Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Cinlerin Yapýlarý ve Özellikleri

Cinlerin Yapýlarý ve Özellikleri en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6814
ilahi dinle   CÝN" adýyla iþaret edilen; gerçeði itibariyle insan gözü tarafýndan görülemiyen; bazen de sahip olduklarý özellikler dolayýsýyla, bazý insanlara maddemsi görüntüler verebilen bu varlýk türünün yapýsý iki katmandan oluþur:

1-CAN... Algýlamada yetersiz kaldýðýmýz "bilinç" türü...

2-PERÝSPERÝ denilen "hologramik dalga beden"!.

Kur`ân-ý Kerim’de "CÝN" kelimesiyle tanýmlanan; halk arasýnda "peri", "dev", "hayâlet", "CÝN", "CÝNNÎ", "iyi saatte olsunlar" diye bilinen; görüntülerine göre çeþitli isimler takýlan; spiritlerin, ölmüþ kiþilerin "RUH"u sanarak çaðýrma yoluyla iletiþim kurduklarý; son olarak da anlattýklarý masallarý yutacak fikir düzeyindeki kiþilere kendilerini "UZAYLI VARLIKLAR" olarak tanýtan görünmeyen "bilinç varlýklar"dýr!..

"NEFS"i itibariyle varlýðýný, hayâtiyetini, "ben" bilincini bundan önceki bölümde belirtmiþ olduðumuz üzere mutlak "RUH"tan alýr...

Bilinç mükemmeliyeti olarak, evrende "ÝNSAN"dan sonra gelmektedir...

Kendi varlýðýný bilebilmesi, perisperiye (dalga bedene) bürünmesinden itibaren olmaktadýr ki, bu da CÝNlerin bir nevi doðumu olmaktadýr kendi yapýlarýna göre...

Mutlak mânâda ölümü, kýyâmet denen anda olmaktadýr aynen insan gibi...

Basit mânâdaki yani bizim umumi olarak anladýðýmýz þekildeki ölümleri ise, kendilerine tâyin edilmiþ ömürleri sonunda perisperilerinden (dalga bedenden) soyutlanmalarý tarzýnda olmaktadýr... CÝNler kendilerinden birisinin ölümlerini, onun aralarýndan kaybolmalarýyla anlarlar...

Yaþama süreleri yâni ömürleri hakikatta insanlarla ayný süre almasýna raðmen, yapý þartlarý ve özellikleri dolayýsýyla, bu süre bazen bize göre 700-1000 yaþýný bile bulmaktadýr... Yâni gerçekte, kendi öz zamanlarýna göre 60-70 senelik ömürleri, bizim zaman birimimize kýyaslandýðý takdirde, karþýmýza 1000 seneye yakýn bir ömür süresi çýkabilmektedir...

Yapýlarý sebebiyle çok geliþmiþ imkânlara sahip olmalarýna raðmen, düþünce seviyesi, bilinç olarak, insanlardan üstün olanýna da rastlanmaktadýr... Þurasý kesin olarak bilinmektedir ki, üstün insan, üstün CÝNden daha üstün olmaktadýr...

Karakter olarak insandan daha zayýf bir yapýya sahiptirler... Olumsuz olarak adlandýrýlan davranýþlarý çokça ortaya koymaya yatkýndýrlar... Ve genellikle bu çeþit iþlerle uðraþýrlar... Ancak buna raðmen içlerinde, iyileri, dine baðlý olanlarý ve hattâ ender de olsa evliyalarý vardýr...

En büyük özellikleri ve eðlenceleri, insanlarýn zayýf taraflarýndan faydalanarak, müsait olan yapýlarý dolayýsý ve sebebiyle, onlarý kendilerine baðlý kýlmak, istediklerini yaptýrmak, adeta kullarý olarak kendilerine hizmet vermelerini saðlamak, taptýrtmaktýr...

Þeytan diye bilinen, yahut da þeytana ait olarak bilinen iþlerin tamamý gerçekte CÝNlere aittir... Çünkü þeytâniyet, CÝNlerin bir vasfýdýr!. CÝNlerin dýþýnda ayrýca, þeytan diye bir varlýk yoktur...

CÝNlerin özelliklerinden bundan sonraki bölümlerde daha geniþ bir þekilde devam edeceðimizden, þimdilik burada kesiyor ve büründükleri örtüye geçiyoruz:

CÝNler, hareketlilikleri ve madde kaydýnda olmamalarý dolayýsýyla, geçmiþi tamamen bilebilmektedirler...

Geleceðe ait bilgileri, gene yapýlarý dolayýsýyle bir ölçüde bilmeleri mümkün olmakta ise de, detaya inememektedirler... Pek çok kere de geleceðe ait verdikleri bilgileri yanlýþ çýkmaktadýr.

2. PERÝSPERÝ (Ruhu hayvânî):

Yapýsý henüz bugünkü ilmin tesbit edemediði dalgalardan oluþmuþtur... Ancak bu sahada vazifeli olanlarýn bir süre çalýþmasý sonucu, perisperinin, yani dalga bedenin yapýsýný tesbit etmeleri hiç de güç olmayacaktýr...

"Ýnsan" bölümünde açýkladýðýmýz, "insandaki dalga bedenle" ayný özelliklere sahiptir...

Ayrýca, beden gibi, birþeye bürünmüþ deðildir; bedenin fonksiyonlarýný da perisperi yüklenmektedir.

Diledikleri takdirde maddemsi bir görüntü verebilmektedirler...

Bizim zaman ve mekan kayýtlarýmýzla baðlý deðillerdir...

Ýstedikleri anda dünyanýn herhangi bir yerinde veya semanýn herhangibir bölgesinde olabilecek seyyaliyete ve hýza sahiptirler...

"Ruh, Ýnsan, Cin"  -  Ahmed Hulûsi

 

  Yorumlar

 
Erkan Mutlu - Ben Bu Aþka Düþ Oldum


14 Ekim 2015 Çarþamba GuNu


Abdurrahman onul - Mevlam Nasip Etsin 2012


Ömer Gümüþtaþ - Aþkýný Ver


Abdurrahman Onul- Hac Mevsimi 2013


Ali KýNýK - AsýN BeNi


Ahmet Basri Hoca - arafat ilahisi


2014 ~ SüLeyman Erkiþi - Yiðit AnadoLuda Harman oLur


Mahmut Durgun - merhaba ya merhaba


Aþk-ý Ýlahi - Durmaz Lisaným


ilahi 01 - islami konular


Erkan Mutlu - Kabenin Yollarý


MuhammeD ACaR --- AðlatýRLar Muhammed'i


Bu GeCenin Beþ ÖzeLLiÐi


Gaybý Kim Bilir


Rüyada para görmek


Celaleddin Ada - Tut Elimden 2013


allah'ým baðýþla bizi


YeniaLbüm - YuSuF GuRbet - YaLan DünYa


Mehmet Karakus - ibret Olsun


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe