Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Bir Boþanma Olayý

Bir Boþanma Olayý en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6196
ilahi dinle   Medineli Sabit bin Kays, sahabenin ileri gelenlerindendi. Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’e hizmetten asla geri kalmaz, sözünden ise bir an olsun dýþarý çýkmazdý. Efendimiz de onu çok severdi. Hatta bir küçük hatasý yüzünden aþýrý üzüntüye kapýlan Sabit’i teselli ederek “Sabit cennetliklerdendir.” buyurmuþtu.

Ýþte bu Sabit’in aile içi bir sýkýntýsý vardý. Hanýmý Cemile, Sabit’e bir türlü ýsýnamamýþ, onu sevememiþ, içindeki ilgisizliði yenip de bir gün olsun sevgiyle muhatap olamamýþtý.

Cemile bir kadýn olarak iç dünyasýndaki bu fýrtýnayý kime anlatabilirdi? Kendisini kim dinlerdi? Ýslam’da kadýn dinlenir miydi? Önceki devirde kadýnýn söz hakký yoktu çünkü;

Cemile tereddütler içerisinde doðruca Efendimiz (sallallaha aleyhi ve sellem) Hazretleri’nin huzuruna girdi, olanca cesaretini toplayarak kimselere açamadýðý iç dünyasýný Efendimiz’e açtý.

– Ya Resulallah, dedi, beyimin Ýslamî yaþayýþýna diyeceðim yoktur. Ahlakýndan da þikayetçi deðilim. Lakin ben onu bir türlü sevemedim. Bu halimle ona isyan etmekten, isteklerine ters bir karþýlýk verip kötü bir sonuca düþmekten korkuyorum. Söyleseniz de beni boþasa. O, kendisini sevmeyen bir hanýmý zorla nikaný altýnda tutan adam durumuna girmese, ben de dinime zarar verecek bir itaatsizliðe doðru kaymasam!.

Efendimiz, iç dünyasýný bu nitelikte anlatan Cemile’yi tepkiyle deðil ilgiyle dinledi. Bir hanýmý, sevemediði erkekle bir arada kalmaya mecbur etmeyi zaten münasip de bulmuyordu. Ancak, beyi ne diyecekti? Boþamak istemezse zorla boþayacaksýn da denemezdi. Bir de onu dinlemek gerekirdi. Nitekim öyle de yaptý. Cemile’nin duygularýný, düþüncelerini aynen Sabit’e aktararak onu da dinledi.

Anlaþýlan Sabit, Cemile’yi seviyordu. Ama Cemile’nin kendisini ayný sýcaklýkta sevmediðini, tek taraflý sevginin mutluluk getirmeyeceðini de biliyordu. Nasýl bir çare bulunabilirdi?

Düþünmeye baþladý. Gözlerini diktiði sabit noktadan baþýný kaldýrýp dedi ki:

– Ya Resulallah, Cemile’ye nikahta en deðerli bahçemi mehir olarak verdim. Bunca deðerli serveti verdiðim kadýný bir anda nasýl boþayabilirim? Üstelik benim öyle baþka bir bahçem de yoktur!

Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Sabit’in yaklaþýmýný öðrenmiþ oldu. Cemile’ye bu defa sorusunu þöyle sordu:

– Sabit seni boþayacak olsa, nikah sýrasýnda aldýðýn deðerli mehri iade eder misin? Böylece sen mehrini verip nikah baðýndan kurtulmuþ olursun, Sabit de nikah hakkýndan vaz geçip bahçesini geri almýþ olur. Ýki taraf da bir þey verirken bir þeyleri almýþ sayýlarak karþýlýklý maðduriyetlerinizi gidermiþ sayýlýrsýnýz. Teselli tarafýnýz bu olur.

Cemile buna hemen razý oldu. Kocasýnýn nikah sýrasýnda kendisine mehir olarak verdiði bahçeyi “Memnuniyetle iade ediyorum.” dedi.

Sabit de “Öyle ise ben de nikahýný ayný memnuniyetle ona iade ediyor, bu andan itibaren boþamýþ bulunuyorum, özgürdür.” dedi.

Taraflar böylece bir þey verirken bir þey de aldýklarýndan helalleþerek ayrýlmýþ oldular.

Bu olay üzerine Bakara Suresi’nin 229. ayeti nazil oldu. Ayet-i kerime anlaþmayý iptal etmiyor, hatta ortak aile hayatýný sürdürme sevgisi yok olunca, hanýmýn aldýðý mehri verip de nikahýný ortadan kaldýrmasýný meþru görüyor; ancak erkeðin fýrsatçýlýk edip de kadýndan veremeyeceði miktarda mal istememesini de tavsiye ediyordu.

Bu hadise üzerine fýkýhta hüküm þöyle tespit edildi:

– Kadýn ayrýlmak istediði beyine bir þeyler vererek kendini boþatabilir! Yeter ki beyi fýrsatçýlýk edip de kadýndan veremeyeceði miktarda haksýz mal isteðinde bulunmasýn.

 

  Yorumlar

 
Abdurrahman Önül - Yak Sultaným


Muzaffer Gürler - Ümmet Haykýrýþlarda


Halil Büyükdumlu - Yalan Dünya


Ertuðrul ERKÝÞÝ-Gönül Sýzým-Sevdim Seni Mabuduma


Beraat Kandili Sözleri


Yusuf Gurbet - Girmezmisin


Cuma Gunu RuhLar TopLanir..


Minik Dualar Grubu - Anne Baba Duasý


Bir Muammadýr aÞk


Mustafa Yýlmaz - Ya Rasulullah


Mustafa Cihat - Dünya


ishak Danýþ - Erbakan Hoca için Kur'an Ziyafeti


Engin Titiz - AgLa GönüL dinle


Muzaffer Yalcin - Sen Farukisin


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Mekke Ýmamý Aðlayarak Fatiha okuyor


Ali Ercan - kalsa dünya muhammede kalýrdý


Kadir Gecesinin Önemi


Grup Haykýrýþ - La ilahe illallah


Sami Yusuf - Prism


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe