Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ýslam'da rüyanýn yeri

Ýslam'da rüyanýn yeri rüya tabirleri, rüya, rüyalar, ruya, ruyalar, yorumcu, yorum, kadýn, bayan rüyasý, güzellik rüyasý, tabir, tabirci, tabirler, yorumlar, rüya yorumu, rüya yorumlarý, islami rüya tabirleri, en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7159
ilahi dinle   Güzel gören güzel düþünür, güzel düþünen güzel hülyalar görür, güzel hülyalar gören de hayatýndan lezzet alýr.

Rüyalar yorumlanmalarýna göre üç çeþittir.
Birincisi, korkulu rüyalardýr, yani kâbustur. Bu þeytandandýr. Bu tür rüyalarý insana þeytan gösterir. Bu tür rüyalarý kimseye anlatmamak, böyle rüyalarýn þerrinden Allah'a sýðýnmak gerekir.

Ýkincisi, gündüz vakti önem verdiðimiz bazý olaylarýn rüyamýza girmesidir. Bu tip rüyalar, yorum yapmaya deðmeyecek kadar karmaþýk rüyalardýr. Az bir manasý olsa da önemi yoktur. Yorumlamaya deðmez.

Üçüncüsü de sâdýk rüyalardýr. Buna Rahmânî rüya da denir. Bu çeþit rüya Allah'tandýr. Sadýk rüyalarda birçok müjdeler vardýr. Bizi sevindirecek, içimizi serinletecek güzellikler bulunur.

Rahmânî rüyalar hakkýnda Peygamberimiz, ''Güzel rüya Allah'tandýr. Kim güzel bir rüya görürse, onu baþkasýna müjdelesin. Fakat ancak sevdiði kimselere anlatsýn'' buyurur.

Salih rüya vaki olacak olan þeyleri vukuundan evvel fýtrî istidad ile idrak etmekten ibarettir. Peygamber (SAV) bununla ilgili þöyle buyurur; "Müminlerin rüyasý nübüvvetin kýrk altý bölümünden bir bölümdür."

Þeytanî rüya insaný korkutup üzüntüden üzüntüye sevk etmek için uyku halinde insanýn kalbine verdiði vesveseden ibarettir. Peygamber (sav) þöyle buyurur: Sizden biriniz sevdiði bir rüya görürse o Allah'tandýr. Bunun için Allah'a hamd edip rüyasýný söylesin. Hoþuna gitmediði bir rüya görürse o þeytandandýr. Þerrinden Allah'a sýðýnsýn ve onu kimseye de açmasýn. Yoksa kendisine zarar verecektir.

Ýnsanýn içinde yaþadýðý olaylardan doðan rüya ise. insan bir þeyle meþgul olup onunla fazlasýyla ilgilendiði için hakkýnda rüya görür. Peygamber (sav) bir hadiste þöyle buyurur; "Rüya üçtür. Allah tarafýndan olup müjde veren salih rüya, üzüntü verip þeytandan gelen rüya ve insanýn kendi kendine bir þeyler söyleyip tasavvur ettiðinden meydana gelen rüya."

Yûsuf sûresinde zikredilen Hz. Yusuf'un rüyasýyla ilgili âyet ile yukarda zikredilen hadisler bunu ifade ediyorlar. Rüyalarýn içinde hak rüyalar vardýr. Ancak her rüya haktýr ve her tabir de doðrudur denilmez.

Rüyaya göre hareket ve rüyaya istinad etmek doðru deðildir. Hatta fýkýh kitaplarý beyan ediyorlar; "Þeytan her ne kadar Peygamberin suretine giremezse de Þaban'ýn yirmi dokuzunda Peygamber (SAV) herhangi bir kimsenin rüyasýnda yarýn Ramazan'ýn birinci günüdür oruç tutunuz diye emretse de bu rüya ile amel edilmez. Çünkü rüya ilim olmadýðý gibi zabt da edilmez." (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 300 )

Rüya ve ilham ile amel etmek
Rüyalar ve ilhamlar rabbani ve rahmani; þeytani ve nefsanî olabilirler. Bu sebeple aralarýný iyi belirlemek gerekir. Ýslam ulemasý bu konularda þu üç þartýn yerine getirilmesi durumunda amel edilebileceðini, ama hiç kimseyi zorlamanýn doðru olmadýðýný belirtirler.

1. Görülen rüya veya ilham, dinimizin emirlerinden birini kaldýrýcý veya yasaklarýndan birini de helal edici cinsten, yani dine aykýrý ve sünnete zýt olmayacak.

2. Rüya veya Ýlham güvenilir, herkesin itimat ettiði, Ebu Hanife, Þafii, Ýmamý Rabbani, Ýmamý Gazali gibi kiþiler olmalýdýr. Herkes o zatýn yalan söylemeyeceði ve dinin esaslarýný hakkýyla bilen ve yaþayan birisi olduðunu kabul etmelidir.

3. Rüya ve Ýlhamla elde edilen bilgiler dinin bir emri gibi kabul edilmemeli. Sadece tavsiye edilebilir. Rüyalar ve Ýlhamlar birer ikazdýr, irþattýr. Baðlayýcý ve zorlayýcý olamaz. Bu rüya ve Ýlhama uyanlar ayýplanmayacaðý gibi, uymayanlar da ayýplanmaz.

Kötü bir rüya görüldüðünde anlatmak için acele etmemeli, sabýrlý olmak gerekir. Öyle rüyalar vardýr ki, görüntüsü çirkin olsa da yorumu güzel çýkar.

Rüya her zaman açýk, net, aydýnlýk ve berrak olmayabilir. Bazen aynen görüldüðü gibi çýkar. Fakat bazý zamanlar da ince bir perde veya kalýn bir perdeye sarýlý olarak gelir. Kötü rüya görünce acele etmemeli. Sabýrlý davranmalý. Çünkü öyle rüyalar vardýr ki, görüntüsü dehþetli, zararlý ve çirkin olsa da tabiri ve yorumu güzel çýkar. Peygamberimizin buyurduðu gibi, görülen rüyalar askýda durur, nasýl yorumlanýrsa öyle çýkar. Görülen rüyalarý hiç tanýmadýðýmýz birisine veya yanlýþ yorumlayacak bir kiþiye anlatmamalý.

Rüyaya göre hareket edilmez. Çünkü rüya dini bir hüküm taþýmaz. Bunun için insan davranýþlarýný gördüðü rüyaya göre ayarlamamalýdýr. Güzel rüyalar sadece birer müjdedir, bir ümittir, gelecek için bir aydýnlýk ve sevinç kaynaðýdýr. Ancak Peygamber Efendimizi rüyada görecek olursak, bu rüya tamamen doðrudur. Bu rüyaya en ufak bir karýþýklýk girmez. Bu konuda Peygamberimiz þöyle buyurur: ''Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüþ gibi olur. Çünkü þeytan rüyada benim kýlýðýma giremez.

..  

  Yorumlar

 
RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


Süper Mp3 - HaKan BaLcý - KavuþtuR Bizi DinLe


Sami Yusuf - Muhammed Part 2


Hasan Dursun - Vay Deli Gönül 2011


2014 ~ BeytuLLah KuZu ~ Canu DiLden Aþýk oLdum MuhammeD'e


Bu GeCe


Mustafa YýLmaz__HuRMa KütüÐü...


Abdurrahman Önül - Zahid Sultan


MeDine iLahi GRuBu....


Nuh Tufaný Çizgi Filmi


Hilmi Tunalý - Medine Bahcesi


Mehmet Emin Ay - Deva Sakaygýlar


Yýlmaz Sarýkaya - Muhammede


Funda Arar - O Gece Sendin Gelen Ýlahisi


Rüyada baba görmek


GüzeL SözLer - Bencillik


Sami Yusuf - Forever Palestine


Ramazan Ayýnda Yapýlacak Bazý Dua ve Ýbadetler


Mp3 Mustafa YýLdýzdoÐan - BaþimLa GönLüm


Mahmut Durgun - medineye varamadim


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe