Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Sihrin Sekiz Çeþidi

Sihrin Sekiz Çeþidi en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6011
ilahi dinle  

Buraya kadar gördüklerimizden de anlaþýlýyor ki, sihir çeþitlerini belirlemek kolay deðildir. Bununla beraber Fahreddin Râzî  tefsirinde sihrin sekiz çeþidini saymýþtýr. Bazý açýklamalar ile oradaki bilgilerin özeti þöyledir:

1- "Gildânî Sihri" ki, sem avî kuvvetlerle yeryüzüne ait güçlerin karýþýmý yoluyla meydana getirildiði söylenen ve týlsým adý verilen þeylerdir. Gildânîler eski bir kavim olup, yýldýzlara taparlar ve bu yýldýzlarýn kâinattaki olaylarý yönetip yönlendirdiðine, hayýr ile þerrin, mutl u luk ile bedbahtlýðýn bunlardan kaynaklandýðýna inanýrlardý. Bunlarýn týlsým adý verilen bazý acaip þeyler yaptýklarý söylenmektedir. Ýbrahim Peygamber, bunlarýn bu batýl inançlarýný düzeltmek için gönderilmiþti ki, bunlar baþlýca üç fýrka idiler: Bir kýsmý kâinatýn ve yýldýzlarýn kadîm (öncesiz) olduðuna ve kendiliðinden var olmuþ bulunduðuna kanî idiler ki, bunlar bilhassa "sâbie" adýyle tanýnmýþ idiler. Zamanýmýzýn deyimiyle kâinatýn ezelî olduðuna inanan bir nevi materyalistler demektir. Anlaþýldýðýna g ö re gök ve tabiat bilimlerinde bir hayli ileri gitmiþler ve bazý sanayi gariplikleri meydana getirebilmiþlerdi. Diðer bir kýsmý, feleklerin ulûhiyetine kâil olmuþlar ve her bir felek için bir heykel yapmýþlar ve bunlara tapmýþlardý. Üçüncü bir kýsmý da feleklerin ve yýldýzlarýn üstünde ve ötesinde her þeyi yaratan fail-i muhtar (istediðini yapabilen) bir yüce yaratýcýnýn varlýðýný kabul ederler, fakat o yüce yaratýcýnýn, o yýldýzlara bu âlemde etkileyici bir kuvvet bahþetmiþ ve kâinatýn yönetimi için onlarý görevlendirmiþ bulunduðuna inanýrlardý. Bu inanç þekli de çoðunlukla tabîiyyûn mezhebine (rabîiyyeciler = naturalizme) benzemektedir. Bize kalýrsa, bu sihirde tabîiyyat ile ruhiyatýn eski zamanlarda keþfedilmiþ bazý garip özellikleri birleþtirilerek uygulanmýþ olduðu anlaþýlmaktadýr.

2- Evham sahiplerinin ve kuvvetli kiþilerin sihirleridir. Bunlar öyle sanýrlar ki, insanýn ruhu terbiye ve tasfiye ile kuvvetlenir ve tesir gücünü arttýrýr. Ýdraki, gizli kapalý þeyleri algýlayacak derecede geliþir, iradesi de kendi dýþýnda birtakým olaylarý etkileyecek derecede güçlenir. O zaman istediði birçok þeyleri yapar,eþyada, canlýlarda ve diðer insanlarda kendi bedenindeki gibi tasarruf eder. Hatta o dereceye varýr ki, bir irade ile bünye ve þekilleri deðiþtirebilir: Ýsterse öldürür ve yeniden diriltir, varý yok, yoku var edebilir. Gerçekten de beden terbiyesi gibi ruh terbiyesinin de birçok faydasý olduðu inkâr edilemez. Fakat ruhun bu derece güç kazanmasý, bir ilâhî ihsan olmadan, yalnýzca çalýþmayla elde edile b ilir bir þey olduðunu farzetmek evhamdan öte bir þey deðildir. Birtakým kimseler, riyazat, havas, rukye, muska, uzlet ve benzeri bazý yollara baþvurarak, ruh ilminin bazý garip olaylarý ile uðraþýrlar ki, manyatizma, hipnotizma, fakirizm ve diðerleri bu c ü mleden þeylerdir. Sihrin en aldatýcý ve en tehlikelisi de budur.

3- Ervah-ý ardýye (cinler)den yardým görme yoluyla yapýlan sihirdir ki, azâim ve cincilik dedikleri þey budur. Mutezile ve son devir filozoflarýndan bazýlarý cinleri inkâr etmiþlerse de bunlar kýsa görüþlü ve inkârda aceleci kimselerdir. Sanki kâinatta ruhanî ve cismanî hiçbir gizli kuvvet kalmamýþ da hepsi keþfedilmiþ ve sýnýrlarý belirlenmiþ gibi "cinlerin aslý yoktur" diye inkârý bastýrmak, ilmî bir davranýþ olamaz. Bu inkârcýlarýn bir kýsmýna "dünyada daha bilmediðimiz gizli kapaklý nice tabiat kuvveti vardýr" deseniz, bunlar "evet" demekte tereddüt etmezler de ayný mânâda olmak üzere "cin vardýr" deseniz, hemen inkâr ederler. Bunun için filozoflarýn büyükleri cinleri inkâr etmemiþ ve "ervah-ý ardýye" adýyla anmýþlardýr. Fakat bunlarla belli sebepler altýnda insanlarýn iliþki ve baðlantý saðlayýp saðlayamýyacaklarý ilmî bir þekilde tetkik edilip ortaya konmadan buna henüz hüküm verilemez. Lakin bundan dolayý bu yolla yapýlan ve yapýlac a k sihirlerin varlýðýný inkâr deðil, kabul etmek gerekir. Hatta bu günün ispirtizmacýlarýný bu cinlerden sayabiliriz. Ýþte sihrin en meþhurlarý buraya kadar saydýðýmýz bu üç kýsýmdýr.

4- Tahayyülât, yani gözü yanýltmak ve el çabukluðu denilen sihirlerdir ki, bunlara sihirden ziyade hokkabazlýk ve þa'beze adý verilir. Bunun esasý duyularý aldatmadýr. Bu týpký vapurda ve trende giderken sahili hareket ediyor gibi görmeye benzer. Buna Arapça "ahýz bil'uyûn", bizim dilimizde de "göz baðcýlýk" denilir. Bun u nla beraber göz baðcýlýðýn daha gizli birtakým ruhî etkiler ile de iliþkisi olabilir.

5- Hiyel-i sanâyi ile yapýlan, aletlerden istifade ederek acaip þeyler göstermek sûretiyle ortaya konan sihirdir ki, Firavun'un sihirbazlarý böyle yapmýþlardý. Rivayet olunduðuna göre, bunlarýn ipleri, deðnekleri civa ile doldurulmuþ, altlarýndan ýsý verilince veya güneþin etkisiyle ýsýnmaya baþlayýnca ýsýnan ipler ve deðnekler hemen harekete geçip kaymaya ve yürümeye baþlarmýþ.

Zamanýmýzda fen ve tekniðin geliþmesi, gerek mekanik, gerek elektronik açýdan bunlara birçok misaller vermeye elveriþlidir.

Sinemalar bunun çok canlý bir misalidir. Bunlarýn halk üzerindeki hayalî olan etkileri bir sihir tesirinden daha az deðildir. Hele iþin aslýný bilmeyenler için...

6- Ecsam (cisimler) ve edviyenin, yani birtakým kimyasal maddelerin ve ilaçlarýn kimyevî özelliklerinden yararlanarak yapýlan sihirlerdir.

7- Ta'lik-i kalb (kalbi çelme) suretiyle yapýlan sihirdir. Sihirbaz þarlatanlýk yaparak, türlü türlü övünme ile kendini satarak, muhatabýný kendine çeker, bir ümit veya korku altýnda onun kalbini çeler, kendine baðýmlý kýlar, duygu ve düþüncelerine etki ederek, telkin altýna alýr ve yapacaðýný yapar. "Ýsm-i azam duasýný bilirim" der, "cin çaðýrýrým" der, "kimya biliri m, simya bilirim" der, icabýnda hünerden, sanattan, paradan, kudretten, nüfuzdan, kerametten, ticaretten ve menfaatten bahseder, karþýsýndakini dolandýrýr. Telkin yoluyla kalbleri çelmenin iþleri yürütmede, sýrlarý gizlemede çok büyük tesiri vardýr. En adi s inden en maharetlisine kadar çeþitli dolandýrýcýlýklar hep buna baðlýdýr. Sihrin öteki türlerinin etkili olmasý da aþaðý yukarý sihirbazýn bu
konudaki becerisine baðlýdýr denilebilir.

8- Nemmamlýk (koðuculuk), gammazlýk (fitnecilik) gibi el altýndan yürütülen gizli fitne ve tezvirat; akla, hayale gelmez bozgunculuk, vasýtalý veya doðrudan tahrikler ve aldatmalar ile yapýlan sihirdir ki, halk arasýnda en bol ve en yaygýn kýsmý da
budur.

Buraya kadar saydýðýmýz sekiz kýsým sihir, dönüp dolaþýr iki esasta toplanýr: Birincisi sýrf yalan, dolan ve sadece saçmalama ve iðfal olan söz veya fiil ile etki yapan sihir, diðeri de az çok bir gerçeðin sû-i istimal edilmesiyle ortaya konan sihirdir.

 

  Yorumlar

 
yeni 2015 abdullah akbulak bir dileðim var


Ertuðrul Erkiþi - Hüzünlü Gurbet


Umut MüRaRe - Yana Yana


Minik Dualar Grubu - Anne


Abdurrahman Önül - Senin Aþkýn Var


Dursun Ali Erzincanli - Mirac


Nur Zenica - Ramazan iLahisi izle


Mustafa Yýlmaz - Arafat Daðý


Grup Hilal - geLsem kapýna kapýna


ZaRa ~ 2014 ~ aLbüm EserLeri


2013 iL iL Kurban Bayramý NamaZ SaatLeri...


Kimse Kimsenin Rýzkýný Yiyemez


Rüyada baba görmek


MevLana // Piþ OLgunLaþ Da BozuLmaktan KurtuL


Ertuðrul Erkiþi - Hüsran


Dursun Ali Erzincanlý - Ashab-ý Muhammed


Muhammed Ýlhan - Yusufum


Mustafa Demirci - Seni andým dün gece


Hastalýðýn Allah'ýn Ýzniyle Sýhhate Dönüþmesi


Ýtikafa hangi vakitlerde girilebilir?


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe