Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Anzaklý Ömer'în Hikayesi

Anzaklý Ömer'în Hikayesi en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

19717
ilahi dinle  

Türk olmanýn nasýl bir þey olduðunu unutanlara hatýrlatmak için, Türk olmanýn tadýna varmak için, lütfen okuyun.

Bu hakiki hikayeyi aktaran, sayýn Dr. Ömer Musoðlu 85 yaþýndadýr ve halen MODA/ Ýstanbul'da oturmaktadýr.

Anzaklý Ömer'in Hikayesini 1957 Yýlýnda Ýstanbul Týp Fakültesi'nden mezun olup ihtisas yapmak üzere ABD'ye giden doktor Ömer Muþluoðlu, görev yaptýðý hanede baþýndan geçen çok enteresan bir hadiseyi þöyle anlatýyor:

Amerika 'ya gittiðim ilk yýllar.. New York'da Medical Center Hospital'da görev almýþtým. Fakat vazifem kan almak, kan vermek, serum takmak, elektrokardiyografi çekmek gibi iþler.. Hastaya o kadar önem veriyorlar ki yeni doktorlar hemen direkt olarak hasta muayenesine, tedavisine verilmiyor. Diðer zamanlarda da laboratuarda çalýþýyorum. Bir hastaya gittim. Yaþlýca bir adam, tahminen yetmiþ beþ yaþlarýnda..

-Kan vereceðim kolunuzu açar mýsýnýz?" dedim.

Adamcaðýz kanserdi ve ayný zamanda kansýzdý.. Kolunu açtým, baktým pazusunda bir Türk bayraðý dövmesi var. Çok ilgimi çekti, kendisine sormadan edemedim:

-Siz Türk müsünüz?

-Kaþlarýný yukarýya kaldýrarak "hayýr" manasýna bir iþaret yaptý.

-Ama ben hala merak ediyorum. "Peki bu kolunuzdaki Türk bayraðý nedir?"

-Aldýrma öylesine bir þey iþte, dedi.

Ben yine ýsrarla:

-Fakat benim için bu çok önemli, çünkü bu benim milletimin bayraðý, benim bayraðým...
 
Bu söz üzerine gözlerini açtý. Derin derin yüzüme baktý ve mýrýltý halinde sordu:

-Siz Türk müsünüz?

-Evet Türk'üm...."

Ýhtiyar gözlerime tanýdýk bir göz arýyor gibi baktý.. Anlatmaya baþladý:

"Yýl 1915. Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de.. Orada savaþmak üzere bütün Hýristiyan devletlerden asker topluyorlardý. Ben, Avustralya Anzaklarýndaným. Ýngilizler bizi toplayýp dediler ki:

-Barbar Türkler Hýristiyan dünyasýný yakýp yýkacaklar. Bütün dünya o barbarlara karþý cephe açmýþ durumda.. Birlik olup üzerine gideceðiz. Bu savaþ çok önemlidir.

Biz de inandýk sözlerine ve savaþmak isteyenler arasýna katýldýk.. Beynimizi yýkayan Ýngilizler Türklere karþý topladýðý askerlerin tamamýný Çanakkale'ye sevk ediyormuþ. Bizi gemilere doldurup Mýsýr'a getirdiler, orada birkaç ay talim gördük, sonra da bizi alýp Çanakkale'ye getirdiler.

Savaþýn þiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki denize düþen gülleler sularý metrelerce yukarý fýþkýrtýyor, gökyüzünde havai fiþekler gibi geceyi gündüze çeviriyordu. Her taarruzda bizden de Türklerden de yüzlerce insan hayatýnýn baharýnda can veriyordu. Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti gördükçe þaþýrýyorduk. Teknolojik yönden çok çok üstün olduðumuz gibi sayý bakýmýndan da fazlaydýk. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren þey neydi? Ýlk baþlarda zannediyordum ki Ýngilizlerin bize anlattýðý gibi Türkler barbarlýktan böyle saldýrýyorlar. Meðer bu barbarlýktan deðil, kalplerindeki vatan sevgisinden kaynaklanýyormuþ.

Biz karaya çýktýk. Taarruz edeceðiz, bizi püskürtüyorlar.. Tekrar taarruz ediyoruz, bizi gene püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz..

Derken böyle bir taarruzda baþýmdan yediðim bir dipçik darbesiyle kendimden geçmiþim. Gözlerimi açtýðýmda kendimi yabancý insanlarýn arasýnda buldum. Nasýl korktuðumu anlatamam. Ýngilizler bize Türkleri barbar, vahþi kimseler olarak tanýttý ya... Ama dikkat ettim, bana hiç de öfkeli bakmýyorlar, yaralarýmý sarmýþlar. Ýyice kendime gelince bu defa çantalarýnda bulunan yiyeceklerden ikram ettiler bana. Ýyi biliyorum ki onlarýn yiyecekleri çok çok azdý. Bu haldeyken bile kendileri yemeyip bana ikram ediyorlardý. Þok olmuþtum doðrusu..
Dedim ki kendi kendime:

-'Bu adamlar isteseler þu anda beni öldürürler, ama öldürmüyorlar... Veyahut isteseler önceden öldürebilirlerdi.. Halbuki beni cephenin gerisine götürdüler..' Biz esirlere misafir gibi davranýyorlardý. Bu duygularla 'Yazýklar olsun bana' dedim. 'Böyle asil insanlarla ben niye savaþýyorum, niye savaþmaya gelmiþim? Bu Ýngiliz milleti ne yalancýymýþ, ne kadar Türk düþmanýymýþ' diyerek piþman oldum.. Ama bu piþmanlýðým fayda etmiyor ki... Bu iyiliðe karþý ne yapsam diye düþündüm durdum günlerce.. Nihayet bizi serbest býraktýlar. Memleketime döndüm. Ýþte memlekette Türk milletini ömür boyu unutmamak için koluma bu Türk bayraðý dövmesini yaptýrdým. Bu bayraðýn esrarý bu iþte.."

Benim gözlerim dolu dolu ihtiyara bakarken o devam etti: Talihin cilvesine bakýn ki, o zaman ölmek üzere iken yaralarýmý iyileþtirerek, sýhhate kavuþmama çaba sarf eden Türkler idi. Þimdi de Amerika gibi bir yerde yýllar sonra yine iyileþtirmeye çaba sarf eden bir Türk... Ne garip deðil mi? Avustralya'dan Amerika'ya gelirken bir Türkle karþýlaþacaðýmý hiç tahmin etmezdim. Siz Türkler gerçekten çok merhametli insanlarsýnýz. Bizi hep kandýrmýþlar, buna bütün kalbimle inanýyorum. Peþinden nemli gözlerle

-Bana adýnýzý söyler misiniz? dedi.

"Ömer" cevabýný verdim.

Merakla tekrar sordu:

-Peki niçin Ömer ismini vermiþler sana?"

-Babam Müslümanlarýn ikinci halifesinin isminden ilham alarak bana Ömer adýný vermiþ.

-Senin adýn Müslüman adý mý?

Ben

-Evet, Müslüman adý" deyince yüzüme baktý,doðrulmak istedi. Onun yatakta oturmasýna yardým ettim. Gözleri dolu doluydu. Yüzüme bakarak dedi ki:

-Senin adýn güzelmiþ. Benim adým þimdiye kadar Josef Miller idi, þimdiden sonra "Anzaklý Ömer" olsun.
 
-"Olsun" dedim.

-"Peki doktor beni Müslüman eder misin? Müslüman olmak zor mu ?"

Þaþýrdým, nasýl da birdenbire Müslüman olmaya karar vermiþti. Meðer o bunu hep düþünüyormuþ da kimseyle konuþup soramadýðý için gerçekleþtirememiþ..

-"Tabii" dedim.. "Müslüman olmak çok kolay." Sonra kendisine imanýn ve Ýslam'ýn þartlarýný anlattým, kabul etti. Hem kelime-i þahadet getiriyor, hem de aðlýyordu.. Mýrýldandý:

-Siz Müslümanlar tespih çekersiniz, bana da bir tespih bulsan da ben de yattýðým yerden tespih çekerek Allah'ýmý ansam olur mu?

Bu sözden de anladým ki dedelerimiz savaþ esnasýnda Hakk'ý zikretmeyi ihmal etmiyormuþ. Hemen bir tespih bulup kendisine getirdim. Hasta yataðýnda tespih çekiyor, biz de tedavisiyle ilgileniyorduk. Bir gün yanýna gittiðimde samimi bir þekilde rica etti.

-Beni yalnýz býrakma olur mu?"

-Ne gibi Ömer amca?

-Ara sýra gel de bana Ýslamiyet'i anlat!.. Sen çok güzel þeylerden bahsediyorsun. O sözleri duydukça kalbim ferahlýyor." O günden sonra her gün yanýna gittim, bildiðim kadarýyla dinimizi anlattým. Fakat günden güne eriyip tükeniyordu. Kaç gün geçti tam hatýrlamýyorum, hastanenin genel hoparlöründen bir anons duydum;

"Doktor Ömer, lütfen 217 numaralý odaya gidin!

Hemen yukarý çýktým. Ömer amcanýn odasýna vardýðýmda gördüðüm manzara aynen þöyleydi: Sað elinde tespih, açýk duran sol kolunun pazusunda dövme Türk bayraðý, göðsünde imaný ile koskoca Anzaklý Ömer son anlarýný yaþýyordu. Hemen baþucuna oturdum, kendisine kelime-i þahadet söylettirdim, o þekilde kucaðýmda ruhunu teslim etti...

Bir Çanakkale gazisi görmüþtüm. Yýllar sonra da olsa Müslüman Türk Milletine olan sevgisi sayesinde kendisine iman nasip olmuþtu. Ne yalan söyleyeyim, aðladým... "

Madem ki; düþünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur ve adil Türkler var, üzerinde hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüðü bir güneþ ülke neden vücut bulmasýn..."

 

  Yorumlar

 
Mustafa Demirci – Güller Verilsin


HaSan DuRSun ~2014~ KokuSu GeLiR


Namaz Ýlahileri - Namaz Kýl


KýR ÇiçekLeRi__Rabbim Sana Çok Þükür..


Kuran-ý Kerim 6 Sayfa Dinle


Mp3 Yeni - Ýsmail Beyhan - Yalvaracaðým


Müziksiz ilahiler - Günahkarým Yüzüm Kara


Abdurrahman Önül - Yar Muhammed 2011 ilahileri


Abdurrahman Önül - Koy benide cennetine


HaLit ÜnaL --- Ne OLuR...


En GüzeL TarifLer


Adil Ýslamoðlu - Gülistan


Cemal Kuru - Cennette Cennette


Yýlmaz Sarýkaya - Tövbe Edelim


Grup Dergah - Ask Meydaný 2012


Arapça Ýlahi Ya Allah Dinle


HaDi '' AmiN '' DiyeLim....


MusTaFa YýLDýzDoðaN - SevdiðiM


Grup Hilal - Cennette


Selamlaþmak ve önemi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe