Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Rüya çeþitleri

Rüya çeþitleri rüya tabirleri, rüya, rüyalar, ruya, ruyalar, yorumcu, yorum, kadýn, bayan rüyasý, güzellik rüyasý, tabir, tabirci, tabirler, yorumlar, rüya yorumu, rüya yorumlarý, islami rüya tabirleri, en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5569
ilahi dinle   Uzmanlara göre uyku birkaç evreden oluþmaktadýr. Uykusu gelen insan yataðýna yatar ve gözlerini kapatýr. Kýsa süre sonra göz kapaklarý belli belirsiz titremeye baþlar. Ýnsan o sýrada uykuya dalmýþtýr ve rüya görmektedir. Bazen doktorlar, hastalarýna belirli ilaçlar verirler. Bu ilaçlar uykuyu derinleþtirebilir ve rüyalarý da etkileyebilir. Bu durumda rüya da görülmeyebilir. Ancak ilaç almadan uyuyan bir insan mutlaka rüya görür. Rüyalar renkli ya da siyah beyaz olabilir. Ýnsanlarýn çoðu, siyah beyaz rüya gördüklerini söylemektedirler. Yapýlan araþtýrmalara göre kadýnlar erkeklere göre daha renkli rüyalar görmektedirler.

Rüyalar, genel olarak üçe ayrýlmaktadýrlar. Kafasý yorgun, devamlý bir konuyla ilgilenen kimse uyuduðunda rüyasýnda karmakarýþýk þeyler görebilir. Veya bu insan ilgilendiði, önem verdiði konuyu da görebilir.

Bu tür rüyalar yorumlanmazlar. Örneðin, televizyonda veya baþka bir yerde heyecanlý bir sinema izleyen kiþi rüyasýnda ayný þeyleri görebilir. Bu durum sadece etkisinde kalmaktýr. Yani gerçek rüya deðildir.

Ýkinci tür kâbus veya karabasan denilen rüyadýr. Bunlar genellikle iyi baþlar. Uyuyan kimse hoþ bir olay vb. ile ilgilendiðini görür ve sonra bu rüya birden korkutucu bir hal almaya baþlar. Güzel görüntü deðiþerek insana dehþet verir. Kâbuslarýn açýklamasýný sinir doktorlarý ve psikanalistler yapmaktadýrlar. Yani bu tür rüyalar yorumlanmazlar. Kâbuslarý, rüyada bir kez görülen korkutucu sahnelerle karýþtýrmamak lazýmdýr. Karabasan gören insan korkar. Bir ara rüyada olduðunu hissederek uyanmak ister. Bunu baþaramaz. Ama uyandýðýný sanýr ve bu sýrada kâbus devam eder. Her insan ömründe birkaç kez kâbus görebilir. Fakat sýk sýk karabasan görenlerin bazý olaylar, rahatsýzlýk vb. yüzünden sinirleri sarsýlmýþ olabilir. Bu kimselerin doktorlarýyla konuþmalarý faydalý olabilir.

Üçüncü tür rüya olduðu gibi çýkandýr. Böyle rüyalar çok deðerlidir. Genellikle sezgisi güçlü olanlar, medyumlar hemen çýkan rüyalar görürler. Örneðin insan rüyasýnda yýllardýr rastlamadýðý ahbabýný görebilir. Onunla konuþabilir. Bu rüyadan kýsa bir süre sonra o ahbabý karþýsýna çýkabilir. Buna "Gerçek Rüya" adý verilir. Böyle rüyalar görenler, dikkatli davranmalýdýrlar. Gördükleri þeyleri iyi deðerlendirmelidirler.

Dördüncü tür, en sýk rastlanýlanýdýr. Yani uyuyan kimse rüyasýnda türlü þey görür. Sabah uyandýðýnda da bunlardan bazýlarýný anýmsar. Ýþte bunlar yorumlanabilir. Rüya tabiri denilen þey, dördüncü tür için gereklidir daha çok. Sabah uyanýldýðýnda akýlda kalan ve hatta insaný epey da etkilemiþ olan rüyalarý yorumlamalýdýr. Yorum yaparken karamsar olmamalýdýr. Her zaman iyiye yorum yapýlmalýdýr. Bazý rüyalar iyi sayýlmazlar. Buna da üzülmemek gerekir. Çünkü rüya, insanýn kendisini korumasý için gereken bir uyarýda olabilir.

 

  Yorumlar

 
Ramazan Fýkralarý - Ýtibar


Ramazan Sarý - Can Ahmede Gidiyorum


Ender Doðan - Bana Seni Gerek Seni


Âþýða Baðdat Irak Deðildir


Umut MüRaRe - Sen VarsýN


Abdullah Nayir - Selam Soyle 2013


Rüyada - Damad Gömek...


Mp3 SonaLbüm - Sami YuSuf - Go DinLe


Hüseyin Sandýklý - Güzel Allah-ým 2012


FitRe Nedir?


Rüyada ACEMÝ görmek


Yeni Mp3 - Ammar AcarLýoðLu - Öldük Mü SandýN DinLe (2015)


Yeni 2015 Mp3 - AbduLLah AkbuLak - DünYa TreNi


Arkadaþýný Al Beraberce CenneT'e Girin


2015 Yeni - ÝbrahiM SivaSi - NuRundan YaRatýLan


Ramazan Fýkralarý - Teravihi Unuttu


Ramazan Fýkralarý - Temel oruç tutarsa


Emre Ermiþ - Filistin Topraklarýnda


Son Çýkan ~ 2015 ~ Mp3 iLahiLer


Abdulkadir Sehitoglu - Ne Allaha Kul olduk


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe