Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Sihir Kitaplarý

Sihir Kitaplarý en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

7458
ilahi dinle  

Süleyman (a.s.)ýn mülkünde fitne zuhur edip, hükümetini yitirdiði zaman, insan ve cin þeytanlarý pek azýtmýþ, dinsizlik çok ileri gitmiþti. Fitneyi çýkaran ve daha sonra Süleyman (a.s.)'a maðlup düþen ve onun emrine girip, hükmüne tabi olan bu þeytanlar "bennâ', ðavvâs ve âherîn"  namiyle üç ayrý sýnýftýr.

Bunlar içinde birtakým desiseci sanatkarlar da vardý. Vahiy kaynaðýndan uzak olan bu þeytanlar, meydana gelen ve gelecek olan olaylar hakkýnda kulak hýrsýzlýðý ile birtakým bilgiler edinirler ve bu bilgilerin her birine yüzlerce yalan ve pislik karýþtýrarak gizli gizli yaymaya çalýþýrlardý. Bu iþlere alet etmek için kahinleri seçerler ve onlara çeþitli telkinlerde bulunurlardý.

Bu cinlerin bazý haberleri doðru çýktýkça kahinler bunlara güvenir, ancak onlar bunun yanýnda binlerce yalan dolan da yayarlardý. Derken bu kahinler, bu bilgileri kaleme aldýlar, bu konularda kitaplar yazdýlar. Cin çaðýrma, sihir yoluyla gönül çelme hakkýnda türlü türlü sihir ve efsun (büyü) kitaplarý meydana getirdiler. Bu arada geçmiþ ve gelecek olaylar hakkýnda habere benzer efsaneler, masallar, yalanlar ve dolanlar yaydýlar. Tarih olaylarý ve gerçekleri tahrif olunarak, halkýn duygu ve düþüncelerini yanlýþ yollara sevk edecek hurafeler yayýnlanýr ve bunlar arasýna bazý bilimsel gerçekler ve hikmetli sözler karýþtýrýlarak, konular çok kötü bir þekilde istismar edilirdi. Bu suretle cinler gaybý biliyor diye birtakým kanaatlar genellik kazanmýþtý.

Bu þeytanlarýn yalan ve dolanlarý yüzünden fitne çýkmýþtý. Hz. Süleyman'ýn hükümdarlýðý ve devleti bir müddet elinden çýkmýþtý. Nihayet Allah'ýn izni ve yardýmýyla Süleyman Aleyhisselâm bunlara galip geldi ve üstünlük saðladý, hepsini hükmü altýna alýp, tam anlamýyla kendisine baðlý olarak birtakým hizmetlerde kullandý ve o zaman bütün bu kitaplarý toplatarak tahtýnýn altýnda bir mahzene kapattý.

Hz. Süleyman'ýn vefatýndan bir müddet sonra hakikati bilen âlimler de kalmayýnca þeytanlardan insan suretinde birisi çýkýp "Ey insanlar! Bilmiþ olunuz ki, Süleyman b. Davut, bir peygamber deðil de bir sihirbaz idi, cinleri, þeytanlarý, rüzgarlarý hep sihirle büyüler ve kullanýrdý. O neye erdi ise hep sihir bilgisi sayesinde erdi. Ýnanmazsanýz, sakladýðý kitaplarýný bulur, anlarsýnýz." dedi, o kitaplarýn saklý olduðu yeri gösterdi. Orayý açtýlar, gerçekten de birçok kitap çýkardýlar. O kitaplar sihir ve efsane kitaplarý idi. Bunun üzerine "Süleyman sihirbaz imiþ, hükümetini sihir ile idare edermiþ." diye yalan ve iftiralar yayýlmaya baþladý.

Zaten Mýsýr'dan beri Ýsrailoðullarý arasýnda sihir ve hokkabazlýk bilinirdi. Fakat durum bu sefer bambaþka bir renk almýþtý: Bir taraftan siyasî ve ictimaî entrikalarla Süleyman (a.s.)'ýn devleti aleyhine iþletilmiþ, diðer taraftan onun dünyayý hükmü altýna alýþý, bu sihir ilmi sayesinde gerçekleþmiþtir diyerek, yine onun namýna iftira edilerek sihir teþvik edilmeye çalýþýlmýþtýr. O derece ki, daha sonra gelen Ýsrailoðullarý, ona bir peygamber deðil de çok iyi sihirbaz olan bir hükümdar gözüyle bakarlarmýþ.

Bundan dolayýdýr ki, Ýsrailoðullarý özellikle devletlerini kaybettikten sonra, diðer milletler arasýnda gizli yollarla bu çeþit yayýnlarý teþvik ve terviç etmekten ve hüner þeklinde sihirbazlýkla meþgul olmaktan geri kalmýyorlardý.  Tevrat'ý da büsbütün arkalarýna atarak sihir ve iftira yoluna saptýlar, sihirbaz bir hükümdardý, fakat yaptýðý sihirleri mucize gibi gösterirdi." diye ona iftiralar ettiler. Buna göre Hz. Süleyman'ýn -haþâ- kâfir olmasý lazým geliyordu. Çünkü sihrin bu derecesinin küfür olduðunda þüphe yoktur. Halbuki Süleyman kâfir deðildi, fakat önce ve sonra ona sihirbaz diyen o þeytanlar kâfir oldular, ki insanlara sihir öðretiyor, sihir tâlim ederek yoldan çýkarýyorlardý.

Kaynak:Elmalý Tefsiri

 

  Yorumlar

 
Rüyada uçak görmek


Mp3 SonaLbüm - Sami YuSuf - JaaNeh JaaNaaN DinLe


Burhan Çaçan - Ben Yürürüm Yane Yane


Yansýmalar fon müziði


ReCeb-i ÞeriF DuaLarý


MevLid KandiLi DuaSý


Kuran-ý Kerim 54 Sayfa Dinle


GeçeR DedikLerim - MevLana SözLeri


Muzaffer Gürler - kabul et beni


Muhammed Ýlhan - Selamun Selam


Baþkal - Þükürler Olsun


Müziksiz ilahiler - Hemen kurtulurum sanma ölünce


Grup Kardelen - Bu Can Senin


Salavat NasýL GetiriLir ?


Ensar Kardeþler__Allah'ým DeriM...


Küçük EmRe__GönLüm Seni ArzuLuyoR....


Sedat Uçan - Öksüzüm


Cübbeli Ahmet Hoca - Zina yapmanýn cezalarý


Celaleddin - Hasan ile Hüseyin Ýlahi Sözleri


Rüyada ACEMÝ görmek


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe