nýn gülü savunmasýz,
Hayberliler sevinç içinde,
Merhab'ýn gülmekten diþleri görünüyor.
Sahabe þaþkýn,
Fahri kainatýn gözleri sükun denizi.
Eðer bir hamle daha yaparsa merhab,
Hayýr,
Hayýr, Hz. Ali'nin elinde etrafa parýltýlar yayan bir þey var,
Bu Zülfikar
Semaya doðru bir kavis çizdi,
Ve ardýndan durdu Zülfikar.
Allah'ýn arslanýyla göz göze geldi merhab,
Gördüðü son þey,
Hz. Ali'nin yýldýrýmlar salan gözleriydi.
Ve indi Zülfikar önce kalkanýný,
Sonra miðferini ikiye ayýrdý.
O gün fýrtýnanýn adý Haydar-ý Kerrardý.
Fahri Kainat savaþ meydanýný geziyor,
Yaralananlar þehit olanlar.
Efendimiz bir þehidin baþucunda duruyor.
Boðazýndan bir okla vurulmuþ bu þahýþ,
Bir çöl arabýydý.
Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayýrmýþtý.
Kendisine getirilen ganimeti aldýðý gibi,
Peygamberin yanýna gelmiþ,
Ya Rasûlallah bu nedir diye sormuþtu.
O senin payýndýr deyince efendimiz,
Ya Rasûlallah demiþti adam
'Ben bu ganimet mallarýný almak için Müslüman olmadým'
Ben demiþ…
Ve eliyle boðazýný göstererek devam etmiþti.
'Ben þuaramdan bir okla þehit olmak için Müslüman oldum'
Fahri Kainat ona;
' Eðer sen doðru söylersen,Allah'ta seni doðrular' demiþti.
Þimdi tam dediði yerden bir okla þehit düþmüþtü.
Efendimiz cübbesini çýkartýp onun üstüne serdi
Ve cenaze namazýný kýldý.
Namazdan sonra þöyle dua etti;
' Ey Allah'ým bu kulun senin yolunda þehit olarak öldürüldü
Ben þahadet ediyorum '
63 Yýlýn 60'ýydý
Günler sayýlý, hicretin 7. yýlý.
Aslanlarýný baðrýna bastý Medine-i Münevvere,
Hayber tarihine küstü.
Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti.
' Ya Rab yeryüzü Asr-ý saadetten beri acýya acý ekliyor
Ya Rab bugün insanlýk senden bir fýrtýna bekliyor

 

 

  Yorumlar

 
Allah'ýn Emaneti


Kadir gecesinde yapýlacak ibadetler


Fatih ÇOLLAK - Fil Suresi dinle


Adil Ýslamoðlu - Ayaz


ahmet ozhan - Kadir Gecesi ilahileri


Anne - Mp3 DinLe


Mustafa Caymaz - Kabirde Yüzleþme


ÞiRkten KoRunmak iÇin OkunaCak DuA


Rüyada ABDEST ALMAK görmek


Küçük Abdurrahman - Rahmetin dinle


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Sübhanel Ebediyyil Ebed


Umut Mürare - Dünya


Rüyada baba görmek


Kuran-ý Kerim 106 Sayfa Dinle


balsohbet


Ali Ercan - Hak Sever Seni


Küçük Emre - GönLüm Seni ArzuLuyor


HoþgeLdin Ramazan-ý Þerif


Rüyada dargýnlýk görmek


Grup Kardelen - Sabret Bacým


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe