Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Rüya nedir?

Rüya nedir? rüya tabirleri, rüya, rüyalar, ruya, ruyalar, yorumcu, yorum, kadýn, bayan rüyasý, güzellik rüyasý, tabir, tabirci, tabirler, yorumlar, rüya yorumu, rüya yorumlarý, islami rüya tabirleri en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5739
ilahi dinle   Rüya; geçici ölüm olarak da adlandýrýlan uykuda görülen garip hallere verilen isimdir.

Niçin ve ne surette rüya görüyoruz?
Bu bir fenomendir. Ýlk insan'ýn yaratýlýþýndan bu güne kadar filozoflar, bilim adamlarý çeþitli þekillerde açýklamýþlar, düþünmüþler, fakat rüyayý kesin bir þekilde belirleyememiþlerdir. Ancak þu kadarýný bilmemizde fayda vardýr ki rüya, büyük ve soyut bir dünyadýr.

Ayný zamanda rüya, öldükten sonraki yaþantýmýz ile de iliþkilidir. Bu iliþkiyi yakalamak, temiz duygu ve ruh temizliðiyle ancak mümkün olabilmektedir. Rüya ile çok ince gerçekler keþfedilmiþ ve sonsuza kadar da keþfedilmeye devam edilecektir. Chicago üniversitesi uyku araþtýrmalarýndan Allan Rechtschaffen uykunun hiç bir fonksiyonu olmadýðýný tespit etmiþtir. Adale yorgunluklarýnýn azalmasýna raðmen vücudun dinlenmesi için uykuya ihtiyacý olmadýðýný söylemiþtir. Çünkü vücudumuzdaki hücrelerin kendi kendilerini tamir etme yeteneði vardýr. Araþtýrmacýlarýn tespitlerine göre bu esnada faaliyetten uzak olmasýna, ya dinlenme veya uyku durumunda bulunmasýna da gerek yoktur. Uyku sýrasýnda alýnan EEG kayýtlarý üzerinde yapýlan incelemelerde beyinde faaliyetsizlik görülmemiþtir.

Ýngiltere Milli Fizik Laboratuarý Kompütür bilimleri bölümünde psikolog araþtýrmacý Dr. Evans'a göre uykunun tek maksadý rüya görmemiz için, zemin hazýrlamasýdýr. Stanford Týp Merkezi Uyku Kliniði doktoru Dr.William Dument'in görüþüne göre ise; rüya görmek son derece önemlidir. Rüyalar fiziki dengenin oluþmasýný saðlamaktadýr.

Rüyanýn bilimsel tarifi
Biyoloji süratle geliþirken rüyalarý bilinç altýndaki beyin olaylarýna baðladý. Ne var ki, rüyalarýn zamaný aþan farklýlýklarý kimsenin gözünden kaçmýþ deðildir. Ýstisna denerek uzun süre konuya ters açýdan bakýldý.

Ünlü bir bilim adamý "Fizik ve Biyolojide istisna olmaz. Tek bir olayýn bile açýklanmasý gerekir." hükmü ile metafizik olaylara bilimsel bir kapý araladý.

Rüyalar metafizik bir olaydýr. Ýç dünyamýzdan doðar. Zaman ötesi nitelikleri ile birlikte bilinç altýna yansýyarak bize ulaþýr. Bu arada bilincin ve þuur altýnýn þekillerine ve fotoðraflarýna bürünür.

Zaten eski psikiatristlerin rüyalarý bilinç altý diye nitelendirmesi onlarýn bu özelliklerinden gelir. Hatta iç dünyadan gelen rüya olayýnýn bilinç altýnda doðmaz. Ýçimizdeki ben den bize gelen mesajlardýr. Bunun önemli delilleri vardýr.

Rüyalar çok kýsa sürede görülür. Uyandýðýmýz zaman 15 - 20 dakika anlattýðýmýz rüya bilimsel olarak ispatlanmýþtýr ki, bir kaç saniyede görülmüþtür. Ýç dünyadaki kiþiliðimizin madde ötesi olmasý sebebi ile rüyalarda zaman ötesinde cereyan eder. Birkaç saniyelik süre rüyanýn þuur altýna, oradan bilince geçmesi süresidir. Yoksa rüyada zaman sýfýrdýr.

Rüyalarda bir iç spiker vardýr. Gördüðümüz bir rüyayý anlatýrken "Bir þehre gitmiþtim. Orasý filanca þehirmiþ. Bir kimse gördüm o filanca imiþ." dediðimiz zaman bu bilgiyi bize birinin görünmeden söylediðini fark ederiz. Ýþte bu spiker iç dünyamýzdaki ben, asýl kiþiliðimizdir.

Rüyalar bazen açýkça bazen üstü kapalý olaylara bürünmüþ olarak geleceði haber vermektedir. Bilim tarihinde ve günlük hayatýmýzda geleceði olduðu gibi gösteren rüyalara sýk rastlanmýþtýr. Bilim tarihine geçen bu tarz ünlü bir rüya Abraham Linkol' ün rüyasýdýr.

Bazý rüyalar açýk deðildir þekillere bürünmüþ gizlenmiþtir. Bu rüyanýn þuur altýndan geçerken aldýðý fotoðraflardan meydana gelen karýþýk bir þekildir. Rüya yorumu bu karýþýk þekillerin analizi anlamýný taþýmaktadýr. Gelecekten haber veren içimizdeki öz varlýðýmýz, ölümsüz olan madde ötesi yanýmýzdýr.

 

  Yorumlar

 
Abdullah Akbulak - Zakir


Osman Erdoðan - Allahu Allah


Kerkük Ýlahileri - Çok Büyük Ya ALLAH


Kuran-ý Kerim 31 Sayfa Dinle


Rüyada açýcý görmek


Alem nedir?


Ahmet ZeyD Tetik - GeNç UmuduM


Abdurrahman Önül - Allahu Allah


AL ELine KaLemi Yaz Allahýn Adýný - DinLe


Kertenkeleyi Sen mi Yarattýn?


Hafiz ilhan tok - rabbena dualari


Cemal Kuru - Salatullah


Müziksiz ilahiler - Ah Meded Allahým Bizi Affet


Agah - Kurretul-Ayn


Abdulhamit Tutkun - Daha Mutluyum


Ýtikafý Bozmayan Þeyler Nelerdir?


Mahmut Durgun - imam ali


Abdurrahman Önül - Allah De Kalbim - ilahi sözleri


Rüyada - Þehvet Görmek


Rüyada çocuk görmek


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe