Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Sihir Þeytan Melek

Sihir Þeytan Melek en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

8016
ilahi dinle  
Þeytanlar sýrf kendi uydurmalarý olan sihri ve bir de Babil'deki Harut ve Marut adýnda iki meleðe indirileni, insanlara ve o zamanki Ýsrailoðullarý'na  öðretiyorlardý. Ýþte böyle yapmakla kâfir olmuþlardý. O iki meleðe indirilen aslýnda bir sihir deðil, fakat fesat ehlinin elinde küfre vesile olabilecek bir þey iken, bu þeytanlar bunu yalnýzca sihir için öðretmiþlerdir. Halbuki Harut ile Marut bunu öðretecekleri zaman "Biz bir fitneyiz, yani bu öðreteceðimiz þeyler fitneye müsaittir ve kötüye kullanýlmasý da küfürdür. Þu halde sakýn sen bunu belleyip de küfre girme!" demedikçe ve bu yolda nasihat etmedikçe kimseye bir þey öðretmezlerdi. Geliþigüzel herkese belletmezler, sû-i istimalden, küfürden, sihirden yasaklarlardý. Bu þeytanlar ise öyle yapmadýlar, tam aksine bunlarla herkese sihir öðretiyorlar. Bu iki melek ve bunlarýn öðrettikleri hakkýnda birçok sözler söylenmiþ, çeþitli görüþler ve bahisler ortaya konmuþtur.  Bilindiði gibi, meleklerin insanlara öðretileri ya vahiy veya ilham demektir.
 
Harut ile Marut'un Cibrîl gibi vahiy meleklerinden olduklarýna dair herhangi bir delil yoktur. Onlar bilgi getiren melekler deðil, bilgi gönderilen meleklerdi.  Öðretileri de peygamberlere gelen vahiy derecesinde olmayýp ilham cinsindendir. Ýlham ise herkese olabilir.

Eski bir medeniyet merkezi olan Bâbil þehri ahalisinden birtakým kimseler, iki þekilde, böyle iki ilahî kuvvet ile ilhama mazhar olmuþlar, bu sayede hilkatteki gizli sýrlardan bazý harika ve acaip þeyler öðrenmiþler ve öðrenirken bunlarýn þerre de müsait olduðunu, þu halde kötüye kullanýlmasýnýn küfür olacaðýný da öðrenmiþlerdir. O halde bu iki meleðe indirilen ve Bâbil halkýndan bir çoðuna ilham yoluyla öðretilen bu þeyler hadd-i zatýnda sihir deðil idi. Fakat sihir olarak da kullanýlabilir ve böyle kullanýlýnca da katýksýz küfür olurdu.  Aslýnda her bilgi böyledir.


Hakikatin kendisi olan hak dini ve doðru yolu isbat ve destek için Allah tarafýndan lutfedilen mucizeler ve kerametler, diðer ilimler, hikmetler ve fenler bahane edilerek âlemde ne kadar küfürler, ilhad ve melanetler yayýlmýþtýr. Aslýnda bunlarýn hepsi küfür ve haram olan sihir cinsine dahil edilebilir. Bu ise ilmin, bizzat kendisindeki ilmî niteliðinden dolayý deðil, ortaya çýkardýðý pratik sonuçlarý dolayýsýyladýr.

Ýlimler iyiye kullanýlýrsa zehirlerden ilaç yapýlýr, kötüye kullanýldýðý takdirde de ilaçlardan zehir elde edilir. Hatta bundan dolayý, birçok din âlimleri,  genel olarak ilim hakkýndaki  âyetlerden þu sonucu çýkarmýþlardýr: Özünde haram olan hiçbir ilim yoktur. Hatta þerrinden korunmak için sihir bile öðrenmek haram deðildir. Ancak yapmak haramdýr ve hatta küfürdür. Bunun öðretimi de bu þarta baðlý bulunmak gerekir.
 
Sihir tatbikî bir ilimdir, bir þer ve tezvir sanatýdýr. Bu sanat pratikte ve tatbikatta bazý hakiki bilgilere dayalý olabilir ve o bilgilerin kötüye kullanýlmasý ile sihir yapýlýr. Mesela; bugün elektrik konusu önemli bir bilim dalý, çok önemli bir tekniktir. Bunun kötüye kullanýlmasýndan ve þerre alet edilmesinden dolayý tatbikatta bundan birçok sihirler yapýlabilir. Lakin bunun böyle olmasýndan dolayý, elektrik ilminin hadd-i zatýnda bir sihir olmasý lazým gelmez.

Ýþte Babil'de Harut ile Marut'a ilham ile öðretilen þeyler de buna benzer þeyler olduðu anlaþýlýyor. Bunlar esasýnda meleklere mahsus kýymetli þeyler olarak gösterilmiþ fakat öðretim ve öðrenim þekliyle ve uygulamasýnda fitneye de müsait bulunmasýndan dolayý þeytanî olan sihre dahil edilmiþtir.

Demek ki, sihir sýrf þeytanî bir þeydir ve bu baþlýca iki kýsýmdýr: Birisi þeytanlarýn sýrf kendilerinden uydurduklarý pisliklerdir. Diðeri ise Bâbil'deki gibi, esasýnda meleklere mahsus olan bazý yüce bilgilerle acaip tekniklerin þeytanca kötüye kullanýlmasýdýr.

Kaynak: Elmalý Tefsiri

..  

  Yorumlar

 
DursuN aLi ErzincanLý - VeyseL KaraNi


Grup Dergah - col Yamandýr 2012


Kadýnlar baþý açýk namaz kýlabilir mi?


Mehmet Emin Ay - Beklenen Nesil


FeLak SuResi


abduLLah akbuLak - Mübarek Ramazan


ishak Danýþ - Kur'an-ý Kerim Ziyafeti


Mehmet Gökçe - Geldim Efendim


Mehmet Gökçe - Sen Yoksun


KafiRun SuResi


KandiL'e ÖzeL iLahiLer


Abdullah Akbulak - Güzel Kardeþim


Regaip Kandili Nedir Bu Gecede Neler Yapýlýr


Rüyada ad görmek


Sami Yusuf - Ya Rasulallah


GüzeL SözLer - Düþman


yýldýz usmonova - kýble beným kalbýmde 2010


Silahýný Teslim Et Ona


Müziksiz ilahiler - Bir Kez Gönül Yýktýn Ýsen


Turan Turgut - Dertliler Dermaný


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe