Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Dursun Ali Erzincanli - Kaside-i Bürde - ilahi sözleri

Dursun Ali Erzincanlý ilahi Sözleri - Dursun Ali Erzincanli - Kaside-i Bürde - ilahi sözü - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

8781
ilahi dinle  

Yurdundan koparýlmýþ gözleri sürmeli yaralý bir ceylân gibi
Suat'ý alýp götürdüler. Gönlüm öyle kýrýk ki!
Gönlüm, azat nedir bilmeyen bir köle örneði ezgin.
Tan vakti Suat göçtü buralardan. O ne maðrur bakýþlardý Rabbim
Ve ne müstaðni.
Suat ki boyu altýn ölçüde; önden bakýlýnca zarif nahif, incecik belli,
Tombul görünüþlü arkadansa, arka çizgileri bile belli.
Gülerken diþlerinde kar yaðar gibi bir kýþ aydýnlýðý ,
Öyle beyaz, onlarý þarapla yýkýyorlar durmadan sanki.
Vâdi açýk. Kuþluktur. Çakýllarda kuþ sesli serin sular.
Kuzey yelleriyle serin sular gibi saf ve ýþýklý Suat'ýn aðzýndaki.
Süpürürse rüzgâr nasýl üstündeki bulutlarý, nasýl yýkarsa pýrýl pýrýl
Geceleri yaðmur tepeleri
Aðzýndaki su o yaðmur suyu Suat'ýn. diþleri o beyaz kum tepeleri.
Soylulukta en soylu, cömertlikte bir eþi yok bir sevgili iken Suat,
Ne kendi sözünde durdu, ne de dinledi beni.
Suat bu, iþi gücü bana oyun, naz, vefasýzlýk, söz verip dönmek.
Benim kaderim böyle, Onun aþk felsefesi.
Bulut bir zavallýdýr Onun yanýnda biçimden biçime girmekte,
Renkten renge girmekte yaya kalýr bukalemun, gulyabani.
Sen ne aptalsýn ki yahu sandýn Suat durur sözünde.
Kalburda su durursa, Suat da durur sözünde tabii.
Suat'tan söz aldým diye böbürlenip durmak ha!
Hayaller kurdun, umutlandýn! Ama umutlar uçucu, aldatýcýdýr
Rüyalar gibi.
Suat'ýn vuslat. sözleri geçse yeridir atlatýþlar tarihine.
Bir söz istedin mi kendinden, hemen kesilir meþhur yalancý
Urkub'un teki.
Böyle arkandan atýp tutuyorum ya Suat, elbet ayrýlýk acýsýndan.
Onun için affet beni, sen yine de sev beni.
Suat þimdi mutlaka öyle bir yerdedir ki, vakit de akþam;
Saf kan ve yörük diþi develerdir ancak develerin oraya götüreni.
Evet, ta ötelerde konaklýyan Suat oymaðýný tutmak için
Yüreðe korku veren. dað gibi rüzgâr tempolu hecin develer gerekli.
Öyle deve gerek ki, terlerse ýrmak aksýn kulaðýnýn ardýndan,
Uçsuz bucaksýz çöl yollarýný seve seve tepmeli...
Bir deve ki. bakýþý iki hançer ufuklara saplanan.
Eþi gitmiþ; yabani bir aksýðýn gibi öyle uçsun ki, o dursun, altýndan
Kaysýn ateþ çölü ve ateþ tepeleri.
Gerdaný saðlam. ayaklarý yer sarsan vücudu kývrým kývrým ve
Ölçülü biçili.
Soy sopça en arýk damýzlýk develerden haydi haydi ileri.
Böðrü enli, boynu uzun ve kalýn; çehresi geniþ.
Bir erkek deveyi andýrmalý týpký; Suat'ý tutar o zaman belki.
Derisi daha parlak olmalý kabuðundan deniz kaplumbaðasýnýn.
Ve ondan daha saðlam. kýzgýn güneþ altýnda aç azgýn keneler bile
Onu örseleyememeli.
Ýlk bakýþta dað gibi korku vermeli görünüþü bakana:
Boyu yüksek mi yüksek, çevik mi çevik ayaklarý, tertemiz þeceresi.
Gürbüz, etine dolgun. bakýmdan öyle semizlemiþ .olmalý ki,
Oyluklarýndan týrmanan salkým salkým keneler derinin cilâsýndan
Kayýp kayýp düþmeli.
Yürürken baldýrýndan, et fýrlasýn etinden, iki ön bacaðý ok gibi
Çýksýn dolgun göðsünden. serbest atýlýþlý çalým çalým üstüne bir
Yaban merkebi örneði.
Gözlerle gerdan arasý, baþýn yular takýlan yeri.
Sert ve katý olmalý bileði taþý gibi.
Ve upuzun kuyruðu ipek tüylü, sarksýn memelerin üstünden.
Öyle dokunmalý ki memelerin ucunu ürkütmemeli.
Kapkara iki mýzrak bacaklarý, rüzgâr gibi uçmalý
Þüpheye düþmelisin ayaklarý yere deðdi mi, deðmedi mi.
Yumru burnundan, kulaðýndan, beyzi çehresinden bu türlü develeri.
Tanýr derhal deveden anlayan yekta bir bilirkiþi.
Ayaklarý demirdenmiþcesine çakýllarý fýrlatýr iki yana.
Deri mahfaza bile takmaksýzýn aþar kayalýklarý bu eþsiz develer ki.
Çalýþkan bir iþçi gibi terler coþtukça, terledikçe coþar...
Aþar kuþlar gibi serap derelerini, sahra tepelerini, ateþ
Çöllerini...
Kertenkelenin güneþte yanan sýrtý sýcaktan külde piþmiþ ekmeðe
Döndüðü günler bile kimse durduramaz koþmaktan þu bizim deveyi.
Bir sýcaklýk ki, a yolcular dinlenin! der kervan sahibi
Ve taþ altýna gizlenir siyah çekirgeler, o sabýr ateþleri.
Ama bizim meþhur devemiz gün ortasýnda koþusunu bitirmez,
Baþlamýþtýr yolculuða sanki daha yeni.
Sýcak artar, deðiþir yürüyüþü; sýcak arttýkça deðiþir. Ve ön
Ayaklarýnýn
Çýrpýnýþlý hýzlanýþý andýrýr ölmüþ çocuðuna göðüs döven bir anneyi
Ve ona bakýp (anýp kendi ölmüþ yavrularýný
Da) hýçkýran yýrtýnan öbür anneleri.
Evet o yürüyüþ, o ayak çýrpýnýþlarý göðsünü paralayan yaþlý bir
Annenin çýrpýnýþlarý.
Akla elveda diyen bir annenin, alýr almaz ilk yavrusunun kara
Haberini.
Göðsü kan içinde kalan. üstü baþý yýrtýlmýþ,
Saçlarý darma daðýn çýlgýn bir annenin haberini.
Söz taþýyýp öç alan iki yüzlü þiir ve kabile düþmanlarým :
"Ey Ebi Sülma'nýn oðlu sen mahvoldun." dediler. Suat'ýn derdi
Bana yetmezmiþ gibi.
"Ey Ebi Sülma'nýn oðlu sen kendini ölmüþ bil." Ben de koþtum
Güvendiðim dostlara :
Kime baþvurdumsa ama: "Biz yokuz bu iþte, var git kendin bak
Baþýnýn çaresine" demezler mi?
Ben de onlara dedim : "Gidin gidin beni yalnýz býrakýn,
Neye hükmetmiþse o olur, hükmeden o Allah ki.
Yaþamak dediðiniz nedir bin yýl yaþasa bile
Eninde sonunda insanoðlu o kanbur tahta kutuya girmiyecek.
Binmiyecek mi?
Heber geldi: "peygamber. seni öyle bir cezaya çarpacak ki!"
Siz bilirsiniz. hey zavallýlar! Ýþte onun kapýsýndayým, yüreðimde
Sonsuz baðýþlanma ümidi.
Ondan özür dilemeye geldim, af istemeðe geldim;
Çünkü O sýrrýný bilendir, kabul edicisidir mazeretlerin.
O affedenlerin en affedicisi.
Ýçi hidayet öðütü en yüce gerçekler dolu Kur'aný
Sana armaðan eden Allah için ver bana bir savunma mühleti.
Bakma ve zaten bakmazsýn sözlerine beni kýskananlarýn.
Senin hükmün onlara deðil, hakka ayarlý ve ben de bir parça
Suçluyum belki.
Ama senin makamýndayým þimdi. Fillerin bile titrediði makamda.
Bir makam ki, titrerdi bir fil benim gördüklerimi görse. iþitse
Ýþittiklerimi
Burada beni ancak Allah buyruðuna baðlý Peygamber affý
Kurtarýr:
Ben de onun öç ve adalet eline uzatýyorum iþte sað elimi.
Beni ancak o kurtarabilir burda. Yalnýz O. Þimdi söz yalnýz Onun.
Ama O "Sen suçlusun, cezaný çekeceksin" dese önünde eðik
Bulur boynumu adaletin heybeti.
En heybetli manzara bu olur benim için. Çünkü Asserde,
Ýç içe açýlan sonsuz aslan yataklarýnýn en içindeki
Muhteþem yurdunda hüküm süren aslanlar baþbuðudur O.
Bir arslan ki. erkenden ava çýkar, yavrularýnýn besini insanoðlu,
Ýnsan eti.
Bir arslan ki, savaþ alanýnda kendi düþmaný dengi
Býrakmadan çarpýþmayý, haram sayar kendine savaþý terketmeyi.
Heybetinden kýsýlýr sesleri yýrtýcý çöl arslanlarýnýn ,
Arslanlar arasýnda bile o daðýtýr adaleti.
Parçalandý silâhlarý ve elbiseleri, kurda kuþa yem oldu
Bu vâdide kendi gücüne bileðine güvenen nice kiþi.
Þüphe yok ki, Peygamber, en keskin bir kýlýçtýr kýlýçlarýndan
Allahýn.
Sonsuz bir kurtuluþa, nura ve hidayete alýp götüren bizi.
Ve arkadaþlarý O'nun, Mekke vâdisinde Ýslâmý kabul eden
Kureyþin en ileri gelenleri... Cömertlikte ve yiðitlikte hiç birinin
Yok dengi.
Ýlk gûnler, göçmek gerekliydi, hemen göçtüler, . zerre tereddüt
Etmeden.
Býrakarak yurtlarýný, tüten ocaklarýný, mal ve mülklerini.
Yerlerinde kalanlar çarpýþamýyacak güçte olanlardý.
Onlar da, müdafaasýz ve silâhsýz, çepçevre küfürle çevrili, bugünü
Hazýrlamýþ beklemiþlerdi.
Evet, bunlar, baþlarý dimdik gezen yiðit üstü yiðit,
Davuda mahsus demir gömlektir zýrh diye giydikleri.
Zýrhlarý pýrýl pýrýl ve upuzun. Çelikten büklümleri öyle ki,
Birbirine geçip kaynaþmýþ bir ayrýkotunun halkalarý gibi.
Mýzraklarý düþmaný devirse yere, gurur nedir bilmezler,
Yenilirlerse bilmezler nedir umut kesmek, yok ya yenildikleri!
Ak soy develer gibidir gidiþleri. korunmalarý da saldýrýþ.
Vurulunca göðüslerinden vurulurlar. Onlar ürkmez, onlardan
Ürker dev dalgalý ölüm denizi.

 

..  

  Yorumlar

 
GüL Ahmedim DinLe


dini chat odalari


Yusuf Gurbet - Allahým


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 3 Eylül 2010 sohbeti izle 4. Bölüm videosu


Peygamberimizin Mucizeleri Dini Belgesel


Þoför


ResimLi Cuma Duasý__


Mustafa Ceceli - iftar duasi


Kuran-ý Kerim 74 Sayfa Dinle


Rüyada kaynana görmek


Bir Yeriniz Aðrýdýðý Zaman


ishak Danýþ - Kur'an-ý Kerim Ziyafeti


2012 MEVLÝD KANDÝLÝ MESAJLARI


Minik Dualar Grubu - Uyku Duasý


Mevlana'dan Resimli Sözler...


Abdurrahman Önül - Yak Sultaným


Sedat Uçan - Mekkeye


dinisohbeti


Kadir Gecesinde Ne Yapýlýr?


Hasan Dursun - Sensiz Aðlar 2011


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe