Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Rüyada ev görmek

Rüyada ev görmek ev | ev yorumu | Rüyada ev | Rüya tabiri ev | Rüya tabirleri ev | ev | Rüyada ev görmek | ev tabiri | Rüya yorumu ev | Rüya ev | ev rüya tabiri en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6313
ilahi dinle   Rüyada görülen evin bir çok tabiri vardýr.Ev görmek erkeðin beraberce yaþadýðý, hanýmýna iþarettir.Bir kimse tanýmadýðý bir evin üzerin çýktýðým görse o evin kýymeti ve seren nisbetince bir kadýnla evlenir. Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiþ ve diðer evlerden ayn bir evde görse, bununla beraber þerre iþaret eden söz desöylese, o ev o kimsenin kabri olur. Bir kimse kendisini saðlam bir evde hapsedilmiþ ve kapýþý üzerine kilitlenmiþ görse, halbuki o ev de diðer evlerin ortasýnda olsa,o kimse hayýr ve nimete iþarettir.Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdügünü gören kimse, bir kadýnýn nafaka ve idaresin! üzerine alýr.Evin kendisini yüklendiðini veya onunla beraber geldigini gören kimsenin nafaka ve idaresi hanýmýnýn üzerine olur.Evinin, altýndan olduðunu görenin evinde yangýn çýkar. Kendini küçük bir evden çýkýyor görse, üzüntü ve gamdan kurtulur.Bir kimse bacasýz bir evde oldugunu ve güneþin yahut ayýn o haneye dogduðunu görse o yerden bir kadýnla evlenir.Bir kimse evinde çamurla sývanmýþ geniþ bir odanýn oldugunu görse, halbuki o evde öyle bir oda yok olsa o evde saliha kadýnlarýn çokluguna iþarettir.Eðer o oda kireçle sývanýp kiremitle yapýlmýþsa o kadýnýn kötü sözlü münafýk birisi olmasýna iþarettir.Bir kimsenin demirden yapýlmýþ bir ev görmesi, hanýmýyla beraber uzun ömürlü olmasýna; rüyasýnda karanlýk bir ev görmesi ise, kötü ahlaklý bir erkeðe iþarettir.Bir kimse bir evin, kendisini yüklendiöini ve içinde olan eþya ile yürüdüðünü ve insanlarýn da onunla beraber yürüdüðünü görse, o ev halkýna bir musibet eriþir.Islak ve çamurlu bir eve girdiðini gören kimse,o ýslaklý ve çamur nisbetinde hanýmý tarafýndan gelecek üzüntü ve kedere girip,sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulur.Bir kimse bir þehirde bir bina yaptýðým görse, o kimse o þehirde evlenir ve bir çocuðu olur. Eðer kendi evini bulunduðu halinden geniþ olarak görse,hayýr ve nimete ve bolluða kavuþur ve hanýmý tarafýndan servete eriþir. Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atýyor gören kimseye büyük bir üzüntü isabet eder.Yeni bir ev gören kimsenin düþmaný ölür. Kendisinin bir evi nakýþladýðýnýgörse o evde husumet ve þiddet meydana gelir.Bir kimse kendi evini karanlýk görse, menfaat ve rahatý olmayan uzak bir yolculuða çýkar.Evini aydýnlýk görse,çýktýðý yolculukta hayýrla karþýlaþýr.Kendi evini yýktýðýný görse malýna baþkalarý varis olur.Rüyada görülen ev, kiþinin dünyasýdýr. Bundan dolayý bir kimse rüyada kendisinin yeni sývanmýþ, bütün bölümleriyle yeni bir evinin olduðunu görmesi,eðer fakir ise zengin olmasýna, üzüntülü ise üzüntü ve kederin gitmesine iþarettir. Eðer zanaatkar ise gördüðü evin güzelliði nisbetince devlet ve servete iþarettir.Rüyayý gören günahkar ve kusurlu ise tevbeve istiðfar eder.Evin darlýðý rüyayý görenin cimriliðine, evin yeniliðine, evin mükemmelliði,rüyayý görenin tedbirine ve evin sý vasi dinindeki metanetine iþarettir.Evin tamiri rüya sahibinin sevincine, evin odalan rüyayý görenin hanýmlanna, demirden ev, ev sahibinin uzun ömrüne, devlet ve servetine iþarettir.Bilinmiyen bir eve girdiðini ve çýkmaya muktedir olmadýðýný gören kimse ölür.Bilinmiyen bir eve girdikten so a çýksa, hastalýk sebebiyle ölüm derecesine yaklaþýp so a kurtulmasýna, eðer eve yalnýz girse ve orada birtakým ölülergörse, o evde olanlann hepsinin ölmesine iþarettir.Bir kimse evinden kýzgýn olarak çýktýðýný görse hapsedilir.Rüyada evine baþkasýnýn girdiðini görse, evine giren adam sýmna vakýf olur.Bekar olan bir kimse, insanlarýn, rüyada, bilinen veya bilinmiyen bir yerde ev yaptýklarýný görse, þeref ve þan sahibi bir kadýnla evlenmesine iþarettir.Kendisinin yeni bir eve girdiðini görse273 evin sahibi veya evde oturan da orada olsa,eðer o kimse zengin ise zenginliði artar,fakir ise zengin olur.Kendisini eski bir eve girdiðini ve evin de üzerine yýkýldýðýný görse o kimseakrabala undan bir mirasa iþarettir.Bazý tabirciler, bir kimse rüyada bir ev yapsa onun bazý akrabalarý veya evlatlarýndan biri ölür,dediler.Kendi evini sattýðýný gören kimse hanýmým boþar.Kendisinin güzel bir evinin olduðunu görse, ameli güzel olur, evinin sýk ve çirkin oldugunu görse, amelinin kötti olmasýna iþarettir.Bazen de ev, herkesle iyi geçinmeye, zamanýn deðiþmesiyle halinin degiþmesine iþarettir.Bir kimse yeni bir ev yýktýðýný görse o kimseye üzüntü ve keder isabet eder.Bir ev yapsa veya satýn aldýrým görse, o kimseye çok hayýr eriþir.Bir kimse evini veya evinin odalarýný, yahut avlusunu veya bacasýný bilinen miktann üstünde geniþlediðini görse, o kimsenin dünyaca halinin geniþlemesine. geçim ve nasibinin çok olmasýna iþarettir.Bir kimse rüyada evin içinde veya iç kapýlardan birinde kötü bir þeyin meydana geldiðini görse,o kimsenin hanýmý hakkýnda yaramaz ve kötü bir þey meydana çýkar.Hasta olan bir kimsenin, evinden sessiz ve sükut olarak çýktýðýný görmesi,ölmesine iþarettir.

..  

  Yorumlar

 
DoÐum Günün KutLu Olsun Ya Resulallah (s.a.v)


Cemal Kuru - Cennette Cennette


Celaleddin Ada - Uhud izLe


Ankara ilahi Grubu - Besmele Çekelim


Ali Ercan - Yeþil Kubbe


Ne GüzeL Bir Müjde..!


Yusuf Can - Selam Götür


YoLcuLaR__Yemen Ýllerinde Veysel Karani...


Umut Mürare__Ömrüm Benim..


Rüyada su görmek


Ali KýnýK - Bir Millet UyanýyoR dinle


Müziksiz ilahiler - Aklýný Baþýna Topla


Seyfullah Çakmak - Dök Derdini


Kerpicin Etkisi


~Hasta Asrýn Hasta ÝnsanLarý ~


Abdurrahman onul - Ay Dahi Gunes Dahi


Fikret ErKaya - Durmaz Lisaným iLahisi


En Güzel ÝsimLer - ( AraF Suresi 180 )


Senai Demirci - Nisyan


Kuran-ý Kerim 100 Sayfa Dinle


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe